İTHİB - SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİLLER URGE PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

 

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİLLER URGE PROJESİ İHTİYAÇ ANALİZİ
HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

 

 1. GENEL

Bu teklif şartnamesi, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” (bundan sonra “URGE” olarak anılacaktır) kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyetleri yürütülen İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından 2022 yılı içerisinde faaliyetlerine başlanılması planlanan Sürdürülebilir Tekstiller URGE Projesi için ihtiyaç analizi hizmet alımı için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

 

İDARE: İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği kısaca İTHİB olarak anılacaktır. İhracatçıları Birliği kısaca BİRLİK olarak anılacaktır ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “İTKİB” olarak anılacaktır.

 

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

1.2.UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

 

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında 225 milyar dolar ihracat hacmi ile dünya ihracatından yüzde 1,5 oranında pay elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması için çıkarılan yol haritasında KOBİ'lerin öncü rol oynayacağı gerçeğinden hareketle, kümelenme yaklaşımı ile katma değeri yüksek ürünlerle sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerinin sağlanmasına yer verilmiştir. Kümelenme yaklaşımı ile ortak ihtiyaçların ve hedeflerin etrafında toplanan firmaların bir küme oluşturarak bir sinerji yakalamaları ve rekabet avantajı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu minvalde kümelenme çalışmaları devlet desteklerinde de karşılığını bulmuş, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” de bu destekler arasında yer almıştır.

 

URGE Tebliği hakkında bilgi ve ilgili belgeler için: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind 

URGE Projeleri hakkında detaylı bilgi için: http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=57

 

 1. İŞİN KAPSAMI:

 

İTHİB tarafından yürütülmesi öngörülen Sürdürülebilir Tekstiller URGE Projesi için başlangıç faaliyeti olarak ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilecektir. İşbu şartname İTKİB tarafından üç yıl boyunca yürütülmesi planlanan URGE Projesinde, küme firmalarının amaç ve hedefleri doğrultusunda benzerlikleri yüksek tutularak, 25 firmanın yer alması amaçlanmaktadır.

İhtiyaç analizi faaliyeti ile projede yer alan firmaların rekabetçiliklerini etkileyen iç ve dış koşulların analizi, küresel ticarette rekabet güçleri ve ihracat potansiyellerinin artırılması amaçlanmakta olup; bu doğrultuda ortak ihtiyaçlar belirlenerek bir vizyon haritası çizilecektir. Küme firmaları geliştirecek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile hedef pazarlara yönelik planlanan Pazar araştırması ve heyet faaliyetlerinin belirlendiği yol haritası ile firmalara yönelik çalışmalar detaylandırılacaktır.

Çalışmaya 2022 yılı Şubat ayında başlanması öngörülmektedir.

2.1. Faaliyete Yönelik Çalışmalar

 • Sektör Uzmanı ile Ortak Çalışmalar Yapılması: Sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalar ile öne çıkan bir sektör uzmanı veya danışmanı ile İhtiyaç Analizi çalışmasında ortak çalışmalar yürütülmesi,
 • Temel Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi: Güncel ve güvenilir kaynaklardan uluslararası pazar verileri çekilerek sürdürülebilirlik odaklı hedef pazar / sektör analizi hazırlanması,
 • Proje Başlangıç Çalışmalarına Destek Verilmesi: Birlik tarafından organize edilecek olan Proje tanıtım toplantılarında kümelenme yaklaşımı, URGE tebliği ve ihtiyaç analizi hakkında bilgilendirme yapılması,

 

 • Küme & Firma Analizi Çalışmalarının Yürütülmesi:
 • Her bir küme firması yerleşkesinde ziyaret edilerek münferit ve toplu firma analizlerinin (değer zinciri, rekabet analizi, hedef pazar analizi, kurumsal yapı ve tasarım / planlama / üretim kabiliyetleri analizi, sürdürülebilirlik – döngüsel ekonomi, sıfır atık ve geri dönüşüm analizi vb.) hazırlanması ve firmaların faaliyet ihtiyaç/ön taleplerinin belirlenmesi,
 • Tebliğde tanımlanan şekilde her bir küme firmasında münferit görüşmelerin ve toplu küme toplantılarının (İhtiyaç Analizi Faaliyeti başlangıç ve bitişte birer kez) yapılması,
 • Firma yerleşkelerine yapılacak ziyaretlerde kullanılacak mülakat şablonuna ziyaret öncesinde Birlik'ten onay alınması,

 

 • Eylem Planı ve Yol Haritasının Belirlenmesi:
 • Birlik tarafından oluşturulacak Proje Seçme ve Değerlendirme Komisyonu ve Proje Komite Üyeleri ile firma ziyaretlerinin ve analiz sonuçlarının paylaşılması ve değerlendirmelerin yol haritasına yansıtılması,
 • Gerek Seçme ve Değerlendirme Komisyonu ile Proje komitesinin görüşleri alınarak, gerekse küme firmalarının ön talepleri dikkate alınarak firma/faaliyet eşleşmesinin çıkarılması,
 • Yol haritasında yer alan faaliyetler için piyasa araştırması yapılması (potansiyel yüklenicilerin belirlenmesi, ortalama maliyetlerin hesaplanması ve faaliyet teknik şartnamelerin tanımlanması)

3. TESLİMLER, LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

Yüklenici tarafından hazırlanan belgelerin (ihtiyaç analizi raporu ve ekleri, etki analizi raporları ve ekleri vb.) basılı ve dijital ortamda Birliğe teslim edilmesi beklenmektedir.

Hizmetin sağlanacağı yer Proje katılımcısı firmaların yerleşkeleri olup, İhtiyaç analizi çalışması bahse konu Proje özelinde 3 ay içinde tamamlanmış olacaktır.

4. GEREKLİLİKLER

• Danışmanlık Firması: tercihen sektörde profesyonel tecrübeye sahip olması, URGE projelerinde danışmanlık hizmeti vermiş olması ve firmanın bu çalışmalarını referans mektupları sunarak ibraz etmesi,

• Ekip Lideri; tercihen tekstil sektöründe son 5 yılda URGE Projesinde ihtiyaç analizi çalışması yürütmüş olması ve bu çalışmalarını referans mektupları sunarak ibraz etmesi ve özgeçmişinin detaylı olarak sunulması gerekmektedir.

5. GENEL ŞARTLAR

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2. Teklifler 30/12/2021 tarihi en geç saat 17:00'a kadar e-posta yolu ile iletilmelidir. Kapalı zarf yolu ile iletilen teklifler bu saate kadar İTKİB evrak kayıt biriminden kayıt altına alınmalıdır.
 3. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 4. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)
 5. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
 6. İş Örnekleri, CV'ler ve Referans Listesi
 7. Yapılacak İşin Süresi ve Proje Planı
 8. Güncel imza sirküleri. (Zorunlu belgedir)
 9. Referanslar
 10. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.

Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişi:

Nur Üstündağ- 02124540505 / Bengisu Ergenç – 02124540206 / tekstilarge@itkib.org.tr  

6. ÖDEME ŞARTLARI

 

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

7. GİZLİLİK

 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı BİRLİK'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

8. GENEL HÜKÜMLER:

1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

6.  BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.

7. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

8. Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir duraumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

Firma

Teklif (Rakam ile KDV Hariç)

Teklif (Yazı ile KDV Hariç)

 

 

Firma Başı ….. TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1 MALİ TEKLİF FORMU

 

Hizmet Alımı Konusu: Sürdürülebilir Tekstiller URGE Projesi İhtiyaç Analizi Faaliyeti için Hizmet Alımı

 

İsteklinin adı             :

 

 

Hizmetin Alt Kırılımları

 

Firma Başı Bedel

1

 

Katılımcı küme firması başına maliyeti

 

Önemli Notlar;

Verilecek olan teklifler;

• Firma başına ve KDV hariç olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı ayrı belirtilecektir,

• 2022 Mart ayına kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır,

• Ulaşım, konaklama vb. her türlü masraf dahil sunulmalıdır.

 

 

 

Tarih
İsteklinin Adı Soyadı

İsteklinin Kaşesi