İHKİB - CJF FUARI 2022/1 VE 2022/2 STANT İNŞAAT TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

 

İSTANBUL HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

CJF FUARI 2022/1 VE 2022/2 STANT İNŞAAT TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

 

GENEL:

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Moskova-Rusya'da gerçekleşecek CJF (Child and Fashion Junior) 2022 yılı 1. Dönem ve 2.dönem fuarlarının 2 dönemlik stant inşaat hizmetini içeren iş için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.      

İDARE    : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ : Teklif Sahibi Firma.

İŞİN KAPSAMI:

İHKİB organizatörlüğünde 21-24 Şubat 2022 ve 27-30 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan CJF 2021 fuarlarının Türkiye ulusal katılımı Birliğimizce gerçekleştirilecektir.

1. ve 2. Dönem CJF (Child and Fashion Junior) fuarları için toplamda 2 dönem fuar için stant inşaat hizmeti satın alınacaktır.

 Hem info stant hem de katılımcı firma stantları için en az iki farklı malzemeden 3 boyutlu teklif hazırlanacaktır.

 

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

 1. KATILIMCI FİRMALAR İÇİN STANDLAR:

 

Tasarım stantta her 9 metrekare için

a) Stand duvarları mdflam/Suntalam/ Maxima . alüminyum iskelet olabilir.

b) Stand duvar yükseklikleri  projeye göre 300  cm olacaktır.

c) Her stand da 100x100 veya 100x200 cm ebatlarında kabin,

 • 1 masa, 3 sandalye ve 1 info desk
 • 4 adet raf sistemleri hazırlanacak (raf ölçülerini firmalar bildirecek) + 4 adet raf altı askılıklar paslanmaz  ve her standa  tekerlekli askılık veya ızgara askılık
 • 1 track of lights
 • 1 çöp kutusu
 • 1 özel tasarım alınlık yazısı
 • 2 adet poster (ortalama 2 metre uzunluğunda 1 metre genişliğinde stant duvarına yapıştırılacak)
 • Standlar içerisinde yeterli miktarda elektrik prizi

 

 

 1. İNFO STAND:

 

a) Stand duvarları mdflam/Suntalam/Maxıma ve alüminyum iskelet olabilir.

b) Stand duvar yükseklikleri 1 mt olacaktır.

 

 • Toplam info stand alanı 25 metrekare olacaktır.
 • 1 masa, 4 sandalye
 • 1 info desk
 • Su sebili ve 4 tane 5 galonluk su
 • 2 adet koltuk (4 kişilik) önünde kahve masası
 • Kettle
 • 1 track of lights
 • 1 çöp kutusu
 • 1 özel tasarım alınlık yazısı
 • Tüm stand duvarlarını kaplayacak posterler/görseller.
 • 10 metrekare büyüklüğünde info stand içinde ayrılmış görüşme alanı.
 • Stand içerisinde yeterli miktarda elektrik prizi
 • Dekoratif Çiçekler
  1. Ürün askılıkları paslanmaz askılık sistemi, raf ölçüleri firmalardan onay alınacaktır
  2. Firmaların stand alanı büyüdükçe aldıkları mobilyalar da aynı oranda artacaktır. Yukarıda bahsi geçen malzemeleri başka malzemeler ile değiştirmek isteyen firmalar adına İHKİB öncelikle yüklenici firma ile fikir alışverişinde bulunur, İHKİB'in onayına müteakip firmaların Ekstra talep maliyetleri firmalar adına İHKİB öder.

 

 1. LOGOLAR ve GÖRSELLER:
  1. Firma logo ve görsellerinin baskı ve uygulaması yapılacak

 

 1. AYDINLATMA ve İLETİŞİM:
  1. Elektrik yüklenici tarafından yapılacaktır.
  2. Stand genel aydınlatmaları her 3/4 m² ye 1 adet projektör ile,
  3. Raf aydınlatmaları için gizli aydınlatma her raf için uygulanacaktır.
  4. Her 9 metrekarelik stantta 1 adet elektrik prizi bulunacaktır.

 

 

 1. TEMİZLİK ve SERVİS HİZMETLERİ:

 

 1. Fuar süresince stantların günlük temizlikleri düzenli olarak yapılacak ve teknik hizmetler için görevli bulunacaktır.

 

Yukarda belirtilen hususların dışında yapılacak olan her türlü değişiklik karşılıklı olarak görüşülerek kararlaştırılacak ve en geç fuar tarihinden 30 gün önce bildirilecektir.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.İşbu şartnamenin konusu fuarın Covid-19 sebebiyle sınırların kapatılması, karantina uygulamalarının başlatılması, uçuşların iptal edilmesi gibi herhangi bir mücbir sebep dolayısıyla iptal olması ya da katılımdan vazgeçilmesi halinde İDARE, hizmet alımından vazgeçebilir. Böyle bir durumda İSTEKLİ, İDARE'den herhangi bir ad altında tazminat talep edemez. Varsa yapılmış olan ödemeleri de İDARE'ye iade eder. Fuarın ertelenmesi halinde ise İSTEKLİ, erteleme tarihine uygun olacak şekilde şartnameye konu hizmetleri aynı bedel üzerinden yerine getirmekle yükümlüdür

 

GENEL HÜKÜMLER:

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

 

 

TEKLİF HAZIRLAMA

1.    Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.

2. Tekliflerin Ek1 formatında en geç 03.12.2021 tarihi saat 15.00'e kadar gulcan.gulseven@itkib.org.tr ve idari@itkib.org.tr adreslerine iletmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

3. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

4.  İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.

5. Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması. (Zorunlu belgedir)

6. Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)

7. En az 2 malzeme için info stant ve katılımcı stantları için 3d proje çizimi (Zorunlu belgedir)

8. İş örnekleri ve Referanslar. (İsteğe bağlı belgedir.)

 

Sorularınız için aşağıda yer alan kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

Teknik konulardaki sorularınız için

Konfeksiyon Fuarlar Şube- Fide KARAKOYUNLU 0212 454 06 87 -  fide.karakoyunlu@itkib.org.tr

İdari konulardaki sorularınız için

Satın Alma Şube – Gülcan GÜLSEVEN   0212 454 02 48  –  gulcan.gulseven@itkib.org.tr

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİLER, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek1.

 

 

 

 

1 DÖNEMLİK- ŞUBAT 2022 CJF FUARI STANT İNŞAAT TEKLİF FORMU

 

 

Firma Stant inşaat m2 fiyat teklifi

 

 

 

Info Stant inşaat m2 fiyat teklifi

 

 

 

 

 

 

2 DÖNEMLİK ŞUBAT 2022 & EYLÜL 2022 CJF FUARI STANT İNŞAAT TEKLİF FORMU

 

 

Firma Stant inşaat m2 fiyat teklifi

 

 

 

Info Stant inşaat m2 fiyat teklifi

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

            

                                                                                                                           Firma kaşe & imza