İTKİB URGE PROJELERİ / Endüstri 4.0 Uygulamaları Firma Bazlı Etüt Çalışması Danışmanlığı Hizmet Alımı

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ

URGE PROJELERİ / Endüstri 4.0 Uygulamaları Firma Bazlı Etüt Çalışması Danışmanlığı Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 

 1. İŞİN TANIMI VE KONUSU
  1. Şartnamenin Konusu

Bu şartname; Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” (bundan sonra “URGE” olarak anılacaktır) kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (bundan sonra “İTKİB” olarak anılacaktır) çatısı altında hizmet gösteren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (bundan sonra “Birlikler” olarak anılacaktır) tarafından yürütülmekte olan Kümelenme Projeleri için alınacak İhracat ve Pazarlama danışmanlık hizmetinin kapsamını, usul ve esaslarını belirler.

 1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında 225 milyar dolar ihracat hacmi ile dünya ihracatından yüzde 1,5 oranında pay elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması için çıkarılan yol haritasında KOBİ'lerin öncü rol oynayacağı gerçeğinden hareketle, kümelenme yaklaşımı ile katma değeri yüksek ürünlerle sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerinin sağlanmasına yer verilmiştir. Kümelenme yaklaşımı ile ortak ihtiyaçların ve hedeflerin etrafında toplanan firmaların bir küme oluşturarak bir sinerji yakalamaları ve rekabet avantajı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu minvalde kümelenme çalışmaları devlet desteklerinde de karşılığını bulmuş, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” de bu destekler arasında yer almıştır.

URGE Tebliği hakkında bilgi ve ilgili belgeler için: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind

 1. Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi 

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. Türkiye'de 27 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İTKİB bunlardan birisi olup bünyesinde dört Birlik bulunmaktadır. Bunlar,

 • İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.

 

 1. İŞİN KAPSAMI

İşbu Şartnameye konu olan faaliyet Birlikler tarafından 2010/8 sayılı URGE Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan Teknik Tekstillerde Dönüşüm ve İnovasyon Ur-Ge Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir. Ur-Ge Projesi'nde 14 küme firması yer almakta olup; her bir katılımcı özelinde katılımcının firma profiline ve envanterine uygun şekilde danışmanlık faaliyetinin yürütülmesi öngörülmektedir.

Endüstri 4.0(Dijital Dönüşüm/Otomasyon) Uygulamaları danışmanlığının süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri hizmet alınacak firma ile yapılacak olan sözleşmede akdedilecektir.

Söz konusu proje kapsamında, küme üyesi firmalara küresel rekabette daha etkin rol olabilmeleri, endüstriyel işletmelerin üretim operasyonlarının dijital olarak yönetilebilmesi için akıllı üretim yönetim sistemi kurulması (üretim süreç takibi ve duruş analizi) ve geliştirilmesi ve entegrasyon çözümleri gibi hizmetler sunulması beklenmektedir. Danışmanlık faaliyeti ile küme firmalarının;

 • Üretim performans takibi, üretim planlaması ve üretim izleme konularında gelişmesi
 • Üretim sahasından anlık ve eşzamanlı veri toplama, verileri işleyip merkezi bir veri tabanında saklanması ve ortak bir ağda erişilmesi, toplanan bu veriler ile verimlilik analizi yapılması
 • Üretim esnasında verimliliğin düşmesine neden olan faktörlerin yapay zeka mekanizmasına tanıtılarak hata öncesi uyarı sistemi kurulması, bu sistem ile birlikte ürün ve zaman kaybının minimize edilmesi
 • Enerji yönetiminin ve ekipman verimliliğinin artırılması

 

Hususlarında yetkinliklerinin artırılması hedeflenmektedir. Danışmanlık faaliyeti ile küme üyesi firmaların kalıcı bir şekilde Endüstri 4.0 uygulamalarına sahip bir alt yapıya kavuşması beklenmektedir.

Küme üyesi firmalara akıllı üretim yönetim sistemleri altyapısının kurulması ve yönetimi, akıllı üretim yönetim sistemleri kurulması ve entegrasyon çözümleri hizmetleri hususlarında danışmanlık yapılması için Endüstri 4.0 uygulamalarında deneyime sahip bir danışman teklifte ileteceği aylık/yıllık program ile her bir katılımcı firmada haftada/ayda yine teklifte ileteceği seans sayısı kadar hazırlık ve uygulama çalışmalarını yürütecekler. Program ile faaliyet için Hizmet Sağlayıcının her bir küme firmasına adam / günlük danışmanlık hizmeti vermesi beklenmektedir.

 

 

 1. Hazırlık Aşaması

Projede yer alan firmalara danışmanlık faaliyetinin detaylarının anlatılacağı ve faaliyetin firmalarda sürdürülebilirliği için alınması gereken aksiyonlara ilişkin bir günlük ön ziyaretlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ön ziyaretten sonra hazırlık aşamasında yürütülecek çalışmalar; 

 • Küme üyesi firmaların profillerinin ve envanterlerinin belirlenmesi, ortaya çıkan belirlemeler sonucunda akıllı üretim yönetim sistemi (üretim süreç takibi ve duruş analizi) konularında geliştirilmesi için program çıkarılması
 • Üretimdeki verimin artırılması için kaynak yönetim planlaması yapılması
 • Üretim sahasından anlık ve eşzamanlı verilerin toplanacağı ve saklanacağı bir altyapı kurulması için hazırlık yapılması
 • Enerji yönetiminin ve ekipman verimliliğinin artırılması için planlama yapılması

 

Faaliyetin bu aşamasında her firma yerleşkesinde yüklenici danışman firmanın teklifinde belirteceği süre kadar adam/günlük-haftalık saha çalışması öngörülmektedir.

 

 1. TESLİMLER, LOJİSTİK VE ZAMANLAMA 

Danışmanlık faaliyeti süresince ve sonunda hizmet sağlayıcı firma tarafından Sözleşme Makamı'na Endüstri 4.0 Uygulamaları ile ilgili bilgilendirme ve sonuç raporu sunması ve gerekli görülen durumlarda proje komitesine / kümeye faaliyetin ilerleyişi ve sonuçları ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir.

Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hak edişe göre yapılacak olup ödeme ve teslim dönemleri sözleşme aşamasında tanımlanacaktır.

 • Hizmetin sağlanacağı yer: Küme üyesi firmaların merkezleri
 • Zamanlama: Danışmanlık faaliyeti hizmetinin her bir URGE Projesi katılımcısı özelinde yürütülecek olup sözleşmede belirtilecek tarihlere göre yapılması planlanmaktadır.

 

 1. GEREKLİLİKLER

Teklif sunan firmanın Endüstri 4.0 uygulamaları danışmanlığı konusunda gerçekleştirdiği işlerin bir özetini teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. Tekstil ve hammaddeleri sektöründe firmaya/firmalara ihracat ve pazarlama danışmanlığı hizmeti vermiş olması ve bu hizmeti referans mektubu ile bildirmesi tercih sebebidir.

Danışmanların yetkinliklerini gösteren CV'lerin teklif dosyalarında sunulması gerekmektedir. Bununla birlikte teklif iletilirken daha önce benzer danışmanlık hizmetlerine ilişkin alınan referanslar da iletilmelidir. Danışman firmanın bu proje için her bir kümeye en az 1'er danışman tahsis etmesi ve bu danışmanların hizmet süresi içerisinde programa dahil olduklarını beyan etmeleri (bkz. Ek-2 – Münhasırlık & Müsaitlik Belgesi) beklenmektedir.

 1. TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI
 • Satın alma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 21 Şubat 2020 tarihinde Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklifler mali ve teknik teklif olarak ayrı ayrı hazırlanıp zarflara konulacak ve iki zarf, tek bir zarfın içerisine konarak iletilecektir. Her bir zarfın kapatma yeri firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmalıdır.
 • Teknik teklif zarfı içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanan teknik açıklamalar (şart değildir),
  3. Tüzel kimlik formu (bkz. Ek-1),
  4. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum,
  5. En az 3 referans mektubu (tercihen benzer sektörlerde yürütülen URGE ihtiyaç analizi çalışmalarından),
  6. Ekipte yer alacak uzmanların detaylı özgeçmişleri ve münhasırlık/müsaitlik belgeleri (bkz. Ek-2)
 • Mali teklif zarfı içerisinde yer alması gereken tek belge; Hizmetin alt kırılımları bazında teklif edilen bedelleri içeren mali teklif formudur (bkz. Ek-3).
 • İletişim;
  • İTKİB Satın Alma Şubesi: idari@itkib.org.tr

 

 1. İDARİ HUSUSLAR

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi yada herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını, 
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını,
 • Teklifin bir yıl boyunca (2020 yılı) geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ

EK-1  TÜZEL KİMLİK FORMU

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR İÇİN

TÜRÜ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STK (Sivil Toplum Kuruluşu)

EVET

 

 

HAYIR

 

 

 

İSİM(LER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISALTMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTA KODU

 

 

 

 

 

 

 

POSTA KUTUSU

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT YERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

G

 

A

Y

 

Y

Y

Y

Y

 

KAYIT NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-POSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

 1. SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
 2. YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

 

TARİH VE İMZA

 

 
 
EK – 2 MÜNHASIRLIK VE MÜSAİTLİK BELGESİ


 

Yukarıda belirtilen hizmet alımına, Danışman olarak görev almak üzere katılmayı kabul ettiğimi beyan ediyorum. Bu teklif seçildiği takdirde, özgeçmişimin sunulduğu konum için öngörülen aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ediyorum.

 

Başlangıç

Bitiş

Çalışma Gün Adedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Tarih

                                                                                   İsim/Soyisim

                                                                                   İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3 MALİ TEKLİF FORMU

 

 

Sözleşme başlığı        : Endüstri 4.0 Uygulamaları Danışmanlığı Hizmet Alımı

İsteklinin adı              : … … … … … … … … …

 

 

 

TEKLİF EDİLEN HİZMETİN ALT KIRILIMLARI

BİRİM MALİYET (Adam/Gün) TEKLİFİ – A

Katılımcı Firma Başına Önerilen Hizmet Süresi – B

KATILIMCI FİRMA BAŞINA TOPLAM MALİYET

(A x B)

1

 

Hazırlık Aşaması

 

(Şartnamede ort. ….. adam/gün hizmet süresi öngörülmüştür.)

 

…………………

 

 

 

 

 

 

……………….

2

 

 

Uygulama Aşaması

 

(Şartnamede ort. …… adam/gün hizmet süresi öngörülmüştür.)

 

……………….

 

 

 

 

 

 

……………….

TOPLAM

 

 

 

Önemli Notlar;

Verilecek olan teklifler;

 • Firma başına ve KDV dahil olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı ayrı belirtilecektir,
 • 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır,
 • Teklif ile birlikte firmanın konuya ilişkin referansları ve çalışması öngörülen ekibin CV'lerinin de iletilmesi gerekmektedir.
 • Yüklenici tarafından durum tespit ziyaretleri ve tüm toplantılara katılacak kişilerin ulaşım, konaklama vb. her türlü masraf dahil sunulmalıdır.

 

Tarih

Yetkili Kişi İsim / Soyisim / İmza

İsteklinin Kaşesi