Kumaşta Kesim ve Maliyet Optimizasyonu

 

Denim Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi (16.Ur-Ge.028)

      “Kumaşta Kesim ve Maliyet Optimizasyonu” Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı                                                                 

 

Şartname Adı: Denim Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi (16.Ur-Ge.028) “Kumaşta Kesim ve Maliyet Optimizasyonu” Eğitim/Danışmanlık Hizmet Alımı

 

TANIMLAR

İstekli                                              : Teklifi veren firma

Yüklenici                                            : İhaleyi kazanan firma

Hizmet                                            : İhale konusu olan hizmetin bütünleşik olarak kesintisiz

                  bir şekilde temin edilmesi HİZMET, olarak ifade edilecektir.                                                  

İTKİB                                               : İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği

İHKİB                                              : İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği

Sözleşme                                        : Yüklenici ile İHKİB arasında imzalanan sözleşme.

Sözleşme Tarihi                                : Yüklenici ile sözleşme yapılma tarihidir.

 

1.      ARKA PLAN:

 

1.1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

 

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında hazır giyim sektörü için 60 milyar dolar ve toplamda 500 milyar dolar ihracat hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için belirlenen strateji ise kümelenme yaklaşımı ile firmaların üretimde orta ve ileri düzey teknolojiyi kullanarak,  katma değeri yüksek ürünlerle dünya pazarlarında sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerini sağlamaktır. Japonya ve Avrupa Birliği ülkelerinde teknik bilgi paylaşımını destekleyerek inovatif çalışmaların gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kümelenme yaklaşımı uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Bu yaklaşım ile aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir küme oluşturarak ortak hedeflere yönelik bir sinerji yakalamaları ve bu sinerjiden faydalanarak hedef pazarda daha güçlü bir algı yaratmaları hedeflenmektedir. Türkiye'nin ihracat hedefine ulaşma sürecinde benimsediği kümelenme yaklaşımı 2010/8 Sayılı Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) Tebliği'nin 2010 yılında yürürlüğe girmesiyle uygulamaya geçirilmiştir.

 

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe buradan Ulaşabilirsiniz.

 

İşbu şartnameye konu olan hizmet alımı, yukarıda detayları aktarılan URGE tebliği kapsamında
desteklenmekte olan “Denim Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi” çerçevesinde yürütülecektir.

 

 

 

 

Denim Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Projesi kapsamında yer alan Faaliyetler;

 

İhtiyaç Analizi: Projenin ilk aşaması olarak İhtiyaç Analizi faaliyeti kapsamında katılımcı firmaların ihracat yönünden durum değerlendirilmesi, uluslararası pazar bilgisi, satış, pazarlama, tanıtım ve üretim süreçleri gibi alanlarda yaşadıkları ortak sorunların belirlenmesine yönelik kapsamlı rapor hazırlanmıştır. Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

 

Eğitim ve Danışmanlık Programları: Proje kapsamında; firmaların ihracat kapasitesinin artırılması, kurumsallaşma ve markalaşma sürecinin desteklenmesi ve inovasyon kültürünün geliştirilmesi gibi firmaları ihracat hedefleri doğrultusunda güçlendirecek konularda eğitim ve danışmanlık verilmektedir.

 

Yurt dışı Pazarlama Programları: Uluslararası pazarlarda organize edilen yurt dışı pazarlama faaliyetleri ve etkinliklere (ortak pazar araştırmaları, pazar ziyaretleri, küme tanıtım faaliyetleri, ticaret heyetleri, eşleştirme vb. diğer organizasyonlar) katılım, Uluslararası Ticaret ve Alım Heyetlerinin düzenlenmesi ile proje katılımcısı firmaların önemli pazar bilgileri edinmelerinin yanı sıra potansiyel işbirliği ortaklarına ulaşmalarının da sağlanması hedeflenmektedir.      

 

1.2. Sektör ve Proje Hakkında Genel Bilgi

Söz konusu UR-GE Projesi, İHKİB koordinasyonunda 2016 yılının Haziran ayında başlatılmıştır. Ekonomi Bakanlığı UR-GE tebliği vizyonu ışığında, İHKİB tarafından denim konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren 16 firma katılımında yürütülmektedir. Proje başlangıcında gerçekleştirilen detaylı ihtiyaç analizi ile proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetler belirlenmiş ve projenin faaliyet takvimi çıkarılmıştır.

 

Faaliyet takviminde belirtilen eğitim, danışmanlık ve yurt dışı faaliyetleri birbirini takip eden ve bir bütün olarak işletmelere katma değer kazandıracak çalışmalar olarak kurgulanmıştır. İşletmelerin sabırla ilk faaliyetlerden başlayarak, kabiliyetlerini geliştirmeleri ve üç yılın sonunda doğrudan ihracat satışlarını artırmaları ve sürdürülebilir kılmaları hedeflenmektedir. İşbu şartnameye konu olan “Kumaşta Kesim ve Maliyet Optimizasyonu” Eğitim/ Danışmanlık hizmet alımı da söz konusu yol haritasının bir parçası olarak kümedeki firmaların ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir.

 

Denim sektöründe küresel bir oyuncu olmak için gerekli kriterler arasında denim konfeksiyon imalatında tasarım kabiliyetinin yüksekliği, yıkama teknolojilerinin varlığı ve yeniliklere uyum, güçlü üretim altyapısı ve üretim planlama ile performans yönetim sistemlerinin varlığı yer almaktadır.

 

2.      SÖZLEŞME MAKAMI

Sözleşme Makamı, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bünyesinde hizmet vermekte olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)'dir.

 

 

 

 

2.1.            Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır.

 

2009'dan bu yana Türkiye'de 24 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

 

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bunlardan birisi olup bünyesinde dört birlik bulunmaktadır. Bunlar,

 

·               İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği;

·               İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği;

·               İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği;

·               İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.

 

Başvuran kurum olan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği (İHKİB) yaklaşık 10.000 kayıtlı firma üyesi ile sektörünün önde gelen işbirliği kuruluşudur. Birçok yerel ve ulusal projeyi başarı ile yönetmiş olan Birlik proje uygulaması konusunda oldukça deneyimlidir.  İHKİB'in ana amacı iştigal sahası içerindeki sektörlerde Türkiye'nin ihracat potansiyelini arttırmak, ihracat performansını yükseltmek ve uluslararası ticari faaliyetlerinde üyelerine yardımcı olarak ikili ve çok taraflı ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak olarak tanımlanabilir.

 

3.   İŞİN KAPSAMI

Denim Konfeksiyon İhracatçıları Kümesinde 16 firma yer almaktadır. 9 firma üretiminin bir kısmını veya tamamını İstanbul dışındaki illerde gerçekleştirmektedir. Projede yer alan firmalar için “Kumaşta ve Kesim Maliyet Optimizasyonu” alanında eğitim ve danışmanlık faaliyeti yürütülecektir.

 

Danışmanlık faaliyeti firmaların yerleşkelerinde, kesim departmanında gerçekleştirilecek faaliyetler dizisi olarak planlanmıştır. İşletmelerde %1-2 kumaş tasarrufu ve kesim sürecindeki verimliliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Faaliyetin sözleşme tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanması planlanmakta olup, bu sürenin firmaların müsaitlik durumlarına göre kısalabileceği öngörülmektedir.

 

Danışmanlık faaliyeti, lokasyona ve farklı sebeplere bağlı olarak, belli küme firmaları için eş zamanlı yürütülebileceği gibi farklı zamanlarda da yürütülebilecektir. Faaliyet kapsamında her bir küme firmasında en fazla 45 adam/gün eğitim/danışmanlık hizmeti verilmesi esastır. Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hak edişe göre yapılacak olup her rapor teslimi sonrasında 3 aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Danışmanlık içeriği, “firma durum tespit ve raporlama” ve “uygulama” ayakları olmak üzere 2 ana aşama çerçevesinde yürütülecektir:

 

 

 

 i.     Durum Tespit ve Raporlama

 

Denim konfeksiyon kümesinde yer alan firmalar; üretim hatları ve tesis tipi bakımından ayrışmaktadır. Bu nedenle, her bir firmanın üretim süreçleri ayrı ayrı analiz edilmesi ve firma yetkililerinin / çalışanlarının analiz sürecine etkin katılımının sağlanması ve analizin saha çalışması ile desteklenmesi gerekmektedir. Firma yerleşkelerinde (üretim alanlarında) yürütülecek olan “Durum Tespit ve Raporlama” çalışması, daha sonraki “Uygulama” aşaması için temel teşkil edecektir. Firma bazlı mevcut durum raporlarının üretileceği bu aşamada aşağıdaki alanlara odaklanılacaktır:

 

 

·         Genel Şirket Profil Değerlendirmesi (Sayısal Tespitler)

·         Kumaş Kullanımı Değerlendirmesi

·         Kesim Teknolojisi

·         Öneriler (Uygulama çalışmasında öngörülen faaliyet modeli)

 

ii.     Kumaşta Kesim ve Maliyet Optimizasyonu Uygulama Çalışmaları

 

Faaliyetin bir önceki aşaması ile elde edilen analize dayanarak, her bir küme firması için uygulama çalışmalarının modeli ve süreleri belirlenecektir. Firmaların üretim hatlarındaki değişiklik ve ihtiyaca göre ortaya çıkacak çalışma planının ve adam/gün sayısının firmalara göre değişiklik göstereceği öngörülmekte olup; firma bazlı uygulama çalışmalarının, genel olarak aşağıdaki başlıkları kapsayacak şekilde yürütülmesi planlanmaktadır;

 

·         Kumaş sarfiyatlarının %1-2 oranında azaltılması

o   Pastal verimliliklerinin artırılması

o   Kumaş kullanılabilir enlerinin pastal çizim enleriyle senkronizasyonunun sağlanması – bu çerçevede firmalara ücretsiz olarak “kumaş optimizasyon” yazılımı da verilecektir.

o   Kumaş serim payları için belirli toleranslar getirilmesi

·         Kesimhane personeline günümüz teknolojilerine uygun eğitimlerin verilmesi

 

4.      RAPORLAMA VE TESLİMLER:

Faaliyet süresince aşağıdaki raporlar Hizmet Sağlayıcı tarafından İHKİB'e sunulacaktır. Gerekli görülen durumlarda Proje Komitesine faaliyetin ilerleyişi ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir:

 

1.       Kumaşta Kesim ve Maliyet Optimizasyonu Değerlendirme Raporu

 

i. Faaliyet Takvimi: Faaliyet süresince yürütülecek çalışmalar ve dönemlerini içerecek şekilde hazırlanacaktır. Hizmet Sağlayıcısı, firma ziyaretlerini, eğitim ve raporlama çalışmasını onaylanan faaliyet takvimi kapsamında yer alan zaman planı çerçevesinde gerçekleştirecektir. Faaliyet Takviminde yapılan her türlü revizyon Sözleşme Makamı'nın bilgi ve onayına sunulacaktır.

 

ii. Durum Tespit Raporları: Hizmet sağlayıcı faaliyete katılan her bir firma için kumaşta kesim ve maliyet optimizasyonu konusunda firmaların durumunu ortaya koyan mevcut durum raporları faaliyete katılan her bir firma için ayrı ayrı hazırlanacak, akabinde raporu hazırlanan firmalar ile İHKİB'in onayına sunulacaktır. Bu raporlar ile iyileştirme alanları ve göstergeler belirlenecektir. Her bir katılımcı küme firmasında öngörülen, yürütülmesi planlanan faaliyetleri kapsayan uygulama çalışmasının modeli belirtilecektir.

Raporun şablonu İHKİB tarafından iletilecektir.

 

iii. Faaliyet Özeti Raporu: Tüm danışmanlık faaliyeti ile yürütülen çalışmaları içeren bir rapor sunulacaktır. Raporun şablonu İHKİB tarafından iletilecektir. Raporda firma değerlendirme formları, katılımcı imza listesi, faaliyet görselleri ve talep edilebilecek diğer belgelere yer verilecektir.

 

2.        Faaliyet Ara Raporu

 

i. Uygulama çalışması özelinde gerçekleştirilen faaliyetleri ve firmaların ilerleme durumlarını gösteren ara rapor hazırlanacaktır. Ara rapor, faaliyete katılan her bir firma için ayrı ayrı hazırlanacak akabinde raporu hazırlanan firmalar ile İHKİB'in onayına sunulacaktır.

 

3.        Faaliyet Sonuç Raporu

 

i. Faaliyet Özeti Raporu: Tüm danışmanlık faaliyeti ile yürütülen çalışmaları içeren bir rapor sunulacaktır. Raporun şablonu İHKİB tarafından iletilecektir. Raporda firma değerlendirme formları, katılımcı imza listesi, faaliyet görselleri ve talep edilebilecek diğer belgelere yer verilecektir.

 

ii. Faaliyetin bütününe ilişkin olarak yürütülen tüm çalışmanın kapsamının, detaylarının ve çalışma ile elde edilen kazanımların derlendiği bir faaliyet sonuç raporu hazırlanacaktır. Sonuç Raporu ile firma bazlı iyileştirme yapılan alanlara ilişkin veriler ve bilgiler sunulacaktır. Sonuç Raporunun formatı ve ekleri tarafımızca iletilecektir.

 

 

5.         LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

 

·         Hizmetin sağlanacağı yer: Dış Ticaret Kompleksi ve Firma Yerleşkeleri (Üretim Tesisleri)

·         Zamanlama: Danışmanlık hizmetinin Sözleşme tarihinden itibaren 12 ay içinde sona ermesi planlanmaktadır.    

 

6.         GEREKLİLİKLER

 

“Kumaşta Kesim ve Maliyet Optimizasyonu”  hizmetini sağlayacak olan uzman aşağıdaki gereklilikleri minimum seviyede sağlamalıdır.

 

·         Hizmeti verecek danışmanlar, sektörde minimum 5 yıl benzer iş tecrübesine sahip olmalıdır. İstekli, teknik teklifinde bu danışmanlara ait deneyim ve iş tecrübelerini gösterir özgeçmişleri sunacaktır.

·         Teklif verecek firma ile ilgili daha önce benzer alanlardaki iş tecrübeleri ile ilgili en az 3 referans mektubu sunulacaktır.

·         Metodoloji, maliyet planı, taslak çalışma takvimi ve benzer iş örnekleri sunulacaktır.

 

 

7.           ÖZEL GEREKSİNİM VE ŞARTLAR

 

Faaliyete konu olan hizmet alımı 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir. Alım usulü uyarınca isteklinin aşağıdaki gereklilikleri sağlaması beklenmektedir;

 

·         Teknik ve mali teklifler ayrı ayrı kapalı zarflar içerisinde ve üzerlerinde “mali teklif”, “teknik teklif” ifadelerini içerecek şekilde dosyalanmalıdır. Ardından teknik ve mali teklifler, tek bir zarfa konulmalıdır. Her bir zarfın üzeri tarih-imza-kaşe atılarak kapatılmalıdır.

·         Teklif belirtilen hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanmalıdır.

·         Teklifte “Kumaşta Kesim ve Maliyet Optimizasyonu Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi” uyarınca hazırlanmıştır.” ibaresi yer almalı ya da işbu şartnamenin her bir sayfası paraflanarak teklif dosyasına eklenmelidir.

·         Şartname ekinde yer alan Ekler, doldurulup kaşe-imza yapılmak suretiyle teklif dosyasına konmalıdır.

·         Teklif dosyası hizmet sağlayıcı hakkında organizasyonel bilgi, ilgili referansları, örnek işleri, çalışmada yer alacak uzman özgeçmişlerini ve her bir uzman için münhasırlık/müsaitlik taahhütnamesini içermelidir.

·         Fiyat Teklifinde, teklif edilen fiyatlar TL cinsinde rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır.

·         Teklifler KDV dahil verilecek olup, 15/11/2017'ye kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır.

·         Faaliyete katılacak firma sayısı 7'dir.

·         Teklifler ulaşım ve konaklama masrafları dâhil sunulmalıdır.

·         Son Teklif Teslim Tarihi: 13 Kasım 2017 / 17:00'a kadar (Teklif dosyası sözleşme makamının adresine posta yoluyla ya da elden son teslim tarihine kadar teslim edilmiş olmalıdır.)

·         Teklif Değerlendirme Komisyonu:  14 Kasım 2017 tarihinde toplanması öngörülmekte olup, isteklilerin oturuma katılımı 13 Kasım 2017 tarihine kadar e-posta ile teyit vermesi halinde mümkündür. 

 

İletişim: buket.tilki@itkib.org.tr / 0212 454 0 377
             deniz.cottrell@itkib.org.tr / 0212 454 0 419