İHKİB Dijital Dönüşüm Birimi İnşaat Yapım İşleri İhalesi

İHKİB DİJİTAL DÖNÜŞÜM BİRİMİ İNŞAAT ŞARTNAMESİ

GENEL

            Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde bulunan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin Yenibosna / Bahçelievler adresinde bulunan İHKİB Dijital Dönüşüm Birim binasının inşaat  hizmeti için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

İŞİN KAPSAMI

İHKİB Dijital Dönüşüm Birimi inşaat yapım işlerinin (kırım,duvar, alçıpan duvar işleri vs.) çizilen mimari proje detaylarına ve hazırlanan 3D görsellere göre  yapılması ve çalışır halde teslim edilmesi.

Teknik şartname maddelerinde belirtilen iş detayları doğrutlusunda kullanılacak malzemelerin, marka ve model bilgileri;

Ek-1 Genel teklif şartnamesini indirmek için tıklayınız,

Ek-2 Elektrik işleri şartnamesini indirmek için tıklayınız,

Ek-3 Mekanik ve Sıhhi Tesisat şartnamesini indirmek için tıklayınız

açıklamalar kısmında yüklenici tarafından belirtilmelidir.

Genel Şartlar:

  1. İşbu şartname kapsamında verilecek olan teklif ekli listelerde belirtilen asgari yapım hizmetlerin tümünü kapsayacaktır. Eğer verilen teklif bu hizmetler içerisinden bir veya daha fazlasını kapsamıyor ise verilecek teklifte bu hususlar açık olarak belirtilecektir. Aksi durumda İSTEKLİ tüm hizmetleri vereceğini kabul etmiş olacaktır.
  2. İSTEKLİ tarafından sağlanacak olan yapım hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde görev alacak olan insan kaynaklarının tamamı İSTEKLİin yasal ve ticari sorumluluğunda olacaktır. Bu kapsamdaki personele ilişkin yasal, ticari ve işlevsel tüm maliyetler verilecek olan hizmet kaleminin teklif bedeline yansıtılmış olmalıdır.
  3. Yapım hizmetlerinin sağlanmasında İSTEKLİ tarafından görevlendirilecek tüm insan kaynaklarının iaşe, ibate ve ulaşım ihtiyaçları ve bunların bedelleri İSTEKLİin sorumluluğundadır. Bu ihtiyaçlara ilişkin İHKİB'den ayrıca herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.
  4. İşbu şartname kapsamında verilecek olan yapım hizmetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin tüm malzeme, makine, cihaz ve eşyanın mekâna getirilmesi, götürülmesi, kurulması, çalıştırılması ve güvenliği İSTEKLİin sorumluluğundadır. Bu iş ve işlemlere ilişkin İSTEKLİden ilave bedel, iş, işlem ve hasar tazminatı talep edilmeyecektir.
  5. İSTEKLİ tarafından mekana verilecek hasar ve zararlardan, İSTEKLİ tarafından üstlenilen iş sırasında, İSTEKLİ'nin personeli veya İSTEKLİ'nin alt yüklenicilerinin personelleri de dahil olmak üzere, meydana gelebilecek her türlü kaza sonucu uğranan zarardan İSTEKLİ sorumludur.
  6. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
  7. İhaleyi kazanan firmanın işin bedeli kadar teminat mektubunu İHKİB'e sunması gerekmektedir.
  8. Teklifler, İTKİB Genel Sekreterliği, Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:3; Yenibosna İstanbul adresi Satın Alma ve İdari İşler Şubesi'ne 10/01/2020 tarihi en geç saat 16:00'ya kadar elden veya posta yoluyla kapalı zarf içerisinde verilecektir.

Kapalı zarf üzerinde firma kaşe imzasının ve ihale adının yazması zorunludur. Aksi halde teklifiniz geçersiz sayılacaktır.

İlgili kişi: Müge Kunt Akaner- muge.kunt@itkib.org.tr0212 454 01 92

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İHKİB'in veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 100.000 TL tutarında cezai şartı İHKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

1.  İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez. Hukuken geçersiz maddelerin yeri, sözleşme taraflarınca zaman kaybetmeden sözleşmenin sahip olduğu ekonomik amaca en yakın geçerli madde ile doldurulur.

2.  Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İHKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3.  Taraflar sözleşmedeki adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6.  Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarında teminat mektubunu İHKİB'e vermekle yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İHKİB'in söz konusu teminat mektubunu nakde çevirme hakkı saklıdır.

Teklif İçeriği:

1. Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak sunulacak ayrıca teklif içerisinde KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir.

2.  Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.

3. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

4.  İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İHKİB'i bilgilendirecektir.

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İHKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İHKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2. İSTEKLİ'ler, İHKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İHKİB'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.