İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİLLER URGE PROJESİ EĞİTİM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİLLER URGE PROJESİ

EĞİTİM HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL

Bu şartname; Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” (bundan sonra “URGE” olarak anılacaktır) kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (bundan sonra “İTKİB” olarak anılacaktır) çatısı altında hizmet gösteren İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (bundan sonra “Birlik” olarak anılacaktır) tarafından yürütülmekte olan Sürdürülebilir Tekstiller URGE Projesi için alınacak eğitim hizmetlerinin kapsamını, usul ve esaslarını belirler.

 

İDARE: İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği kısaca İTHİB olarak anılacaktır. İhracatçıları Birliği kısaca BİRLİK olarak anılacaktır ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “İTKİB” olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında 225 milyar dolar ihracat hacmi ile dünya ihracatından yüzde 1,5 oranında pay elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması için çıkarılan yol haritasında KOBİ'lerin öncü rol oynayacağı gerçeğinden hareketle, kümelenme yaklaşımı ile katma değeri yüksek ürünlerle sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerinin sağlanmasına yer verilmiştir. Kümelenme yaklaşımı ile ortak ihtiyaçların ve hedeflerin etrafında toplanan firmaların bir küme oluşturarak bir sinerji yakalamaları ve rekabet avantajı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu minvalde kümelenme çalışmaları devlet desteklerinde de karşılığını bulmuş, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” de bu destekler arasında yer almıştır.

 

URGE Tebliği hakkında bilgi ve ilgili belgeler için: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind 

URGE Projeleri hakkında detaylı bilgi için: http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=57

 

 

 

 

 

 

 

İŞİN KAPSAMI:

Amaç:

İşbu şartname İTKİB Genel Sekreterliği bünyesindeki İTHİB tarafından 2010/8 sayılı URGE Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan “Sürdürülebilir Tekstiller URGE Projesi” kapsamında, küme üyesi firmaların sektörel teknik ve teorik bilgilerinin artırılması amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve etkinlikten beklenen maksimum faydanın sağlanması için takip edilecek işlerin belirlenmesidir.

Programlara, URGE Projesinde 24 firmanın katılımı öngörülmektedir. Eğitim kapsamında öngörülen ana başlıklar (9 adet) ve alt başlıklar belirtilmekte olup, ihtiyaç durumunda içerik değişiklikleri yapılabilecektir.

Bu çerçevede, proje faaliyet çizelgesinde Sürdürülebilirlik Eğitimleri kapsamında öngörülen aşağıda belirtilen konular ve alt başlıklar çerçevesinde eğitim hizmeti alınması planlanmaktadır.

 • Bütünsel Bakış Açısıyla Sürdürülebilirlik  

Eğitim faaliyetinin, ihtiyaç analizinde öncelikli görülen sürdürülebilirlik farkındalığı ve karbon ayak izi konuları kapsaması öngörülmektedir. Eğitim faaliyetinin verimlilik ve sürdürülebilirlik yönetimini ele alması; ayrıca sürdürülebilirlik kavramı, mevcut durum analizi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, küresel yaklaşımlar, iklim değişikliğine yönelik mevzuat, sürdürülebilirliğe uyum, tekstil sektöründe sürdürülebilirlik, markaların sürdürülebilirlik stratejileri ve küresel tüketici davranışlarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bunun yanı sıra, eğitim faaliyeti ile karbon ayak izi, karbon emisyonları önemi ve yönetimi, karbon nötr hedefi, Avrupa Yeşil Mutabakatının Türk Tekstil ve hazır giyim sektörüne etkisi, AB sınırda karbon düzenleme mekanizması, sera gazı azaltım faaliyetleri, kuruluşlarda karbon yönetimi, hesaplama metodolojileri ve hesaplama kaynaklarının anlatılması amaçlanmaktadır.

 • Döngüsel Moda ve Sürdürülebilir Tekstil Tasarım İlkeleri

Sürdürülebilir Tasarım ve Temel Kuralları, çevreye duyarlı tasarımda yeni yaklaşımlar ve tekstil tasarımı, Design for Environment (DfE), Textile Environmental Design (TED), döngüsel moda yaklaşımı ve temel döngüsel tasarım stratejileri.

 • Yaşam Döngüsü Analizi ve Çevresel Ürün Beyanı

Eğitim ile Yaşam döngüsü değerlendirmesine (LCA) giriş, yaşam döngüsü amacı ve kapsamı, yaşam döngüsü etki değerlendirilmesi, LCA raporlanması ve gözden geçirilmesi, LCA'nın sınırlamaları ve aşamaları arasındaki ilişki, LCA ile ilgili standartlar ve uygulamalar, veri tabanlarının tanıtımı ve hesaplama yöntemleri, çevresel göstergelerin tanımı ve açıklamaları, çevresel performans değerlendirme ve analiz, çevresel etki kategorileri ve iyileştirme ve kaynak verimliliği konularına ilişkin bilgi verilmesi planlanmaktadır.

 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Performans Göstergeleri

Eğitim faaliyeti ile GRI Standartları, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması faydaları ve aşamaları, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması paydaşları ve ilkeleri, çevresel sürdürülebilirlik performans göstergeleri, sosyal sürdürülebilirlik performans göstergeleri ve ekonomik sürdürülebilirlik performans göstergeleri konularının değerlendirilmesi planlanmaktadır.

 • Sürdürülebilirliğin Finansmanı & Devlet Destek, Hibe ve Fonları

Eğitim faaliyeti ile sürdürülebilir finans, sürdürülebilir finansman ürünleri, bankacılık sektörü ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, dünyada ve Türkiye'de sürdürülebilir bankacılık, etki yatırımcılığı, etki yatırımını diğer modellerden ayıran özellikler, sürdürülebilir finansman başvuru kriterleri ve sürdürülebilirliğe kamu desteklerine ilişkin bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 • Sürdürülebilir Kimyasal Yönetimi ve ZDHC (Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı)

Eğitim faaliyetinin tekstil Sektörü ve Kimyasallar, Kimyasal Yönetim Sistemi, Kimyasal Yönetim Planının Ana Hatları, Tekstilde Kimyasal Tüketimini Azaltma, Kimyasal Envanter Çalışmaları, Kimyasal Yönetim Sistemi Politikası ve Tehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı (ZDHC) hususlarını kapsaması öngörülmektedir.

 • Tekstil Endüstrisi ve Su Ayak izi

Eğitim çalışması ile su yönetimi, suyun çevresel ve ekonomik perspektiften değerlendirilmesi, Dünya'da ve Türkiye'de uygulanan su yönetim programları, tekstil endüstrisi su tüketimi, tekstil endüstrisi atık su çıkışı, tekstil endüstrisi ve su tüketimi iyi uygulama örnekleri, tekstil endüstrisi proses su ve atıksu azaltımı, tekstil endüstrisi sıfır atıksu çıkışı, su ayak izi envanterinin oluşturulması ve su ayak izi yaşam döngüsü değerlendirmesi konularının anlatılması amaçlanmaktadır.

 • Sürdürülebilir Tekstil Tedarik Zinciri Yönetimi

Eğitim programı ile tekstil sektörü ve kimyasallar, kimyasal yönetim sistemi, kimyasal yönetim planının ana hatları, tekstilde kimyasal tüketimini azaltma, kimyasal envanter çalışmaları, kimyasal yönetim sistemi politikası ve tehlikeli kimyasalların sıfır deşarjı (ZDHC) hususlarına ilişkin bilgi verilmesi hedeflenmektedir.

 • Sürdürülebilir Hammaddeler

Eğitim faaliyeti ile tekstilde sürdürülebilir hammaddeler ve malzemelerin seçimi, ürün matrisi, doğal elyaflar, sentetik elyaflar ve biyomateryaller konularının gündeme alınması planlanmaktadır.

Eğitim faaliyetleri ile küme firmalarının; Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Ticaret Bakanlığı Sürdürülebilirlik Eylem Planı çerçevesinde, tekstil ve hammaddeleri sektöründe yer alan firmaların küresel dönüşüme uyum sağlamaları hedeflenmektedir. Bu çerçevede sektörde, eğitim faaliyetleri ile çevre ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık, sürdürülebilir hammadde, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir tedarik zinciri konularında altyapının geliştirilmesi sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Fiziki gerçekleşecek program ile her bir eğitim kapsamında toplamda kaç gün – saat eğitim hizmeti verileceği husus, eğitim verecek kişilerin isimleriyle birlikte teklifte belirtilmelidir. (Koronavirüs salgını sebebiyle vaka sayılarının artması veya ihtiyaç halinde, program hibrit ya da dijital olarak da gerçekleştirilebilecektir)

 

Faaliyetin UR-GE Tebliği ile belirtilen standartlarda yürütülmesi esastır.

Teklif İçeriği:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

Telif içeriğinde aşağıda yer alan hususlar belirtilmelidir:

Birinci bölüm: Bu eğitimin amacı ve kapsamı

İkinci bölüm: Maddeler halinde bu eğitimde yürütülecek çalışmaların listesi (Aşamanın içeriğine ilişkin özet/yalın/çalışmayı net bir şekilde aktaran/kapsayan bilgiler olmalı)

Genel Şartlar

Faaliyet sonunda eğitmen tarafından sözleşme makamına Sürdürülebilirlik Eğitimleri ile ilgili bilgilendirme ve her eğitimin sonunda bir sonuç raporu sunması ve gerekli görülen durumlarda proje komitesine faaliyetin ilerleyişi ve sonuçları ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir.

Eğitmenlik faaliyetine ilişkin ödemeler hak edişe göre yapılacak olup ödeme ve teslim dönemleri sözleşme aşamasında tanımlanacaktır.

 

Hizmetin sağlanacağı yer: İTHİB'in sağlayacağı bir toplantı salonu

Zamanlama: Eğitmenlik hizmetinin 2022 Eylül - 2023 Ocak dönemi içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Gereklilikler

Sektörel Uzman: sektörde en az 5 yıl profesyonel tecrübeye sahip olması, tercihen URGE projelerinde danışmanlık hizmeti vermiş olması ve akademik geçmişi bulunması. Ve bu çalışmalarını referans mektupları sunarak ibraz etmesi.

Genel Şartlar:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2. Teklifler 05/09/2022 tarihi en geç saat 17:00'ye kadar e-mail yolu ile iletilmelidir. Kapalı zarf yolu ile iletilen teklifler bu saate kadar İTKİB evrak kayıt biriminden kayıt altına alınmalıdır.
 3. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 4. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)
 5. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.
 6. Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması. (Zorunlu belgedir)
 7. Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
 8. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum.
 9. Referanslar.
 10. Ekipte yer alacak uzmanların detaylı özgeçmişleri ve münhasırlık/müsaitlik belgeleri (bkz. Ek-2)
 11. Mali teklif zarfı içerisinde yer alması gereken tek belge; Hizmetin alt kırılımları bazında teklif edilen bedelleri içeren mali teklif formudur (bkz. Ek-3).

Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili Kişiler:

Nur Üstündağ (0 212 454 0505/ nur.ustundag@itkib.org.tr )

 

ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır.

İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İTHİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

 1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  İSTEKLİ firma tarafından avans istenmesi durumunda sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, taraflarca belirlenen avans tutarında teminat çekini veya mektubunu BİRLİK'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. BİRLİK bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.

6. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

7.  BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.

8. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

9. Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

Firma

Teklif (Rakam ile KDV Hariç)

Teklif (Yazı ile KDV Hariç)

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK – 2 MÜNHASIRLIK VE MÜSAİTLİK BELGESİ

 

Yukarıda belirtilen hizmet alımına, Eğitmen olarak görev almak üzere katılmayı kabul ettiğimi beyan ediyorum. Bu teklif seçildiği takdirde, özgeçmişimin sunulduğu konum için öngörülen aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ediyorum.

 

Başlangıç

Bitiş

Çalışma Gün Adedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Tarih

                                                                                   İsim/Soyisim

                                                                                   İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3 MALİ TEKLİF FORMU

 

Sözleşme başlığı        : Sürdürülebilir URGE Eğitim Faaliyetleri Hizmet Alımı

İsteklinin adı             : … … … … … … … … …

 

 

TEKLİF EDİLEN HİZMETİN ALT KIRILIMLARI

EĞİTMEN ADI

BİRİM MALİYET TEKLİFİ

1

 

 

 


                         

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

                                                    

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

Önemli Notlar;

Verilecek olan teklifler;

 • Firma başına ve KDV hariç olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı ayrı belirtilecektir,
 • 2022 yılı Aralık ayına kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır,
 • Yüklenici tarafından durum tespit ziyaretleri ve tüm toplantılara katılacak kişilerin ulaşım, konaklama vb. her türlü masraf dahil sunulmalıdır.

 

 

 

 

Tarih

Yetkili Kişi İsim / Soyisim / İmza

İsteklinin Kaşesi