İHKİB 28. KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI DİKİM ŞARTNAMESİ

İHKİB 28. KOZA GENÇ MODA TASARIMCILARI YARIŞMASI DİKİM ŞARTNAMESİ

 

 

Koza Yarışması 10 finalist için istenilen atölye hizmet detayları;

 

 • Yarışma ürün gamına uygun yetenek ve tecrübede modelistler ile kalıpların  hazırlanması,
 • Dikimi gerçekleştirecek ustaların coutre işçiliğine hakim olmaları,
 • Yukarıda belirtilen kalıp ve dikim süreçlerinde revizelere açık olunması (en az 2-3 revize)
 • El işçiliği, el örgüsü gibi hizmetleri bünyesinde ve dışarıdan sağlayarak paket içinde sunması,
 • Her bir yarışmacının 6 look'u olacak ve look başına ortalama 3-4 parça ürün hazırlanması,
 • 3 ay sürecek atölye sürecinin zamanında tamamlanması,
 • Atölyede Covid-19 ile ilgili tüm hijyen kurallarına uyulduğuna dair bir sağlık raporu alınması talep edilmektedir.
 • Yarışmacıların her birinin hemen hemen eş zamanlı süreçte kalıp ve dikimlerinin organize edilmesi,(sürece yarışmanın mentörleri ile karar verilmesi)
 • Yarışmacılar kumaşları kendileri temin edeceklerdir.

 

 

 

TEKLİF VERME USULÜ

 

 • Satın alma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir. Teklif zarfı içerisinde yer alması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerin bir zarfın içine koyularak zarfın kapatılması ve zarfın kapatıldığı yerde firma kaşesinin ve imzasının bulunması gerekmektedir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 17 Temmuz 2020 tarihinde saat 17:00'a kadar Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklif veren zarfın üstüne firma ismini ve ihale konusunu açıkça yazmalıdır.
 • Teklif zarfı içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanan teknik açıklamalar (şart değildir),
  3. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum,
  4. Hizmetin tamamı için talep edilen bedelin yazdığı kaşeli imzalı mali teklif formu
  5. Fiyat teklifi KDV Hariç verilmelidir.
 • İletişim;
  • İTKİB Satın Alma Şubesi: idari@itkib.org.tr (Fiyat teklifi ve idari hususlar için)
  • İTKİB Konfeksiyon Etkinlikler Şubesi : konfeksiyonetkinlik@itkib.org.tr (Hizmet içeriği ile ilgili hususlar için)

 

 

 

İDARİ HUSUSLAR

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını, 
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Teklif veren İTKİB ve İHKİB'in aynı haklara sahip olduğunu kabul eder.
 • İHKİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İHKİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Yüklenici Firma, İHKİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedelinin yarısı kadar cezai şart bedelini İHKİB'e ödemekle yükümlüdür.
 • Taraflar, imzalanacak sözleşme ile ilgili olan konularda ve Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.
 • Sözleşmeden doğacak her türlü damga vergisi, resim, harç Yüklenici Firma tarafından ödenecektir.
 • Taraflar yapılacak sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.
 • Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.
 • İşbu Şartnamenin ve imzalanacak sözleşmenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan yapılacak sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.
 • Ödemeler faturanın İHKİB'e tebliği ve İHKİB'in faturayı onayına istinaden İHKİB'in ödeme takvimine göre ödenecektir.
 • Taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde tek yetkili mahkeme İstanbul Tahkim Merkezi olacaktır.
 • Hizmetin ifası sırasında oluşabilecek şehir içi ve şehir dışı ulaşım ve konaklama masraflarını İHKİB'in karşılamayacağını kabul eder.
 • İhale sonucu imzalanacak sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Tarafların veya tek bir Tarafın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, vb. ve hükümet tarafından alınmış kararlar gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller iki Taraf için de mücbir sebep sayılır. Mücbir sebep haline maruz kalan Taraf, bu durumu derhal yazılı olarak diğer Tarafa bildirir. Mücbir sebep süresince Tarafların yükümlülükleri askıya alınır. Mücbir sebebin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, hakları ihlal edilen Taraf işbu Sözleşmeyi tazminat ödemeksizin derhal feshedebilir.
 • Teklif Veren, şartnamede sağlamayı taahhüt ettiği hizmet ve yükümlülükleri mücbir sebepler hariç olmak üzere, yerine getirememesi durumunda sözleşme bedeli kadar, eksik getirmesi durumunda sözleşme bedelinin yarısı kadar ceza ödeyecektir.
 • İhale sonucu anlaşmaya varılan firma ile sözleşmeye ek olarak gizlilik anlaşması imzalanacaktır.