Dış Ticaret Kompleksi Özel Ve Personel Yemekhanesi Hareketli Mobilya İhalesi

DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ

ÖZEL VE PERSONEL YEMEKHANESİ HAREKETLİ MOBİLYA İHALESİ TEKLİF ŞARTNAMESİ

 

1. TARAFLAR

a- Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği (TİM), İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB), İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İMMİB), İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna - Bahçelievler İSTANBUL adresinde bulunan DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ'nde ikamet etmekte olup bu şartname içerisinde bu 4 kuruluş “İŞVEREN” olarak tanımlanmıştır.

b- Hareketli Mobilya işini yapacak firma şartname içerisinde “İSTEKLİ” olarak tanımlanmıştır.

 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU

Bu teklif şartname, Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna - Bahçelievler İSTANBUL adresinde bulunan Dış Ticaret Kompleksi'ndeki İŞVEREN'e ait Özel ve Personel Yemekhanesinin ekteki Teknik Şartnamede liste halinde belirtilen özelliklere ve örnek modellere göre üretilecek olan hareketli mobilyalarının alım işini kapsar.

İmalat İŞVEREN tarafından denetlenecektir. Kontrol sonrasında İŞVEREN'in işbu ihalenin teklif ve teknik şartnamesine göre vereceği direktiflere İSTEKLİ uymak zorundadır.  

 

3. TEKLİF HAZIRLAMA

İSTEKLİ'nin, Teknik Şartnamede detayları belirtilen ürünler için fiyatlandırma yaparak hazırlayacağı birim ve toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirtilen imzalı teklifini kapalı zarf içerisinde elden teslim etmesi gerekmektedir.

Teklif İçeriği:

1.       Fiyat Teklifi (Teklifte fiyatlar KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır).

2.       İSTEKLİ'yi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait yetki belgesi, imza sirküleri, şirketin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti İŞVEREN' e teklifle birlikte iletilecektir.

3.       Teklif edilen İhale bedelinin %5 tutarında Geçici Banka Teminat Mektubu vermek zorundadır.

4.       Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

5.       Teklif içeriğinde ürün markaları belirtilecek ve ürünlerin yerli üretim olmasına dikkat edilecektir.

6.       İhalenin kazanılması halinde, Teknik Şartnamede belirtilen özellikteki mobilyaların tam ve eksiksiz olarak teslim edileceği Termin Tarihi en fazla 4-6 hafta olacaktır.

7.       İSTEKLİ Teknik ve Teklif şartnameyi kabul ettiğine dair İSTEKLİ'nin antetli kağıdına ıslak kaşe, onaylı ve imzalı Taahhütnameyi teklifle birlikte ibraz etmek zorundadır.

8.       Teklifler, 07.09.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar iletilecektir.

9.       Tekliflerin teslim edileceği adres: Yenibosna Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3. Kat Satın Alma ve Destek Hizmetleri Şubesi Bahçelievler / İSTANBUL.

10.   İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İŞVEREN' i bilgilendirecektir.

11.   İhale ilgili detaylı bilgi almak için irtibat bilgileri şöyledir:

Mustafa Seçilmiş          0212 454 02 67            mustafas@itkib.org.tr

Muharrem Dallı             0212 454 06 46            muharrem.dalli@dtkyonetim.org.

 

4. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

4.1. İŞVEREN'in Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler ile İŞVEREN personeli,

4.2. İŞVEREN'den ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

4.3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

4.4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

4.5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

4.6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

5. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

5.1.  İş bu şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen koşullara uymayanlar,

5.2.  Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olanlar,

5.3. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar,

5.4. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

6. TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

6.1. Teklifler, İŞVEREN'in oluşturacağı bir Komisyon tarafından ihaleye konu başlıklar bazında değerlendirilecektir.

6.2. Değerlendirme aşamasında İSTEKLİ'den numune istenebilecektir. Numuneler İŞVEREN'in adresinde sergilenecektir. Değerlendirmede numunelerin teknik ve görsel özellikleri ile fiyatı ve İSTEKLİ'nin benzer işlerdeki referansları göz önünde bulundurulacaktır.

6.3. Değerlendirmede ürünlerin yerli üretim olup olmadığı ve ürün teslim tarihleri dikkate alınacaktır. (en fazla 4-6 hafta olmalıdır)

6.4. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

6.5. İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İŞVEREN'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

7. İHALEDEN VAZGEÇME

7.1.   İŞVEREN gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

7.2. İSTEKLİ'ler, İŞVEREN'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İŞVEREN'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

8. KULLANILACAK MALZEME ÖZELLİKLERİ

Özel ve Personel Yemekhanesinde kullanılacak olan mobilyalar, uzman tarafından hazırlanan ekteki Teknik Şartnamede belirtilmiş birim, malzeme ve uygulama özelliklerine uygun olmak durumundadır.  

 

9. GENEL KURALLAR

İSTEKLİ, İŞVEREN'in nezaretinde imalata başlamadan önce yerinde ölçü alacak, ölçüler projeyle karşılaştırılıp ürünler ölçülere uygun olarak üretilecektir. İSTEKLİ, projede öngörülen bütün hareketli mobilyaların ölçülerinin ve özelliklerinin doğruluğundan, bu mobilyaların aralarındaki bağlantıdan, montaj işlerinden ve tespit edilen diğer taleplerin yerine getirilmesinden sorumludur.

 

10. İMALAT, MONTAJ VE UYGULAMA ÖNCESİ

İSTEKLİ, malzemeleri kural olarak kapalı yerlerde stabil olarak istif edecektir. Açık yerlere stoklama durumunda su akımı sağlayarak eğim verilecektir. Nakliye işlemi yapılırken kalıcı deformasyonlar ve ezilmelerin oluşmalarını engelleyecek önlemler İSTEKLİ tarafından alınacaktır.  Malzemeler nemsiz ve soğuk olmayan bir yerde marka ve partilerine göre ayrılarak korunacaktır. Uygulama hatalarının bulunduğu yüzeylerde İŞVEREN talimatına göre tamirat ve yeniden boyama yapılacaktır.

 

11. SİGORTA

11.1. Dış Ticaret Kompleksi binasında İSTEKLİ veya personelinin neden olduğu yangın, patlama, su ve diğer nedenlerden dolayısıyla oluşacak her türlü zarar ve ziyan İSTEKLİ tarafından zamanında ve eksiksiz olarak tazmin edilecektir.

11.2. İSTEKLİ ve/veya personelinin 3. Kişilere verebileceği hasarlara karşı 3. Şahıs mali mesuliyet sigortası ile İSTEKLİ'nin çalışan elemanlarının geçirebilecekleri iş kazalarından dolayı doğabilecek sorumluluğa karşı İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları, Şahıs başına bedeni 10.000. – ABD Doları, Kaza başına 30.000. – ABD Doları olmak üzere İSTEKLİ tarafından yaptırılacaktır.

 

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları geçerli olacaktır.

 

13. GİZLİLİK

13.1. İSTEKLİ, imzalanacak sözleşmenin içeriğini ve bu sözleşme kapsamında İŞVEREN hakkında edindiği her çeşit bilgiyi gizli tutacaktır. Bu sır tutma yükümlülüğü sözleşmenin bitiminden sonra da devam edecektir.

13.2. Belirtilen sır tutma yükümlülüğü, sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile hukuki düzenlemeler çerçevesinde, kendisine bu bilgiler verilebilecek olan işçilere, serbest elemanlara, alt işverenlere ve üçüncü kişilere de sirayet eder.

13.3. İSTEKLİ, sır tutma yükümlülüğüne aykırı hareket ederse ve bu yükümlülüğe aykırı hareket etmediğini ispatlayamaz ise, İŞVEREN'e her aykırı hareketi için, hemen muaccel olmak üzere, İŞVEREN tarafından belirlenecek miktarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞVEREN' in cezai şart ödenmesi talebi İSTEKLİ'nin saklama şartına uyması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. İŞVEREN'in ve diğer tüm 3.tarafların bundan dolayı uğrayacağı zararın ayrıca tazminini talep etme haklı saklıdır.

 

14. İMZALANACAK SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

14.1. İŞVEREN ile ihaleyi kazanan İSTEKLİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

14.2. Sözleşme yapıldıktan sonra 5 gün içerisinde İŞVEREN ile iş programı kesinleştirilecektir.

14.3. Sözleşmeden kaynaklanan Damga vergisi İSTEKLİ tarafından ödenecek ve ödendi dekontu İŞVEREN'e ödeme öncesinde ibraz edilecektir.

 

EK-1 : DTK Özel ve Personel Yemekhanesi Hareketli Mobilyaları Teknik Şartnamesi

İlgili Fotoğraflar