Hazırgiyim Sektöründe Dijital Dönüşüm AB/IPA Projesi Tedarik Bileşeni için Teknik Şartname Hazırlığı Hizmet Alımı

Hazırgiyim Sektöründe Dijital Dönüşüm AB/IPA Projesi

Tedarik Bileşeni için Teknik Şartname Hazırlığı

Hizmet Alımı Şartnamesi

 

TANIMLAR

İstekli                                            : Teklifi veren firma

Yüklenici                                       : İhaleyi kazanan firma

Hizmet                                         : İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz bir şekilde temin edilmesi HİZMET, olarak ifade edilecektir.                                                  

İTKİB                                             : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği

İHKİB                                            : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği

 

1.            Arka Plan / Hazırgiyim Sektöründe Dijital Dönüşüm AB/IPA Projesi

Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Fonu (AB/IPA) kapsamında finanse edilen ve Sanayi Bakanlığı'nın Ulusal Program Otoritesi olduğu “Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı”na İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından başvurusu yapılan “Tasarımdan Üretime: Türkiye Hazırgiyim Ve Tekstil Sektörlerinde Dijital Dönüşüm Projesi” ulusal değerlendirme sürecini başarı ile tamamlamıştır.

Sektörde değer zincirinde dijitalleşmeyi esas olarak hedefleyen Proje, Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat açısından en önemli sanayi kollarından biri olan hazırgiyim sanayisinde bu alanda Avrupa ve dünya çapında yapılan çalışmalara da uygun bir şekilde köklü bir dijital dönüşümün sağlanmasını öngörmektedir. Projenin Birliğimiz iştirakleri olup, alanında Türkiye'nin en saygın ve etkin kuruluşları olan Ekoteks Laboratuarı ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) işbirliğinde yürütülmesi planlanmaktadır.

2018-2021 döneminde yürütülmesi planlanan Proje kapsamında; mal alımı (makine-ekipman tedariki) ve teknik destek danışmanlığı olmak üzere 2 temel alanda satınalma yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında tedarik edilecek olan makine-ekipman listesi şartname ekinde yer almaktadır (Ek-1). İşbu şartnameye konu olan “Tedarik Bileşeni için Teknik Şartname Hazırlığı Hizmet Alımı” da söz konusu Projenin makine-ekipman tedarik bileşenine hazırlık amacı ile yürütülecektir.

 

2.            Sözleşme Makamı

Sözleşme Makamı, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bünyesinde hizmet vermekte olan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)'dir.

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır.

2009'dan bu yana Türkiye'de 24 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bunlardan birisi olup bünyesinde dört birlik bulunmaktadır. Bunlar,

·              İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği;

·              İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği;

·              İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği;

·              İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.

Şartname sahibi kuruluş olan İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İHKİB) yaklaşık 10.000 kayıtlı firma üyesi ile sektörünün önde gelen iş birliği kuruluşudur. Birçok yerel ve ulusal projeyi başarı ile yönetmiş olan Birlik proje uygulaması konusunda oldukça deneyimlidir.  İHKİB'in ana amacı iştigal sahası içerindeki sektörlerde Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir.

 

3.            İşin Kapsamı

İşin kapsamı; projenin Tedarik Bileşenindeki (Supply) cihazlar için (Ek-1) Annex II-III Technical Specifications  (Teknik Şartname) dokümanlarının hazırlanmasıdır. Bu kapsamda;

a.            Pazar Araştırması esnasında müşteri tarafından alınan fiyat tekliflerinin ve muhteviyatının incelenmesi ve bu tekliflerin ihtiyaca uygunluğunun değerlendirilmesi,

b.            Pazar Araştırmasında menşe problemi yaşayan ürünlere ilişkin gerekçelendirme raporlarının yazılması,

c.            Şartname üzerinde pazar araştırmasında alınacak olan ürünlere ilişkin özel şartların tanımlanması ve kritik noktalar ile ilgili tavsiyelerin verilmesi,

d.            Şartname dokümanında, alınması planlanan cihazlar haricinde, diğer hizmet, eğitim...vb. kalemlerin belirlenerek ilgili maddelere yazılması,

e.            Uygulama, muayene ve kabul ve ihale değerlendirmesi için önemli noktaların belirlenerek şartnameye eklenmesi (standartlar, belgeler, ihale sırasında talep edilebilecek ek dokümanlar...vb)

 

4.            Şartname Hazırlanacak Ürün Grupları

Tedarik Bileşeninde listelenen cihazlar (Supply) 12 ana grup altında toplanmış olup, işbu hizmet alımı kapsamında 10 lot'un her biri için ayrı ayrı şartname hazırlanması gerekmektedir;

1: IT

2: Kütüphane

3: Fotoğraf Stüdyosu

4: Üretim 

7: Kozmetik

8: Araştırma & Geliştirme

9: DNA

10: Fiziksel Analizler

11: Yanmazlık Analizleri

12: Materyal Analizleri

 

5.            İşin Süresi

Operasyon Tanımlama Belgesi (OIS)'de istenen “Mal Alımı” bileşenine ait doküman ve eklerinin Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Daire Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmasını takiben başlanması planlanmaktadır. Onay sürecinin 2018 yılı Ağustos-Ekim döneminde tamamlanması öngörülmektedir.

“Mal Alımı” (Supply) bileşenine ait ihale doküman ve eklerinin Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Daire Başkanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanmasını takiben ihalenin kamuya duyurulması veya; Rekabetçi Sektörler Programı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Daire Başkanlığı ve/veya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından ihale/proje hazırlık sürecinin durdurulması ve/veya iptal edilmesi ile tamamlanacaktır.

 

6.            Teslimler

Hizmet alımı kapsamında iki aşamalı teslim planlanmaktadır;

•             İlk aşama olarak Ek-1'de belirtilen cihazların Annex II-III Technical Specifications (Teknik Şartname) dosyalarının hazırlanıp onay için sunulması,

•             İkinci aşama olarak onay sürecinde oluşabilecek revizyonların yapılması ve nihai teslimin yapılması (nihai onayın alınması)

 

7.            Gereklilikler

Hizmeti sağlayacak olan firma / uzman(lar) aşağıdaki gereklilikleri minimum seviyede sağlamalıdır.

•             Hizmeti verecek uzmanlar, faaliyet kapsamında hizmet vereceği alanda minimum 5 yıl iş tecrübesine sahip ve AB-Prag Kurallarına hakim olmalıdır. İstekli, teknik teklifinde bu uzmanlara ait deneyim ve iş tecrübelerini gösterir özgeçmişlerini sunacaktır.

•             Teklif verecek firmalar tarafından; firmanın benzer alanlardaki iş tecrübesini gösteren referansları sunulacaktır.

 

8.            Teklif Sunma Şartları ve Özel Gereksinimler

•             Satınalma süreci İhracatçı Birlikleri satınalma mevzuatı uyarınca açık teklif usulüne uygun olarak yürütülecektir. Bu çerçevede satınalma duyurusu isteklilere faks, e-posta veya internet duyurusu ile yazılı olarak iletilecek ve istekliler tekliflerini ekleriyle beraber kaşeli ve imzalı olarak faks, e-posta, mektup vb. şekillerde yazılı olarak iletebileceklerdir.

•             Teklif belirtilen hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanmalıdır.

•             Şartname ekinde yer alan Ekler, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle iletilmelidir. 

•             Teklif dosyası hizmet sağlayıcı hakkında bilgi, ilgili referansları, örnek işleri, çalışmada yer alacak danışman cv'lerini içermelidir.

•             Fiyat Teklifinde, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.

•             Teklifler 01/01/2019'a kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

•             Teklifler; her türlü masraf (ulaşım, konaklama vb.) dâhil sunulmalıdır.

•             Son Teslim Tarihi: 31 Temmuz 2018 Cuma (17:00'ye kadar)

 

İletişim: hale.gulbaz@itkib.org.tr  / 0212 454 0197

             oguzhan.yugnar@itkib.org.tr / 0212 454 0377