İHKİB İSTANBUL MODA AKADEMİSİ YAPI GÜÇLENDİRME PROJELENDİRMESİ HİZMETİ ALIMI ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İHKİB İSTANBUL MODA AKADEMİSİ YAPI GÜÇLENDİRME PROJELENDİRMESİ HİZMETİ ALIMI ŞARTNAMESİ

 

GENEL

Bu teklif şartnamesi, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin alt iştiraki olan İHKİB İstanbul Moda Akademisi Eğitim Anonim Şirketi'nin faaliyet adresi olan İstanbul Şişli İlçesi, 830 Ada, 2 Parselde kain arsa üzerinde bulunan binanın güçlendirme projesinin hazırlanması ve uygulama kontrolünün yapılması hizmeti için verilecek olan tekliflere ilişkin usul ve şartları kapsamaktadır.

İDARE: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterli İTKİB olarak anılacaktır.

İSTEKLİ: Teklif Sahibi Firma.

İŞİN KAPSAMI:

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin alt iştiraki olan İHKİB İstanbul Moda Akademisi Eğitim Anonim Şirketi'nin faaliyet adresi olan İstanbul Şişli İlçesi, 830 Ada, 2 Parselde kain arsa üzerinde bulunan binanın güçlendirme projesinin hazırlanması ve uygulama kontrolünün yapılması için İTKİB'e sağlanacak güçlendirme projesi, uygulama danışmanlığı, güçlendirme projesi akademik danışmanlığı, uygulama akademik danışmanlığı işlerini kapsar.

  1. Güçlendirme Projesi

Performans analizi sonuçları ve yerinde yapılacak ek söküm ve tespitler sonrası elde edilecek veriler ışığında, betonarme karkas sistem güçlendirme uygulamaları tanımlanacaktır.

Yığma yapı cephe duvarlarında gerekebilecek yapısal müdahaleler tanımlanacaktır.

Betonarme karkas ile yığma yapı arasındaki bağlantıların iyileştirilmesine yönelik gerekli olabilecek ek imalatlar tanımlanacaktır.

Temel ile ilgili gerekli müdahaleler tanımlanacaktır.

Uygulamaya yönelik detay, malzeme tanımları verilecek, metrajlar sunulacaktır.

  1. Uygulama Danışmanlığı

Uygulama sürecinde yerinde tespit edilen durumlara göre gerekli proje ve detay revizyonları yapılacaktır.

Uygulamanın proje ile uyumluluğunun ve kalitesinin kontrolü amacıyla saha takibi yapılacaktır.

  1. Güçlendirme Projesi Akademik Danışmanlığı

Projelendirme ve olası proje revizyonlarını, yetkin akademik personel danışmanlığında yürütülecektir.

 

 

  1. Uygulama Akademik Danışmanlığı

Uygulama kalitesi ve proje uyumluluğu yetkin akademik personel danışmanlığında yürütülecektir.

*Uygulama kontrol ve danışmanlığı sürecinde, gerekli süreçlerde haftada 2 günden az, 4 günden fazla olmayacak şekilde saha ziyaretleri yapılacaktır.

*Güçlendirme projesi teklifi içerisinde ruhsat işleri takibi bulunmamaktadır.

*Güçlendirme ruhsatı alınması gerekmesi durumunda ayrıca fiyatlandırılacaktır. Güçlendirme projesi, yerinde yapılacak söküm işleri ile birlikte, yerinde yapılacak detaylı tespitler ışığında yürütülecektir.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

  • İSTEKLİ, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda İTKİB ile tam bir iş birliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi taahhüt eder.
  • İTKİB ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda İSTEKLİ ile her alanda iş birliği yapmayı, özellikle doğru, eksiksiz ve zamanında bilgi ve belge vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde İSTEKLİ'ye yardımcı olmayı kabul ve taahhüt eder.
  • İSTEKLİ, yazılı onay olmaksızın İTKİB adına herhangi bir harcama yapmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. İTKİB tarafından yazılı olarak onaylanmayan işlerin sorumluluğu İSTEKLİ'ye ait olacaktır. 
  • İSTEKLİ, İTKİB iş bu şartnamede belirtilen konu ve kapsam dışında herhangi bir şekilde temsil edemez ve İTKİB adına ve/veya hesabına sözleşme akdedilmesi de dâhil herhangi bir hukuki işlem yerine getirmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • İTKİB , ürün veya hizmeti hakkında İSTEKLİ'ye her türlü bilgi ve veriyi sağlar. İSTEKLİ bu verilere dayalı doğru işlem yapar.

ÇALIŞMA DÖNEMİ:

Ağustos 2023 – Kasım 2023

AMAÇ:

İşbu şartname , İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin alt iştiraki olan İHKİB İstanbul Moda Akademisi Eğitim Anonim Şirketi'nin faaliyet adresi olan İstanbul Şişli İlçesi, 830 Ada, 2 Parselde kain arsa üzerinde bulunan binanın güçlendirme projelendirmesi hizmetinin amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve beklenen maksimum faydanın sağlanması için takip edilecek işlerin belirlenmesidir.

Teklif İçeriği:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

Fiyat tablosu, iş kalemleri ve iş aşamaları bazında mümkün olan en detay kırılımda verilecektir.

Teklifi veren şirket aşağıda yer alan içeriğe uygun Proje Teklifi sunması gerekmektedir:

-           Benzer iş referansları

-           Projeye ilişkin genel değerlendirme ve yaklaşım

-           Çalışma takvimi ve planı

Genel Şartlar:

1-         Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.

3-         İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen “İHKİB İstanbul Moda Akademisi Yapı Güçlendirme Projelendirmesi Hizmeti Alımı Şartnamesi” için fiyatlandırma yaparak, hizmet bedelini  Ek 1 teklif formuna yazmalı ve şartnamenin tüm sayfalarını kaşeleyip, imzalamalıdır. İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte teklifler 17/08/2023 tarihi en geç saat 16:00'a kadar   idari@itkib.org.tr adresine mail yolu ile iletilmelidir.

4-         Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.

5-         Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır. (Zorunlu belgedir.)

6-         İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.

7-         Teklif Formu (bkz. Ek-1 )

8-         Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname ve ekleri,

9-         Referans Listesi

10-       Güncel imza sirküleri fotokopisi. (Zorunlu belgedir)

İlgili kişiler:

Anıl Bıyık – anil.biyik@itkib.org.tr – 0212 454 03 02 

 

ÖDEME ŞARTLARI

İSTEKLİ, teklifine ilişkin tüm mali hususları ve ödeme şeklini teklifinde açıkça belirtecektir.

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

 

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ 'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB), İHKİB İstanbul Moda Akademisi veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 100.000 TL tutarında cezai şartı BİRLİK'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. İSTEKLİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak, Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

8.  BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren'in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren'e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

9. BİRLİK, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin BİRLİK tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Hizmet Veren, BİRLİK'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedelinin %50'si kadar cezai şart bedelini BİRLİK'e ödemekle yükümlüdür. Şayet İSTEKLİ işbu Şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeden doğan yükümlülüklerini sözleşmede belirlenen şekilde yerine getirmez ya da getiremez ise, işbu kusurlu ifa sebebiyle BİRLİK'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin edeceğini ve tüm bunlarla birlikte toplam sözleşme bedelinin %40'ı kadar ifaya ekli cezai şart bedelinin BİRLİK'e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİ'in, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %3'ü oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

DEVİR VE TEMLİK

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİ'ler, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

EK1

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ İHKİB İSTANBUL MODA AKADEMİSİ YAPI GÜÇLENDİRME PROJELENDİRMESİ HİZMETİ ALIMI ŞARTNAMESİ

 

TEKLİF TUTARI (KDV HARİÇ-TL)

 

AÇIKLAMA (GEREK GÖRÜLMESİ DURUMUNDA):

 

                                                                                                                    

 

                                                                                                                     Firma kaşe & imza