İHKİB Örme Konfeksiyon URGE Projesi / Üretimde Dijital Dönüşüm Programı Hizmet Alımı

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

Örme Konfeksiyon URGE Projesi / Üretimde Dijital Dönüşüm Programı

Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 

 

 1. İŞİN TANIMI VE KONUSU
  1. Şartnamenin Konusu

Bu şartname; Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” (bundan sonra “URGE” olarak anılacaktır) kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (bundan sonra “İTKİB” olarak anılacaktır) çatısı altında hizmet gösteren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (bundan sonra “Birlik” olarak anılacaktır) tarafından yürütülmekte olan Örme Konfeksiyon İhracatçıları URGE Projesi için alınacak “Üretimde Dijital Dönüşüm Programı” hizmetinin kapsamını, usul ve esaslarını belirler.

 1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hacmi ile dünya ihracatından yüzde 1,5 oranında pay elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması için çıkarılan yol haritasında KOBİ'lerin öncü rol oynayacağı gerçeğinden hareketle, kümelenme yaklaşımı ile katma değeri yüksek ürünlerle sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerinin sağlanmasına yer verilmiştir. Kümelenme yaklaşımı ile ortak ihtiyaçların ve hedeflerin etrafında toplanan firmaların bir küme oluşturarak bir sinerji yakalamaları ve rekabet avantajı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu minvalde kümelenme çalışmaları devlet desteklerinde de karşılığını bulmuş, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” de bu destekler arasında yer almıştır.

URGE Tebliği hakkında bilgi ve ilgili belgeler için:  https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi

URGE Projeleri hakkında detaylı bilgi için: http://www.smenetworking.gov.tr/detay.cfm?MID=57

 1. Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi  

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. Türkiye'de 24 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İTKİB bunlardan birisi olup bünyesinde dört Birlik bulunmaktadır. Bunlar,

 • İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.
 
 1. İŞİN KAPSAMI

İşbu Şartnameye konu olan faaliyet İHKİB tarafından 2010/8 sayılı URGE Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan “Örme Konfeksiyon İhracatçıları UR-GE Projesi” kapsamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu Proje kapsamında küme firmalarının fabrikalarında akıllı üretim süreçlerine geçiş için ihtiyaçları olan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almaları amacıyla “Üretimde Dijital Dönüşüm Programı” yürütülmesi planlanmaktadır. Programa 6 küme firmasının katılımı öngörülmektedir. Faaliyet ile küme firmalarının üretim alanlarında;

 • Farklı endüstri 4.0 modüllerini uygulayarak verimliliklerini artırmaları,
 • İnsan kaynaklarını yeni sisteme adapte edebilmelerini, 
 • Kurdukları sistemi devam ettirecek altyapıyı kurgulamaları hedeflenmektedir.

Faaliyet ile 4 modülde çalışmaların gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Programa dahil olan küme firmalarının alması gereken dijital dönüşüm hizmetleri halihazırda tanımlanmış durumdadır. Her bir küme firması hangi modüllerde hizmet alacağına ilişkin fizibilite aşamasını tamamlamış ve aşağıdaki modül başlıklarında aktarıldığı şekilde firma-modül eşleşmeleri netleştirilmiştir. İşbu şartnameye konu olan hizmet alımı ile anılan endüstri 4.0 modüllerinde danışmanlık hizmeti alınması planlanmaktadır.

Program ile her bir küme firması başına ortalama 60 adam/gün eğitim/danışmanlık hizmeti verilmesi beklenmektedir. Teklif sağlayıcılardan adam/gün sayısına ilişkin teknik yönlendirme alınacaktır.

İhaleye teklif sunacak isteklilerin teklif dosyalarını hazırlarken yararlanmaları amacıyla hazırlanan katılımcı küme firması bazında ürün ve üretim süreçlerini tanıtıcı dosyalar için bkz. Ek-4.

Faaliyetin URGE Tebliği ile belirtilen standartlarda yürütülmesi esastır.

 1. Endüstri 4.0 Hazırlık Modülü

Bu modül kapsamında firmaların endüstri 4.0 uygulama modülleri öncesinde insan kaynaklarının dönüşüme hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Modül kapsamında:

İnsan kaynaklarının endüstri 4.0'a adaptasyonuna yönelik her bir firma özelinde ort. 8-12 adam/gün eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır. Örnek bazı eğitim konuları aşağıda listelenmiş olup, teklif sunan tarafların eğitimlerin içerik/kapsamlarını detaylandırmaları beklenmektedir;

 • Hazırgiyimde Endüstri 4.0 Yaklaşımı
 • Dijital Dönüşümün Yönetimi
 • Hazırgiyimde Robotik ve Otomasyon Sistemleri
 • Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik …vb.
  1. Dijital Dönüşüm Olgunlaştırma Modülü

Bu modül kapsamında firmaların endüstri 4.0 uygulama modülleri öncesinde süreç ve sistemlerinin dönüşüme hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Firmalarda proses, malzeme ve bilgi akışını düzenlemek üzere mühendislik iyileştirmeleri yapılması hedeflenmektedir. İyileştirilme yapılması gereken örnek alanlar aşağıda listelenmiş olup, her bir firma özelinde ort. 6-10 adam/günlük hizmet sağlanması beklenmektedir;

 • Sipariş & Ürün Bilgileri ve Ürün Takibi
 • Organizasyon Altyapısı
 • Üretim Takip & Planlama Süreçleri
 • Kaynak Planlama Sistemleri ve Mühendislik Altyapısı
 • Kalite Güvence Süreçleri
 • Depo ve Hammadde Yönetimi … vb.
  1. Üretimde Veri Yönetimi Modülleri

Katılımcı her bir firmada üretim alanlarının dijital ikizlerinin oluşturulması beklenmektedir. Aşağıda örnek olarak listelenen alanlara yönelik hücresel veya bireysel bazda veri takibini sağlayacak uygulamalara yönelik danışmanlık desteği verilmesi planlanmaktadır.  

 • Anlık bireysel performans & verimlilik ölçümü
 • Sipariş & müşteri temelli verimlilik hesaplama
 • Ürün dakika gerçekleşmelerinin hesaplanması
 • Bant & Fabrika temelli performans & verimlilik hesaplama
 • Etkin üretim darboğaz analizi
 • Yetkin operatör takibinin kişi inisiyatifi olmadan sağlanması
 • Fazla & eksik operasyon bilgisinin anlık raporlanması
 • Operatör & bant & fabrika bazında bilgi paylaşımı
 • Makine bakım süreç entegrasyonu

İsteklilerin sunacakları tekliflerinde bu modülün uygulaması ile sağlayacakları verimlilik artış oranlarını tanımlamaları ve belirtmeleri beklenmektedir.

 1. Dijital Kalite Yönetimi Modülü

Katılımcı firmaların tamamı kalite yönetimi belgelendirme süreçlerini tamamlamış olup, bu modülün uygulanması ile ürüm&üretim süreçlerini dijital platforma taşımaları hedeflenmektedir. Uygulama alanları aşağıda örnek olarak listelenmiştir;

 • Kalite sistem etkinliğinin artırılması
 • Tanımlanacak limitlere göre kalitesizlik uyarı altyapısı
 • Sipariş – müşteri temelinde kalite sonuç takibi …vb.

İsteklilerin sunacakları tekliflerinde bu modülün uygulaması ile sağlayacakları AQL (acceptence quality limit) başarı oranında iyileşme oranlarını tanımlamaları ve belirtmeleri beklenmektedir.

 1. TESLİMLER, LOJİSTİK VE ZAMANLAMA  

Faaliyet süresince ve sonunda danışman firma tarafından Sözleşme Makamı'na ilerleyişe ilişkin bilgilendirme ve sonuç raporu sunması ve gerekli görülen durumlarda proje komitesine faaliyetin ilerleyişi ve sonuçları ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir.

Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hakedişe göre yapılacak olup ödeme ve teslim dönemleri sözleşme aşamasında tanımlanacaktır.

 • Hizmetin sağlanacağı yer: Hizmet Sağlayıcının kendi yerleşkesi, Dış Ticaret Kompleksi ve katılımcı firma yerleşkeleri (detayları için bkz. Ek-4)
 • Zamanlama: Danışmanlık hizmetinin sözleşme tarihinden itibaren 1 yıl içinde sona ermesi planlanmaktadır.   
 
 1. GEREKLİLİKLER
 • Uzmanlar/Danışmanlar: sektörde en az 10 yıl profesyonel tecrübeye sahip olması, hazırgiyim sektörü özeline en az bir dijital dönüşüm projesinde danışmanlık hizmeti vermiş olması ve bu çalışmalarını referans mektupları sunarak ibraz etmesi,
 • Teklif Sunan Firma; son 5 yılda hazırgiyim sektöründe en az 2 dijital dönüşüm projesinin yürütülmesini sağlamış olması ve bu çalışmaları referans mektupları sunarak ibraz etmesi gerekmektedir.
 1. TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI
 • Satınalma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 14.11.2019 tarihinde Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklifler mali ve teknik teklif olarak ayrı ayrı hazırlanıp zarflanacak ve iki zarf, tek bir zarfın içerisine konarak iletilecektir. Her bir zarfın kapatma yeri firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmalıdır.
 • Teknik teklif zarfı içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanan teknik açıklamalar,
  3. Tüzel kimlik formu (bkz. Ek-1),
  4. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum,
  5. En az 3 referans mektubu (tercihen 4. Maddede tanımlanan işlere yönelik),
  6. Ekipte yer alacak uzmanların detaylı özgeçmişleri ve münhasırlık/müsaitlik belgeleri (bkz. Ek-2)
 • Mali teklif zarfı içerisinde yer alması gereken tek belge; Hizmetin alt kırılımları bazında teklif edilen bedelleri içeren mali teklif formudur (bkz. Ek-3).
 • İletişim; gokhan.gulbeyaz@itkib.org.tr / 0212 454 01 93
 1. İDARİ HUSUSLAR

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi yada herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını,  
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ

EK-1  TÜZEL KİMLİK FORMU

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR İÇİN

TÜRÜ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STK (Sivil Toplum Kuruluşu)

EVET

 

 

HAYIR

 

 

 

İSİM(LER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISALTMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTA KODU

 

 

 

 

 

 

 

POSTA KUTUSU

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT YERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

G

 

A

Y

 

Y

Y

Y

Y

 

KAYIT NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-POSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

 1. SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
 2. YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

 

TARİH VE İMZA

 

 
 
EK – 2 MÜNHASIRLIK VE MÜSAİTLİK BELGESİ


 

Yukarıda belirtilen hizmet alımına, Danışman olarak görev almak üzere katılmayı kabul ettiğimi beyan ediyorum. Bu teklif seçildiği takdirde, özgeçmişimin sunulduğu konum için öngörülen aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ediyorum.

 

Başlangıç

Bitiş

Çalışma Gün Adedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Tarih

                                                                                                              İsim/Soyisim

                                                                                                              İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3 MALİ TEKLİF FORMU

 

 

Hizmet Alımı Başlığı     : Üretimde Dijital Dönüşüm Programı Hizmet Alımı

İsteklinin Adı                    : … … … … … … … … …

 

 

 

TEKLİF EDİLEN HİZMETİN ALT KIRILIMLARI

Katılımcı Firma Başına Süre

(Adam/Gün)

Modül için Birim Maliyet (Adam/Gün Maliyet)

Katılımcı Firma Başına Bedel (KDV Dahil verilmelidir)

1

Endüstri 4.0 Hazırlık Modülü

 

 

 

2

Dijital Dönüşüm Olgunlaştırma Modülü

 

 

 

3

Ürün&Üretim Veri Yönetimi Modülleri

 

 

 

4

Dijital Kalite Yönetimi Modülü

 

 

 

 

Önemli Notlar;

Verilecek olan teklifler;

 • Firma başına ve KDV dahil olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı ayrı belirtilecektir,
 • Teklifler 1 yıl süresince (2020 Ekim ayına dek) geçerlilik süresine sahip olmalıdır,
 • Teklifler her türlü masraf (ulaşım, konaklama vb.) dahil sunulmalıdır.

 

 

 

 

Tarih

Yetkili Kişi İsim / Soyisim / İmza

İsteklinin Kaşesi

 

EK-4 KATILIMCI KÜME FİRMASI ÜRÜN&ÜRETİM SÜREÇLERİ HAKKINDA TANITIM DOSYALARI

 

Teklif sunacak firmaların gokhan.gulbeyaz@itkib.org.tr adresine mail atarak tanıtım dosyası taleplerini iletmesi beklenmektedir. Talebinize en geç 2 iş günü içerisinde yanıt dönülecektir.