İHKİB - İKSA ve FORE KAZIK YAPIM İŞLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İKSA ve FORE KAZIK YAPIM İŞLERİ ALIM ŞARTNAMESİ

 

GENEL

İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ MAHMUTBEY MAH. PAFTA 2201 ADA  13 PARSEL'feki İdari Bina İnşaatı Fore Kazık Yapım İşleri için teklifler alınacaktır.

 

İDARE: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “İTKİB” olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

Fore kazık: Belirli bir çapta ve derinlikte açılan kuyuların önce donatı kafesi yerleştirilip betonlanmasıyla veya donatı yerleştirilmeksizin betonlanmasıyla elde edilen iksa sistemi düşey elemanı.

Donatı kafesi: Donatılı fore kazıkların içine yerleştirilen betonarme yapı çeliğinden imal edilen eleman.

Paspayı takozu: Donatılı fore kazıkların dış çeperlerine yerleştirilen ve gerekli pas payı mesafesinin korunmasını sağlayan, kazık donatılarına takılan plastik eleman.

Muhafaza borusu: Açılan fore kazık kuyularında beton dökümü esnasında kuyuda kendini taşıyamayan zeminin kuyu içine göçmesinin önlenmesi amacıyla kuyu ağız kotundan belirli zeminin kendini taşıyabildiği derinliğe kadar indirilen ve kuyu çeperlerini destekleyen eleman.

Tremie borusu: Fore kazık kuyularına beton dökümü sırasında, dökülen betonun düzgün biçimde ve yeterli miktarda yerleşmesini temin etmek ve segregasyonu önlemek amacıyla kullanılan, betonu kuyu alt kotuna kadar aktaran boru.

 

İŞİN KAPSAMI:

Birlik veya iştirakleri tarafından yapılacak İSTANBUL BAĞCILAR İLÇESİ MAHMUTBEY MAH. PAFTA 2201 ADA 13 PARSEL'de kain arsa üzerinde yaklaşık 13.320 m2  betonarme inşaat alanına sahip bina inşa işleri için ekte proje ve metraj listesi verilen fore kazık ve iksa işinin yapılması işidir. Bu imalatta kullanılmak üzere iksa kazıklarda, başlık ve kuşak kirişlerinde kullanılacak beton ve demir İDARE tarafından karşılanacaktır. Gerekli olan şantiye elektriği ve suyu İDARE tarafından tedarik edilecektir. İş için gerekli olan beton, demir, şantiye elektriği ve su İDARE tarafından verilecektir.

İşin Teslim Süresi 100 gündür

 

Amaç:

İşbu şartname İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon  İhracatçıları Birliği tarafından amacına uygun bir şekilde yürütülmesi için takip edilecek işlerin belirlenmesidir.

Teklif İçeriği:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını, Anahtar teslim ve götürü bedel Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının %10'u tutarında kesin teminat istenecektir. Bu teminat nakit veya içeriği İTKİB tarafından hazırlanacak örneğe uygun banka teminat mektubu şeklinde olacaktır. 

 

Özel ve Teknik Şartlar:

1. Genel Fore kazıklarda kullanılan bütün malzeme ve ürünler, ilgili TS 3168 EN 1536 standartlarına ve iş ile ilgili şartnameye uygun olacaktır. Temin edilen malzeme kaynağı belgelendirilecek ve önceden bildirilmeden değiştirilmeyecektir.

2. Yerinde Dökülen Beton Fore kazıklarda kullanılan betonun karışım hesabı aksi belirtilmedikçe TS EN 206-1'e uygun olacaktır. Fore kazıklar için belirtilen betonun tasarım dayanım sınıfı, aksi belirtilmedikçe, minimum C30 olacaktır. Kazıklardaki beton; Ayrışmaya karşı yüksek dayanıma, Yüksek plastisiteye ve uygun kohezyona, Uygun akıcılığa, Kendiliğinden sıkışabilme özelliğine, Herhangi geçici muhafaza borusunun çıkarılması dâhil beton dökümü esnasında yeterli işlenebilirliğe sahip olacaktır. Taze betonda, hızlı yeraltı suyu akışı nedeniyle oluşabilecek yıkanmaya karşı güvenlik koruması, kalıcı muhafaza borusu veya kaplama ile sağlanacaktır.

3. Donatı Fore kazıkların donatısı için kullanılan çelik çubuk veya profil TS 708 'e uygun olacaktır. Çeliğin tip seçiminde donatı kafesinin montajı ve çeliğin kaynaklanabilme özelliği dikkate alınacaktır. Donatılar kirlenmeden korunacak şekilde temiz şartlarda depolanacak, montaj ve betonlama esnasında Temiz, Passız olacak ve Pullanma şeklinde pas tabakası olmayacaktır.

4. Kimyasal Katkı ve Diğer Katkı Maddeleri Kimyasal katkı ve diğer katkı maddeleri, TS EN 206 -1'e uygun olacaktır. Kimyasal katkı ve diğer katkı maddeleri, üretici talimatlarına ve onaylı belgelere göre kullanılacaktır. Beton bileşimi, uygulaması ve özel katkı maddeleri birbiriyle uyumlu olacaktır. Zararlara sebebiyet vermemek için, kimyasal katkı ve diğer katkı maddelerinin bilinçsiz kullanılmasından kaçınılacaktır. Gerek duyulması halinde beton tasarımı Kontrol Mühendisince gerekli testler ile kontrol edilecektir.

5. Foraj aşaması, fore kazık kuyularının açılmaya başlanmasından beton dökümüne kadar olan işlemleri içermektedir. Değişik çaplardaki kazıkların forajı, paletli vince monte edilmiş rotary delgi makineleri ile yapılacaktır. Foraj sırasında karşılaşılabilecek sert tabakaların geçilmesinde uygun ekipmanlar kullanılacaktır. Gevşek yerleşmiş granüler tabakalar ile karşılaşılması durumunda, zemine vibratörle veya çekiçle kılıf borusu çakılarak forajın ilerlemesi ve kuyu cidarlarının yıkıntı yapmaması sağlanacaktır. Proje derinliğine ulaşılıncaya dek, bahsedilen yöntemlerle foraja devam edilecektir. Donatı Kafesi Hazırlanması ve Kuyulara İndirilmesi Betonarme fore kazıklarda kullanılacak betonarme demirleri St III (TS 708) normlarına uygun olacaktır. Demirler, kazık lokasyonlarına yakın bölgede gerekli şablonlar kullanılarak kafes haline getirilecektir.

6. Donatı çubuklarındaki ek yerleri; Her çubuğun tam mukavemeti, ek yerleri boyunca etkili olarak sağlanacak ve kaldırma esnasında donatı kafesinin dağılmasını önlemek üzere gerekli rijitlik sağlanacaktır. Bindirme boyu, detay paftasında gösterilen ve ilgili şartnamelerce öngörülen boydan daha az olmayacaktır. Kazık imalatı esnasında donatı, istenmeyen yer değiştirmesi olmayacak şekilde yapılacaktır. Kafeslerin eklenmesi bağ teli, nokta kaynak (kullanılan çeliğin özelliğine göre) veya çok ağır olmaları halinde klemensle yapılacaktır. Kazık başında betondan çıkan donatı bükülecekse, büküm iç çapı TS 500/T1'de belirtilenden daha az olmayacaktır. Donatı çubuklarının bükülme noktalarında veya yakınında kaynak yapılmayacaktır. Hiçbir donatı önceden onaylanmaksızın, 5°C den daha aşağı sıcaklıkta bükülmeyecektir. Hazırlanan donatı kafesi, paspayı takozları ile teçhiz edilip, servis vinci kullanılarak kuyulara indirilecektir. Kaldırma ve indirme esnasında kafesin dağılmamasına özen gösterilecektir. Donatı kafesi, foraj kuyusu temizlendikten hemen sonra indirilecektir. Donatının yerleştirilmesi işlemi esnasında, kazık ekseni doğru konumda ve donatı, kazığın tüm uzunluğu boyunca uygun beton örtü sağlanacak şekilde olacaktır. Kuyulara indirilen donatının üst yapı için gerekli filiz boyu kadar dışarıda kalmasına dikkat edilecek, betonlama sırasında batmaması için donatı kafesi üstten askıya alınacaktır.

7. Betonlama Kazık forajının tamamlanması ve betonlamanın başlaması arasındaki zaman mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır. Donatı kafesinin kuyulara indirilmesini takiben içine tremie borusu vinçle indirilecektir. Betonlama tremie borusu marifetiyle yapılarak betonun segregasyonu önlenecektir. Tremie betonunun yüksek slump (minimum 16 cm değerine haiz) ve geç priz alması (minimum 3 saat) gereklidir. Beton minimum C 35 sınıfında olacaktır. Betonlama başlamadan önce tremie borusu 1 m kadar kuyu tabanından yukarı çekilecektir. Betonlama beton pompası ile yapılacaktır. Yeraltı suyunun betonla karışmasını önlemek için tremie borusu sürekli ve asgari 2 m beton içinde kalmalıdır. Beton, kuyu içinde yükseldikçe tremie borusu yukarı çekilecek ve kısaltılacaktır. Betonlama, kuyu ağzından temiz beton gelene kadar devam ettirilecektir.

 

YAPI MALZEMELERİ 

 1. Betonarme Çeliği : B420 
 1. Fore Kazık Betonarme Betonu: C30  TS500/şubat 2000 
 1. Ankraj Çimentosu: PÇ 42.5 
 1. Bitirme: Donatılarda Bindirme boyu en az 50Ø alınacaktır. 
 1. Paspayları aksi belirtilmedikçe 5 cm. olarak alınacaktır. 

 

ANKRAJLAR 

a)Ankrajların tamamı geçici ankraj olup, 3 adet 0.6 '' düşük gevşemeli süper halatla BS 8001 1989 veya EN 1537 standardına göre imal edilecektir. 

b)Ankraj imalatı yapılırken, imal edilecek ankraj sırasının 50 cm altından daha fazla kazı yapılmayacaktır. 

c)Ankrajlar yapılıp, test edilip kilitlenmeden bir kademe için hafriyata başlanmayacaktır. 

d)Ankraj deliği çapı minimum 120 mm olacaktır. 

e)Her ankraj , tasarım çalışma yükünün %25 fazlasına gerilerek test edildikten sonra, çalışma yükünün %10 fazlasında kitleneceltir. Test için ''FHWA – IF-99-015, Geotechnical Engineering Circular No. 4 , Ground Anchors and Anchored Sytems (June 1999)'' da belirtilen kabul deney (''proof test'') yöntemi uygulanacak ve raporlanacaktır. Bu raporlar düzenli olarak tasarımcıya verilecektir. 

f) Öngermeli ankraj halat boylarına 100 cm germe payı ilave edilecektir. 

g)Ankraj yapımı esnasında, kum bantlarındaki su nedeni ile deliklerden su gelebilecektir. Su ile karşılaşılması durumunda 2. Ve gerekirse 3. Kez basınçlı enjeksiyon mutlaka yapılacaktır. Kuyu çeperlerinin kendini tutmaması durumunda ise geçici muhafaza borusu kullanılacaktır. 

h)Ankraj delgisi sırasında kesinlikle Su kullanılmayacaktır. 

 

İMALAT 

a)Kazık betonları kesinlikle tremi borusu kullanılarak dökülmeli ve kuyu içerisinde kalabilecek olan tüm çamurlu malzeme beton dökümü öncesi tamamen boşaltılmış olacaktır. 

b)Kazık imalatında, zemin ve yer altı koşullarının gerektirdiği koşullarda muhafaza borusu kullanılacaktır. 

c) Mevsim koşullarına göre, kazık aralarından saha içine malzeme akışını engellemek amacıyla, gerek görülmesi halinde iksa perdesi yüzeyi püskürtme beton ile kaplanacaktır. 

d)İnşaat süresince kazık alanında birikebilecek sular, pompa yardımı ile kazı alanından uzaklaştırılacaktır. 

 

ÖLÇÜLER 

Aksi belirtilmedikçe tüm ölçüler ''cm'', kotlar ''m'' cinsinden verilmiştir. Her türlü imalat ve inşaattan önce tüm ölçülerin sorumlu saha mühendisi tarafından kontrolü yapılacaktır. Paftalarda açıkça yazılı olmayan ölçüler için tasarımcıya başvurulacaktır. 

KONTROL 

a)Mevcut arazi kotlarında ve zemin profilinde değişiklik olması halinde, projeci haberdar edilerek gerekli revizyonların yapılması sağlanacaktır. 

b)Kazık ve ankraj imalatında başlamadan önce çevre yapıların temel alt kotları kontrol edilmeli, uyuşmazlık tespit edilmesi halinde, projeci haberdar edilerek projenin revize edilmesi sağlanacaktır. 

c)İksa sisteminin projede öngörülen servis ömrü boyunca tam güvenlikle hizmet verebilmesi amacıyla inklinometre, gerekmesi halinde yük hücresi (load cell) ve reflektör enstrümantasyonlarıyla aletsel ve görsel gözlemler yapılacaktır. 

d)Çevre yapılar reflektör okumaları ile kontrol edilecektir, ayrıca riskli görülen çevre yapılara tiltmetre yerleştirilecektir. 

e) Vaziyet planında gösterilen yerlerde kazık Akslarının 1.00m gerisinde ve projede belirtildiği boyunda inklinometre boruları yerleştirilecektir. İksa inşaatı sırasında düzenli olarak inklinometre ölçüleri alınacak, bu ölçüler değerlendirilecek ve gerekirse ek tedbirlere başvurulacaktır. 

f)inklinometre okumaları, şantiye mühendisi tarafından her kazı ve ankraj germe sırasında okunacak raporlanacak ve yayınlanacaktır.İmalat olamayan cephelerde okuma sıklığına tasarımcı ile birlikte karar verilecektir. 

g)inklinometre okumaları, haftalık topoğrafik okumaları ile desteklenecektir.Topoğrafik okumalar teknik şartnamede belirtildiği şekilde oluşturulacaktır.İşveren tarafından alınacak olan topoğrafik okumalar, röper noktalarının da belirtildiği bir plana işlenmeli ve haftalık olarak yayınlanmalıdır.Tüm yapılan ölçümler tasarımcıya düzenli bir şekilde iletilmelidir. 

h)Kazıkların düşeyden 1/75 ten fazla sapmaması için yüklenici gerekli tedbirleri alacaktır. 

i)İksa sistemine yakın çelik, toprak vb. gibi ağır malzemeler depolanmayacaktır. 

j)İnşaası yapılacak bina yükseldikçe İksa kazıkları ile bina dış perdesi arasında kalan boşluk uygun malzeme ile doldurulacak ve sıkılaştırılacaktır. 

k)Acil bir durumda iksa sisteminde oluşabilecek aşırı bir yatay deplasmanın ilerlemesini durdurmak ve göçmeyi önlemek için iksa önüne topuk dolgusu yapamaya yetecek miktarda toprak her zaman sahada hazır bulundurulacaktır. 

TASARIM GEÇERLİĞİ 

Uygulama sırasında karşılaşılan değişik çevre ve zemin şartlarına göre revizyona gidilecektir. Yüklenici, tasarım pafta ve bilgilerine uymayan her durum hakkında tasarımcıya danışacaktır. Hesaplar geçici iksa için yapılmıştır. Kalıcı iksa gerekmesi durumunda proje revize edilmelidir. İksa çukuru en kısa sürede doldurulacaktır

7.İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

8. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

9. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

10. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

11. İhale konusu işte İTKİB'in onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu İSTEKLİ'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

12. Teklif verilen işin imalat standartlarına uygun 1 adet fore kazık makinesi, 1 adet ankraj makinesi, 1 adet Loder.

 

Genel Şartlar:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2. Teklifler 15.12.2022 tarihi en geç saat 16.00'a kadar kapalı zarf yolu ile iletilmelidir. Kapalı zarf yolu ile iletilen teklifler bu saate kadar İTKİB evrak kayıt biriminden kayıt altına alınmalıdır.
 3. KAPALI ZARF USULÜ: Şartname kapsamında talep edilen belgeler zarfa koyulduktan sonra zarfın kapatıldığı kısma firma kaşesi ve imza birlikte atılmalıdır. İhale konusu iş zarfın üstüne yazılmalıdır.
 1. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 2. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)
 3. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.
 4. Şartnamenin firma yetkilisi tarafından her sayfanın kaşelenip imzalanması. (Zorunlu belgedir)
 5. Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
 6.  Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen işbu ihale bedelinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. (Zorunlu belgedir) İSTEKLİ'nin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler. (En az 1 İnşaat Mühendisi ve 1 Harita Teknikeri gereklidir)
 7. İSTEKLİ'nin özmal makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler.

 

      Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişi: Anıl BIYIK – anil.biyik@itkib.org.tr – 0212 454 03 02

 

ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeler  İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak  İSTEKLİNİN  banka hesabına yapılacaktır.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 250.000,00 TL tutarında cezai şartı BİRLİK'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  İSTEKLİ firma tarafından avans istenmesi durumunda taraflarca belirlenen avans tutarında teminat çekini veya mektubunu BİRLİK'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. BİRLİK bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.

6. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

7.  BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.

8. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

9. Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %2'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

 

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

 

NO

CİNS

BİRİM

MİKTAR

BİRİM FİYAT

TOPLAM FİYAT

İKSA İŞLERİ

1

Ø65 Fore Kazık Yaoılması (Değişik Boylarda)

mt

2358

 

 

2

Fore Kazık Demir Bağlama İşçiliği

t

54

 

 

3

3x0,6" Öngermeli Geçici Ankraj

mt

6654

 

 

4

65/65 Başlık Kirişi İmalatı

mt

140

 

 

5

35/65 Kuşak Kirişi İmalatı

mt

503

 

 

6

Mobilizasyon

ad

1

 

 

 

 

 

 

 

 

İKSA İŞLERİ TOPLAM

 

 

ÖLÇME VE GÖZLEMLEME

1

İnklinometre İmalatı

mt

46

 

 

2

İnklinometre Okuması

ad

24

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖLÇME VE GÖZLEMLEME TOPLAM

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

Firma

Teklif (Rakam ile KDV Hariç)

Teklif (Yazı ile KDV Hariç)