DTK Personel Taşıma İhalesi Şartname ve Güzargahlar

PERSONEL TAŞIMA İHALESİ ŞARTNAMESİ

1.      TARAFLAR

Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri ( İMMİB ), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ( İTKİB ), İstanbul İhracatçı Birlikleri ( İİB ) Genel Sekreterlikleri (İŞVEREN olarak anılacaktır), teklif veren taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır.  

                            

2.      İHALE KONUSU

İşbu Şartnamenin konusu, TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (TİM), İSTANBUL MADEN VE METALLER İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İMMİB),  İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İİB) ve İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ (İTKİB) kadrosundaki yaklaşık 750 Personelin EK 1 'DE belirtilen İstanbul'daki 43 Güzergâh üzerinden 11. Madde 1. fırkasında belirtilen taşınması hizmetinin İŞVEREN'in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ tarafından yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Bu şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları'na dayanılarak hazırlanmıştır.

 

3.      GEÇİCİ TEMİNAT

Geçici Teminat Senelik KDV dâhil ihale bedelinin %5'idir. Geçici teminat, Geçici Banka Teminat mektubu olarak teklif dosyasında yer alacaktır. Teklif dosyasında Geçici Teminat yer almamış ise o kuruluşun teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

4.      KESİN TEMİNAT

4.1.   İhaleyi kazanacak olan Kuruluş, KDV dâhil senelik ihale bedelinin % 10' u oranında KESİN ve SÜRESİZ Banka Teminat Mektubu vermeyi kabul eder.

4.2.   İSTEKLİ'nin ihale sonucu işi aldıktan sonra nakliyeyi yapmayacağını sözle veya yazılı olarak bildirmesi ve/veya sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi halinde teminatları irat kaydedilir.

4.3.   Sözleşmeye ilişkin her türlü vergi, resim ve harç İSTEKLİ'ye aittir.

 

5.      TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

5.1.   İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen taşıma hizmeti için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi ile birlikte kapalı zarf ile ve zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılmak ve zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden en geç 14.12.2017 tarihi saat 17:00'a kadar, Çoban Çeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Kat İTKİB Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne Sn. Mustafa Seçilmiş'e elden teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki verilecek olan teklifler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

5.2.   Teklif zarf içinde hazırlanacak olup zarfın içinde;

5.2.1.      Teklif edilecek ihale bedeli,

5.2.2.      Geçici Teminat Mektubu,

5.2.3.      Ticaret Odası Faaliyet Belgesi sureti,

5.2.4.      İmza Sirküleri sureti,

5.2.5.      Ticaret Sicil Gazetesi sureti,

5.2.6.      Vergi ve SGK borçsuzluk yazısı,

5.2.7.      Referans Listesi,

5.2.8.      Mevcut araç parkının plaka, model, marka ve yolcu kapasitesini gösterir listesi,

5.2.9.      Taahhütname ( Şartname maddelerini kabul ettiğine ilişkin ),

5.3.   Teklifte fiyatlar, TL cinsinden KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

5.4.   Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

5.5.   İhale ile ilgili detaylı bilgi almak için irtibat bilgileri şöyledir:

Mustafa seçilmiş            0212 454 02 67                 mustafas@itkib.org.tr

            Sevda ekmen                0212 454 07 10                 sevda.ekmen@dtkyonetim.org

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.