Dış Ticaret Kompleksi Binası Sigorta İhalesi

 

 

İŞ YERİ PAKET SİGORTASI TEKLİF ŞARTNAMESİ

 

 

İSTANBUL, 2018

 

 

 

 1. TARAFLAR

 

Bu Şartnamede teklif isteyen taraf TİM, İMMİB, İTKİB ve İİB Genel Sekreterlikleri (BİRLİK olarak anılacaktır) teklif veren taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır.

 

 1. ŞARTNAMENİN KONUSU

 

Bu Şartname, BİRLİK'e İSTEKLİ tarafından verilecek olan İşyeri Paket Sigortası, İşveren Mali Sorumluluk Sigortası,3.Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası, Elektronik Cihaz, Ferdi Kaza Sigortası, Taşınan para sigortası  hizmetleri için,

 

- verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği,

- çalışma şekil ve koşulları,

 

İşinin BİRLİK'in talimatları doğrultusunda İSTEKLİ tarafından yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir.

 

"Bu şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayıp, 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri Satın Alma ve Satım Uygulama Usul ve Esasları'na dayanılarak hazırlanmıştır."

 

 

 1. ALINACAK HİZMETİN TANIMI VE KAPSAMI

 

 • Elektronik Cihaz Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Taşınan Para Poliçesi hizmetleri  poliçelerini  ekte sunduğumuz Teknik şartnamedeki Poliçe bedelleri ve Poliçe kapsamları çerçevesinde hazırlayacaklardır.

 

İhale neticesine göre, BİRLİK ile ihaleyi alan firma arasında imzalanacak Sözleşme ile hizmet kapsamı, taraflarca ayrıca tek tek karşılıklı olarak anlaşılarak belirlenecektir.

 

 

4.         TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

 

            4.1.      İSTEKLİ, Şartnamede detayları belirtilen Sigorta hizmeti için fiyatlandırma yaparak, toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirten imzalı teklif mektubunu, İSTEKLİ'ye ait imza sirküleri ve ticaret sicil gazetesi fotokopisi; Teknik ve Teklif Şartnamesi ıslak imza-kaşe yapılarak  Kapalı Zarf,  zarfın üzerine İSTEKLİ'nin isim ve teklif konusu yazılması,  zarfın kapanan kısmı da İSTEKLİ tarafından imzalanmak suretiyle elden  en geç 18.05.2018 tarihi saat (17:00) 'ye kadar, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 3.kat Satınalma ve Destek Hizmetleri şubesine  elden teslim edilmesi gerekmektedir. Söz konusu gün ve saatten sonraki gönderimler hiçbir surette değerlendirilmeyecektir.

 

4.2. Teklif Kıymet takdiri ekspertiz raporunda belirtilen USD tutarı  TL'ye cevirilerek  verilecektir.

 

Teklif İçeriği:

 

 1. Fiyat Teklifi
 2. İş Örnekleri ve Referans Listesi
 3. Faaliyet Belgesi

 

 

            4.3       Teklif   TÜRK LİRASI  olarak KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır.

 

            4.4.      Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.

 

            4.5       İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.

 

4.6. Tüm teminatlar için ayrı poliçeler düzenlenecektir.

 

            4.7.      Teklif Veremeyecek Olanlar:

 

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 

 • TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli,
 • TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,
 • Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,
 • Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,
 • Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,
 • Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

 

            4.8       İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

 

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

 • Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,
 • Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,
 • İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

 

5.         TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

 

            5.1.      Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir

Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 

            5.2       Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

 

            5.3       Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

 

            5.4       İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.  

 

 

 

6.         İHALEDEN VAZGEÇME

 

            6.1.      BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

 

            6.2.      İSTEKLİLER, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

 

 

7.         UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıklar halinde İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk Hukuk ve İstanbul Tahkim Merkezi, Tahkim Kuralları uygulanacaktır.