İHKİB Fuarlar Şubesi Etkinlikler Etki Analizi Hizmet Alımı

İHKİB FUARLAR ŞUBESİ ETKİNLİKLER ETKİ ANALİZİ  ŞARTNAMESİ

GENEL

            Bu teklif şartnamesi, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği kısaca İHKİB olarak anılacaktır, Konfeksiyon fuarlar şubesinin 2020 ve 2021 Yılı Ocak - Aralık dönemi arasında  gerçekleştireceği fuarlar, Ticaret heyetleri ve Alım heyetleri Etki Analizi Raporlaması hizmeti için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

İŞİN KAPSAMI

 İşbu şartname Konfeksiyon fuarlar şubesinin 2020 ve 2021 Yılı Ocak-  Aralık dönemi arasında  gerçekleştireceği fuarlar, Ticaret heyetleri ve Alım heyetleri Etki Analizi Raporlaması hizmeti alımını kapsamaktadır.  Yılda yaklaşık 25-30 etkinliğin gerçekleşmesi planlanmaktadır.

           

Söz konusu etkinliker için teklifinizi aşağıda yer alan şartlar dahilinde iletmeniz gerekmektedir.

ETKİ ANALİZİ RAPORLAMASINDA TALEP EDİLEN HİZMETLER:

 • Projelerin genel ilerleyişi hakkında bilgi toplanması
 • Etkinliklere katılacak firmaların etkinlik öncesi İhracat performansları, Çalışan sayıları, İhracat pazar sayıları ve ihracat oranları vb. ile ilgili firmalar ile görüşerek bilgi alınması
 • Firma bazında yapılacak analizler neticesinde oluşturulacak ilerleme raporu
 • Firmaların proje başlangıcındaki durumları ile ara raporun hazırlandığı dönemki durumları karşılaştırılarak analiz edilmesi
 • Projenin hedef pazarlarındaki gelişmelerin analizi ve yeni hedef pazar önerisi
 • Firmaların değişen ihtiyaçlarının analizi ve yeni faaliyet önerileri
 • Tüm faaliyete ilişkin gözlem ve sonuçlar ve faaliyetin firmalarda sürdürülebilirliğinin sağlanması için yürütülebilecek tamamlayıcı önerilerin raporlanması beklenmektedir. Raporun kapsamı;
 • Faaliyete katılan alıcıların listesi ve profili,
 • Ön hazırlık çalışması kapsamında yapılan çalışmalar, kimlerle görüşmeler yapıldığı ve faaliyete ilişkin duyuru/tanıtım çalışmaları,
 • Etkinlik sonrası Katılımcı Türk firmalarının doldurduğu değerlendirme anketi sonuçlarının analizi,
 • Gerçekleştirilen faaliyetin Türk katılımcı firmalarda yarattığı etki, elde edilen sonuçlar
 • Ocak-Şubat- Mart aylarının etki analizi raporları 1 ay saha çalışması 15 gün raporlama olarak Mayıs 15'e kadar İHKİB'e teslim edilecektir. Aynı şekilde Nisan-Mayıs-Haziran / Temmuz-Ağustos-Eylül 3 aylık raporları 1 ay saha çalışması 15 gün raporlama olarak 45. Güne kadar İHKİB'e teslim edilecektir. Ekim-Kasım-Aralık dönemi ve yıllık raporlama döneminde saha çalışması ve raporlama 30 günü aşmayacaktır.
 • Bütçenin tüm masraflar dahil (ulaşım & konaklama) etkinlik başına iletilmesi gerekmektedir,
 • İlgili hizmet sadece 2020 yılı için alınabileceği gibi 2021 yılı için de alınabilir.

Teklif İçeriği:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

Genel Şartlar:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2.  Tekliflerinizi kaşe imzalı olarak kapalı zarf ile (zarfın üzerine ihalenin ismi yazılması gerekmekte olup kapanma yerine firma kaşe & imzası atılmalıdır) 05.03.2020 tarihi saat 16.00'ya kadar Çobançeşme Mevkii, Sanayi cad. Dış Ticaret Kompleksi, İTKİB B Blok, 3. Kat, Satın Alma şubesine elden veya posta yolu ile iletmeniz rica olunur. Sorularınızı aşağıda iletişim bilgileri yer alan ilgili kişiye sorabilirsiniz.
 3. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 4. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
 5. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.

      Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişi: Müge Kunt Akaner- muge.kunt@itkib.org.tr0212 454 01 92

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:

1. İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6. Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat çekini İHKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İHKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır.

7. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

 1.   İHKİB, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin İHKİB tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Hizmet Veren, İHKİB'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart bedelini İHKİB'e ödemekle yükümlüdür.

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİ'ler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

ETKİ ANALİZİ HİZMETİ

ETKİNLİK BAŞI FİYAT TEKLİFİ + KDV