İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SIZMA TESTİ HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

 

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ SIZMA TESTİ HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

 

GENEL

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Bilişim Teknolojileri Sistemleri Güvenlik, Sızma ve Doğrulama Testi Hizmeti için teklifler alınacaktır.

İDARE: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “İTKİB” olarak anılacaktır.

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

 

İŞİN KAPSAMI:

İşbu şartnamenin kapsamı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Bilişim Teknolojileri Sistemleri Güvenlik, Sızma ve Doğrulama Testinin EK-1'de belirtilen sistem, network ve uygulamalara yönelik olarak gerçekleştirilmesi, raporlanması ve düzenlemeler sonrası doğrulama testinin gerçekleştirilmesidir.

 

Amaç:

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından Bilişim Sistemlerinin gerçek bir saldırganın kullandığı yöntemlerin ve bakış açısının kullanılarak rutin kontrollerde tespit edilemeyen güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi ve teknoloji bağımsız çözümlerin tavsiye edilmesidir.

Teklif İçeriği:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını TL olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

ŞARTLAR :

İSTEKLİ EK-1'de belirtilen tüm hizmetler için vereceği teklifini, söz konusu Sızma (Penetrasyon) Testi ve Doğrulama Testi hizmetlerini sağlayacak şekilde düzenleyecektir.

Hizmet alımı temel olarak keşif, açık bulma, açıklık testi, raporlama, doğrulama aşamalarından oluşmalıdır.

Hizmet alımı onayından sonra İSTEKLİ tarafından 20 iş gününde Sızma (Penetrasyon) Testi  hizmetlerinin eksiksiz olarak sunulması, raporlanması gerekmektedir.

Sızma (Penetrasyon) Testi raporunda sistemde belirlenen güvenlik açıkları, bu açıkların taşıdıkları riskler itibariyle öncelikleri ve giderilmesi için yapılması gereken işlemler detaylı ve anlaşılır bir şekilde raporlanmalıdır.

Raporlama sonrasında 3 Ay içerisinde tespit edilmiş olası güvenlik açıklarının İdare tarafından kapatılıp kapatılmadığı Doğrulama testi yapılmak sureti ile raporlanacaktır.

 

İSTEKLİ'de Olması Gereken Yeterlilikler

 • TSE Onaylı Penetrasyon firma listesinde en az A veya B seviye yetkinlik seviyesine sahip olmalıdır.
 • Sektörde çalışma süresi en az üç (3) yıl tercih sebebi olacaktır.
 • Söz konusu hizmetlerin sağlanmasında görev yapabilecek en az iki (iki) farklı uzmanı bulunmalıdır.
 • İş bu şartname konusu hizmete benzer olarak Türkiye'de gerçekleştirdiği en az üç (3) adet referans proje (işlem hacmi, IP sayısı marka değeri vb. kriterlere göre BİLGİ ölçeğinde) sunması gerekmektedir. FİRMA tarafından bu referans projelere ilişkin kontak kişi ve iletişim bilgileri teklif ekinde sunulacaktır.

İşbu şartname ve hizmet veren tarafından hazırlanacak tasarım teklifi ihale sonucunda yapılacak olan sözleşmenin ekini oluşturacaktır. Hizmet alan zorunlu ve gerekli durumlarda hizmet veren ile mutabık kalarak teknik şartnamede değişiklik yapma hakkına sahip olacaktır.

 

Genel Şartlar:

 1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
 2. Tekliflerin 5 Kasım 2021  tarihi en geç saat 17:00'a kadar “İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği” adına hazırlanarak evrak@itkib.org.tr ve destek@itkib.org.tr mail adreslerine iletilmelidir.
 3. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
 4. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
 5. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İTKİB'i bilgilendirecektir.
 6. Şartnamenin her sayfasının firma yetkilisi tarafından kaşelenip imzalanması.
 7. Güncel imza sirküleri.

      Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişi: Tayfun Yetkin / Bilgi İşlem Amiri  tayfun.yetkin@itkib.org.tr  - 02124540336

Cenk Ayhan / Şef cenk.ayhan@itkib.org.tr - 02124540900

 

ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeler  İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın İTKİB'e tebliği, İTKİB tarafından onaylanması ve İTKİB'in ödeme takvimine uygun olarak  İSTEKLİNİN  banka hesabına yapılacaktır.

 

GİZLİLİK

 

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı İTKİBleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000,00 TL tutarında cezai şartı İTKİB'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, İTKİB ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda İTKİB defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin İTKİB tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5.  İSTEKLİ firma tarafından avans istenmesi durumunda sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, taraflarca belirlenen avans tutarında teminat çekini veya mektubunu İTKİB'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin İSTEKLİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, İTKİB'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. İTKİB bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.

6. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

7.  İTKİB, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde İTKİB, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.

8. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

9. Hizmetin İSTEKLİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İSTEKLİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, İTKİB, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİNİN, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart İTKİB'e ödenecektir. İTKİB bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/İTKİB Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/İTKİB personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/İTKİB'ten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

DEVİR VE TEMLİK

 

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını İTKİB'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. İTKİB, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, İTKİB Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİLERE yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİLER, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İTKİB'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. İTKİB gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİLER, İTKİB'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İTKİB'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

EK-1
SIZMA TESTİ PROJE KAPSAM FORMU

 • İnternet Güvenlik Testi
  • Toplam Ip Adresi : 2
  • Dış Ip Adresleri : 85.153.132.140,85.153.132.141
  • Sunucu Sayısı : 14
   • Web Sunucu : 8
    • Yerel Sunucu : 3
     • www.itkib.org.tr / 192.168.120.47 (85.153.132.140)
     • portal.itkib.org.tr / 192.168.120.58 (85.153.132.148)
     • intranet.itkib.org.tr / 192.168.1.44 (85.153.132.144)
    • Uzak Sunucu  : 5
     • www.ihkib.org.tr / 104.21.83.50
     • www.ithib.org.tr / 217.195.206.13
     • www.idmib.org.tr / 217.195.206.13
     • www.ihib.org.tr / 23.111.141.150
     • odemeitkib.com / 217.195.198.178
   • DNS Sunucu : 2
   • Firewall/VPN : 1
   • Mail Sunucu :  1 (DataCenter)
   • FTP sunucu :  1
 • Web Uygulama Güvenlik Testi
  • Dış Web Uygulamaları : 2
   • portal.itkib.org.tr
   • odemeitkib.com
  • İç Web Uygulamaları : 1
   • intrnanet.itkib.org.tr
  • Teknolojiler : PHP , ASP
 • Yerel Ağ Güvenlik Testi
  • Subnetler : 192.168.1.0/24;192.168.40.0/23;192.168.120.0/24
  • Sunucu Sayısı : 3 Fiziksel  / 23 Sanal
   • DNS : 2
   • Mail : 1
   • Veritabanı  : 2 / MSSQL
   • Domain Controller : 2
  • Firewall/VPN : 1
  • Client Sayısı : 180
  • Router Switch : 13
 • Kablosuz Ağ Güvenlik Testi
  • SSID Sayısı : 1  
 • Mobil Uygulama Güvenlik Testi
  • Uygulama Sayısı : 4
   • İHKİB (IOS / Android)
   • İTHİB (IOS / Android)
   • İDMİB (IOS / Android)
   • İHİB (IOS / Android)
 • Sosyal Mühendislik Testi
  • Kullanıcı Sayısı : 180
  • Email / Domain Zayıf Parola testi
  • Phishing Domain Testleri
 • Dos/DDoS Güvenlik Testi
  • IP Sayısı : 2
  • Test Yapılacak IP Sayısı : 1
  • Mevcut Bant Genişliği : 250 Mbps