Dış Ticaret Kompleksi Elektrik Enerjisi Alım İhalesi

ÖZEL ÜRETİM ŞİRKETLERİ VASITASIYLA TEMİN EDİLECEK

ELEKTRİK ENERJİSİ TEKLİF-TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL, 2017

 

1. TARAFLAR

Bu Şartnamede teklif isteyen taraf, Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) ve İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliklerinden oluşan DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ'dir (DTK) (BİRLİK olarak anılacaktır). DTK'yı İTKİB temsil edecektir. Teklif veren taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır.

 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU

Bu Şartname, BİRLİK yerleşkesi olan Dış Ticaret Kompleksi Elektrik Enerjisi İhtiyacının İSTEKLİ tarafından üretilen Elektrik Enerjisi vasıtasıyla karşılanması İşinin BİRLİK'in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ tarafından yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir. "Bu şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları'na dayanılarak hazırlanmıştır."

 

3. ALINACAK HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI

Bu Şartname, BİRLİK'e ait birimlerde kullanacağı elektrik enerjisini serbest piyasadan teminde Yüklenicisini seçmekte kullanılacak teknik yöntem ile kurallar ve seçilen Yüklenicinin yükümlülüklerini içermektedir.

İSTEKLİ, bu hizmet ve projeleri, sözleşme, şartname ve şartname eki sayılan esaslara uygun olarak ve sözleşmede belirtilen süreler içinde yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

İhale neticesine göre, BİRLİK ile ihaleyi alan firma arasında imzalanacak Sözleşme ile hizmet kapsamı, taraflarca ayrıca tek tek karşılıklı olarak anlaşılarak belirlenecektir.

 

4. TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

4.1 İSTEKLİ, karşılamayı taahhüt ettiği Elektrik Enerjisi için EK1 tablo 300.000 KWh üzerinden doldurularak Perakende Tek Zamanlı Tek Terimli Ticarethane Tarifesi Birim Fiyatından İndirim Oranını Belirleyerek, indirim oranını rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ' ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte Kapalı Zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından firma kaşesi ile kaşelenmek ve imzalanmak suretiyle en geç 18.05.2017 tarihi Saat:17.00'ye kadar, Çoban çeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Kat İTKİB Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şubesi'ne elden teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

4.2 İstekli, Elektrik Enerjisi Üreticisi olduğuna ilişkin EPDK'dan aldıkları toptan satış lisansı ve bağlı bulunduğu şirketin üretim lisansının aslını veya onaylı suretini BİRLİK'e ibraz edecek ve Referans listesi ekleyecektir.

4.3 İstekli, son 1 yıl içerisinde BİRLİK'in EK – 2 tablosunda belirttiği ortalama 12 aylık elektrik tüketiminin en az 50 katı elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirdiğini ve bu elektrik üretimini en az 2 ayrı kaynaktan (örn: Hidroelektrik ve Doğalgaz, Hidroelektrik ve Rüzgar, Rüzgar ve Jeotermal ve bunun gibi) gerçekleştirdiğini belgeleri ile BİRLİK'e ibraz edecektir.

4.4 Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

4.5 İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.

4.5.1 İSTEKLİ, Teklifin verileceği Ek-1 dosyasın da yer alan tabloda Belediye Tüketim Vergisini 0,00 TL olarak hesaplayınız. Kurumumuz BTV den muaftır.

4.5.2 İSTEKLİ, sözleşme örneğini vereceği teklifin yanında kapalı zarfın içinde BİRLİK'e sunacaktır.

4.6 Teklif Veremeyecek Olanlar:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

• TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli,

• TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

• Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

• Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

• Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

• Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

4.7 İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

• Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

• Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

• İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

• Şartname'nin 4.2 ve 4.3 ve 4.4 te istenen evrakları zamanında birliğe teslim etmeyenler.

 

5. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

5.1 Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

5.2 Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

5.3 Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

5.4 İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

6. İHALEDEN VAZGEÇME

6.1 BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

6.2 İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu şartnameden doğabilecek bütün uyuşmazlık ve ihtilaflar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözülecektir.