İHKİB - IFCO SEO FAALİYETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

İSTANBUL HAZIR GİYİM ve KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 

IFCO SEO FAALİYETLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

 

GENEL:

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB), IFCO (Istanbul Fashion Connection,www.ifco.com.tr) fuarı için gereken SEO danışmanlık hizmetlerini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

           

İDARE: İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacak ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “İTKİB” olarak anılacaktır.

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KONUSU:

IFCO (Istanbul Fashion Connection,www.ifco.com.tr) fuarı ve websitesinin daha fazla kullanıcıya ulaşabilmesi,internet aramalarında ilk sayfalar ve üst sıralarda çıkabilmesi adına SEO faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

İŞİN SÜRESİ:

01.03.2022 tarihinde başlayacak olup 01.03.2023 tarihinde sona erecektir.

 

İŞİN KAPSAMI:

• Kısa ve Uzun Vade Strateji

• Teknik SEO

• Site Hızı Optimizasyonu

• Link Mimarisi

• İçerik Optimizasyonu

• Raporlama & Öneriler
•Sitemizin crawledilebilirliğin test edilmesi

•Sitemizin indekslenebilirliğinin kontrol edilmesi

•Site-içi öğelerin iyileştirilmesi

•SEO dostu URL yapılarının kurgulanması

•Hatalı sayfaların tespit edilmesi ve doğru aksiyonların planlanması
•Site içi linkleme stratejileri

•Hatalı sayfaların tespit edilip doğru aksiyon kurgulanması

•Anahtar kelime analizi doğrultusunda, içeriklerimizin optimize edilmesi

•Eksik kategori ve sayfa guruplarının tespit edilip oluşturulması

•Bizden daha iyi konumda listelenen rakiplerimizin içerik stratejilerinin detaylı incelenmesi

•Dünyada yaratıcı ve güncel, SEO uyumlu içerik stratejilerinin araştırılması

•Düzenli olarak, SEO uyumlu yaratıcı yeni içerik önerilerinin oluşturulması

•Kopya içeriklerin belirlenmesi ve aksiyon alınması

• Zayıf içeriklerin belirlenmesi ve aksiyon alınması

•Arama motorları tarafından taranamayan içeriklerin belirlenmesi ve aksiyon alınması

● Özel günler veya kampanyalarla ilgili oluşturulan sayfaların kullanıcı deneyimi, sayfada kullanılan içerikler ve dönüşüm odaklı tavsiyelerGENEL TEKLİF VERME ŞARTLARI:

 

  1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
  2. Teklifler, İTKİB Genel Sekreterliği, Yenibosna Merkez Mah.Sanayi Cad.No:3 Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3; Bahçelievler / İstanbul adresi Satın Alma Şubesi'ne 09.02.2022 tarihi en geç saat 15:00'e kadar elden veya posta yoluyla kapalı zarf içerisinde verilecektir.

Kapalı zarf üzerinde firma kaşe imzasının ve ihale adının yazması zorunludur. Aksi halde teklifiniz geçersiz sayılacaktır.

  1. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
  2. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir)
  3. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.
  4. Dijital Strateji ve sosyal medya planının teklif mektubu ile birlikte kaşeli & imzalı olarak iletilmesi gerekmektedir.
  5. Şartnamenin her sayfası, teklifi veren firma yetkilisi (İSTEKLİ) tarafından kaşelenip imzalanacaktır. (Zorunlu belgedir)
  6. Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
  7. Proje-İş akış çizelgesi. (Zorunlu belgedir)
  8. Referanslar. (Zorunlu belgedir)

 

Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

 

İlgili kişi:

NİLAY KIDIK – nilayk@itkib.org.tr – 0212 454 07 44

 

İdari konular ilgili kişi:

Meryem BOZKURT – meryem.bozkurt@itkib.org.tr – 0212 454 02 07


ÖDEME ŞARTLARI

 

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın İHKİB'e tebliği, İHKİB tarafından onaylanması ve İHKİB'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

1.  İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, İHKİB ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

 

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin İHKİB tarafından kabulü üzerine imzalanacak Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

6.  İHKİB, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde İHKİB, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.

7.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

8. İSTEKLİ, tüm harcamaları şirket kredi kartı ya da şirket hesabından yapacak olup, faturalandırarak İHKİB' in ödeme takvimi doğrultusunda geri alacaktır.

9. Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, İHKİB, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart İHKİB'e ödenecektir. İHKİB bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar İHKİBte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/İHKİB Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/İHKİB personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/İHKİBten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİ ler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİ ler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını İHKİB'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. İHKİB, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İHKİB'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

EK 1 : TEKLİF FORMU

 

IFCO SEO FAALİYETLERİ

TEKLİF + KDV

 

 

 

                                                                                        Firma kaşe & imza

 

İlgili Dosyalar

Bilgilendirme.docx20,10 KB