İTHİB BÜNYESİNDE TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HAZIRLANACAK TANITIM FİLMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN TANIMI 

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), 6.000'in üzerinde üyesiyle Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatçısı firmalarının öncü temsil kuruluşudur. Elyaf (pamuk, sentetik elyaf, yün vb.gibi) iplik, dokuma – örme kumaş, ev tekstili, teknik tekstil, konfeksiyon yan sanayi ve diğer her çeşit tekstil ve hammaddeleri üretimini ve ihracatını yapmakta olan İTHİB üyeleri Türkiye'nin 10 milyar dolar olan toplam tekstil ve hammaddeleri ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştirerek Türkiye tekstil ve hammaddeleri üretici - ihracatçısının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. İTHİB, tekstil ve hammaddeleri endüstrisinin menfaatleri doğrultusunda üyelerini temsil etmek ve Türkiye tekstil ve hammaddeleri ihracatının sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek vizyonuna sahiptir. Bu çerçevede, İTHİB gerek ulusal ve uluslararası platformlarda gerek kamu kurumları düzeyinde Türk tekstil ve hammaddeleri sanayisinin ortak menfaatlerini koruma amacıyla çalışmaktadır. İTHİB ayrıca hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri düzenlemekte ve ihracatın arttırılması için alternatif pazar oluşturmak amacıyla ilgili pazarlara ilişkin farklı projeler yürütmektedir. Bu projelerden birisi de 'Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünün' uluslararası platformda tanıtılması, hedef pazarlarda 'Türkiye Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü” farkındalığının oluşturulmasıdır. Bu amaçla küresel ölçekte en önemli gündem maddelerinden birini oluşturan sürdürülebilirlik (geri dönüşümlü üretim, su kullanımının azaltılması, çevre, karbon ayak izinin azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı, kurumsal sosyal sorumluluk vb. gibi) temasında kapsamında “Tekstil ve Hammaddeleri Sektörünü” tanıtmak ve potansiyel yararlanıcıları teşvik etmek için farklı yararlanıcı gruplarına seslenen bir tanıtım çalışması yapılacaktır.

 

Tanıtım çalışmasını Yürütme Makamı sıfatıyla temsil eden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ile sektörün alt bileşenleri olan elyaf, iplik, örme kumaş, dokuma kumaş, ev tekstili, teknik tekstil, konfeksiyon yan sanayi ve tüm sektörü içeren tanıtım filmi, bu çekimlerin sosyal medya, fuarlar, ticaret ve alım heyetleri, sektör temsilcilerinin yapacağı sunumlar, katılacakları her türlü programda ve İTHİB tarafından belirlenebilecek her türlü mekan ve platformda kullanmak üzere çekilecek filmlerin mevcut kısa filmlere montajı işidir.

 

 

 

 

 

 

2. KULLANILAN TERİMLER VE KISALTMALAR:

Bu şartnamenin uygulanmasında;

 

Birlik               : İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) / İhaleyi yapan kurum

İstekli              : İhaleye teklif veren tedarikçi / hizmet sunucusu    

Yüklenici        : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli  

 

3. TARİH VE ÇEKİM YERİ:

3.1 Söz konusu şartnamedeki işler 1 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlanacak ve teklifler mail yolu ile iletilecektir. İTHİB Yönetim Kurulu Kararı ile gerçekleştirilecek çekimlerin tarihine göre bu süre ötelenebilir.

a) Tekliflerin atılacağı mail: idari@itkib.org.tr

b) Son teklif verme tarihi: 4 Kasım 2020

c) Son teklif verme saati: 17:00

 

3.2 Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanabilecek olan olası gecikmelerden Birlik sorumlu tutulamaz.

3.3 İşbu şartnamenin film çekimine ilişkin kısmı İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

 

4. TEKLİF VEREMEYECEK KİMSELER

4.1 Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a) Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli.

b) Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

d) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

e) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

 

4.2 Bu yasaklara rağmen satın almaya katılan istekliler satın alma dışı bırakılır. Ayrıca, bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, satın alma iptal edilir.

 

5. TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Birlik'ten isteyemez.

 

6.  ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

6.1 Teklif istendikten sonra şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Birlik tarafından tespit edilmesi veya Birlik'e yazılı olarak bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir.

 

6.2 Şartnamede değişiklik yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde Birlik, satın alma tarihini erteleyebilir. Erteleme süresince, yeni teklif istenmesi ya da mevcut tekliflerin revize edilmesi mümkündür.

 

7. SATIN ALMANIN İPTAL EDİLMESİ

7.1 Birlik tarafından gerekli görülen veya şartnamede satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, satın alma iptal edilebilir. Bu halde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır.

 

7.2 Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Birlikten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

 

 

8. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

8.1 İstekliler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. İstenen belge ve ek bilgilere teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif mektubunda, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Fiyat Teklifi ve işbu şartname, teklif veren şirketin temsil ve ilzama yetkilisi tarafından imzalanmalıdır ve kaşelenmelidir. Bu kapsamda, teklifte;

a) İşbu şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; teklif verenin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi, tüzel kişilik adına teklif verilmesi halinde şirketi temsil ve ilzama yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli İmza Sirküleri bulunması,

f) Kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığına dair yazılı beyanının bulunması,

e) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve / veya Sanayi odası veya meslek odası belgesi ile vergi levhasının birer örneği, gereklidir.

Teklif mektubu, bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp, zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı da teklif veren tarafından imzalanmalıdır.

Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak sunulacak ve ayrıca teklif içerisinde KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir.

 

8.2 Şartnamenin konusu olan tanıtım filmleri sinema, sosyal medya ve TV formatlarına uygun, Birliğin ihtiyaç duyabileceği her türlü mekân ve platformda kullanılabileceği özgün hikayeli, 3-3,5 dakika arası 2 adet kısa film şeklinde hazırlanacaktır. Ayrıca söz konusu filmlerin 1 dakikalık kısa versiyonları da hazırlanacaktır. Çekimler İTHİB tarafından belirlenecek komite onayına istinaden başlatılacaktır. Gerçekleştirilecek çekimlerin İTHİB'in önereceği İstanbul ve çevre illerinde yer alan fabrika - işletmelerde olması, çekimin sektörün gücünü, üretim kabiliyetini gösterecek şekilde yapılması planlanmaktadır. Çekim takvimlerine göre İTHİB tarafından belirlenecek işletme bilgileri istekliye iletilecek, çekimler tekstil ve hammaddeleri sektörünün tüm alt ürün grupları için (elyaf, iplik, kumaş, ev tekstili, teknik tekstil) ayrı ayrı gerçekleştirilecektir.

 

8.3 İstekli gerçekleştirilecek tanıtım filmi stratejisinin geliştirilmesi, tanıtım filmi konseptlerinin oluşturulması ve bütçelendirilmesinden sorumludur. Film senaryoları, daha önce sinema filmi / tanıtım filmi / belgesel filmi senaryoları yazmış ve senaryoları en az iki somut projede uygulanmış profesyonel senarist/ekip tarafından yazılacaktır. Yazılan senaryolar ışığında yüklenici tarafından Birlik ve alt sektörleri hakkında saha araştırması yapılarak, gerekli bilgiler yetkililerden toplanacak, çekim öncesi diğer hazırlıklar tamamlanacaktır.

 

8.4 Senaryo ve çekim yerleri Birlik onayıyla belirlenecektir. Birlik senaryoda ve çekim yerlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

8.5 Yönetmen (sinema filmi / tanıtım filmi / reklam filmi / belgesel filmi türlerinden ayrı ayrı veya toplamda en az 2 adet film yönetmenliği yapmış), görüntü yönetmeni (sinema filmi / tanıtım filmi / reklam filmi / belgesel filmi türlerinden ayrı ayrı veya toplamda en az 2 adet film yönetmenliği yapmış), focus puller, flycam ve operatörü, ışık şefi, set amiri ve sanat yönetmeni bulunmak koşuluyla bir çekim ekibi oluşturulacaktır. Sunulacak teklifte ilgili kişilerin özgeçmişleri örnek çalışmaları ile birlikte sunulmalıdır.

 

8.6 Filmler halihazırda en yüksek görsel çözünürlük ve ses formatına uygun olarak hazırlanacak ve sinema, sosyal medya ve TV formatlarına uygun, Birliğin ihtiyaç duyabileceği her türlü mekan ve platformda gösterilebilir nitelikte olacaktır.

 

8.7 Filmler, online kurguları, ses ve renk tasarımları ile miksajı yapılarak teslim edilecektir.

 

8.8 Filmlerin anlatımını güçlendirmek için reklam ve sinema filmlerinde seslendirme yapmış, profesyonel kalitede üst ses (voice over) kullanılacaktır. Çekimlerde 'İstekli' tarafından geliştirilecek olan metin 'Birlik' uygun görüşü alınması durumunda dış ses kullanılacaksa Birliğin belirleyeceği farklı dil alternatifleriyle üretilecektir. Altyazı uyarlanabilir şekilde yapılacak tanıtım filmlerinde Birlik'in uygun görüşü ile diğer diller için altyazı kullanılabilir.  Filmde kullanılacak dış ses veya dublaj varsa (Türkçe, İngilizce veya farklı dillerde) hepsinin kullanım süresi sınırsız olarak teliflendirilmelidir.

 

8.9 Filmlerde özgün bestelenmiş veya telifli müzik kullanılacaktır. Özgün bestelerin de teliflerinin sınırsız süreli olarak alınması ve Birliğe devredilmesi şarttır. Eğer hazır müzik kullanılacaksa bunun kullanım süreside sınırsız olması gerekmektedir. Aksi durumda oluşabilecek zarardan yüklenici sorumludur. Filmlerde kullanılacak ses Dolby Digital formatından daha düşük bir formatta olamaz.

 

8.10 Çekimler en az Full HD çözünürlükte kameralar, dar ve geniş açı lensler ile gerçekleştirilecektir. Çekimlerde cast oynatılacaksa, oynayan castlardan haklarını sınırsız süreli olarak Birliğe devrettiğine dair yazı alması İstekli'nin sorumluğu altındadır. Ayrıca, gözükecek fabrika personelinin elinden yine haklarını sınırsız süreli olarak Birliğe devrettiğine dair yazı alınması gerekmektedir.

           

8.11 Oluşturulacak film asılları (masterları ve ham halleriyle birlikte); 4K ve H264 formatında düzenlenerek Birliğe teslim edilecektir. Çekim SD ve CF kartlara yapılarak, dijital ortama aktarılacaktır.

 

8.12 Filmin çekimi sırasında hava şartları dahil olmak üzere filmin üstelenecek firma tarafından sigortalanması gerekmektedir.

 

8.13 Montajda yer yer çok katmanlı görüntülerle zenginleştirmeler yapılabilecektir.  Ayrıca film üzerinde gerekli yerlerde ses ve görüntü efektleri kullanılacak, bilgi içeren 2 boyutlu grafik animasyonlara yer verilebilecektir.  

 

8.14 Çekim sonrası görüntüler hem film içinde hem de münferiden Birliğin uygun gördüğü yerlerde kullanılmak üzere 2 film halinde Birliğe teslim edilecektir. (1. Film : Sektörel ve İTHİB Tanıtım Filmleri, 2. Ham Datalar)

 

8.15 Çekimi yapılan kişinin görüntüleri temizlenerek başı ve sonuna İTHİB, Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Turkish Textile logosu gelecek şekilde montajlanarak digital ortamda ve filmlerin ham ve montajlı halini içeren harici hard disk (USB 3.0) içerisinde teslim edilecektir.

 

8.16 Video çekimi teslim edilmeden önce Birlik onayına sunulacak, istenilen yerlerde düzeltme ve değişiklik yapılacaktır.

 

8.17 Hazırlanacak video çekimi, Bluray, DVD, Full HD formatlarında teslim edilecektir.

 

8.19 Tüm kayıtların ham halleri Birliğe teslim edilecektir. Hazırlanacak tanıtım filmlerinin tüm hakları “İTHİB Tanıtım Filmi” projesinin bağlı olduğu Sözleşme kapsamında İTHİB'e verilecektir. Birlik bu noktada ortaya konulan ürünlerde kullanılacak yer ve süre noktasında tek söz sahibidir. Herhangi bir itilaf ya da şartnamenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları iyi niyet esasına uygun olarak karşılıklı görüşmelerle halledemez ise uyuşmazlıkların halli noktasında İstanbul (Merkez) Mahkemesi ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt edilmelidir.

 

9.GENEL HÜKÜMLER:

9.1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, İTHİB ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

9.2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTHİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

9.3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

9.4.  Şartnameye konu teklifin İTHİB tarafından kabulü üzerine imzalanacak  sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

9.5.  Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, belirlenen oranda teminat çekini veya mektubunu İTHİB'e sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İTHİB 'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. İTHİB bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.

 

9.6. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

 

9.7.İSTEKLİ'nin avans istemesi halinde sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, belirlenen oranda teminat çekini veya mektubunu BİRLİK'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. BİRLİK bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.

 

9.8.  İTHİB, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde İTHİB, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.

 

9.9. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

 

9.10. Hizmetin istekli tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İstekli, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.11. Ödemeler, iş bitiminde İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın İTHİB'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve İTHİB'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİ'nin  banka hesabına yapılacaktır.

 

 

 

 

 

10.ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİ'nin, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart İTHİB'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

 

11.MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

 

12.İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

12.1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

12.2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

12.3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

13.DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını İTHİB'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. İTHİB, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

 

 

14.TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

14.1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

14.2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

14.3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İTHİB'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

15.İHALEDEN VAZGEÇME:

15.1. İTHİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

15.2.İSTEKLİ'ler, İTHİB 'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İTHİB 'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

16.GİZLİLİK

 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

17.UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.