İTKİB URGE PROJELERİ / İhracat ve Pazar Danışmanlıkları Hizmet Alımı

İSTANBUL TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATÇI BİRLİKLERİ

URGE PROJELERİ / İhracat ve Pazar Danışmanlıkları  

Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 

 

 1. İŞİN TANIMI VE KONUSU
  1. Şartnamenin Konusu

Bu şartname; Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” (bundan sonra “URGE” olarak anılacaktır) kapsamında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (bundan sonra “İTKİB” olarak anılacaktır) çatısı altında hizmet gösteren İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (bundan sonra “Birlikler” olarak anılacaktır) tarafından yürütülmekte olan Kümelenme Projeleri için alınacak İhracat ve Pazarlama danışmanlık hizmetinin kapsamını, usul ve esaslarını belirler.

 1. UR-GE Tebliği Hakkında Genel Bilgi

Türkiye İhracat Stratejisi ile 2023 yılında 225 milyar dolar ihracat hacmi ile dünya ihracatından yüzde 1,5 oranında pay elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşılması için çıkarılan yol haritasında KOBİ'lerin öncü rol oynayacağı gerçeğinden hareketle, kümelenme yaklaşımı ile katma değeri yüksek ürünlerle sürdürülebilir ihracat potansiyeli yakalayabilmelerinin sağlanmasına yer verilmiştir. Kümelenme yaklaşımı ile ortak ihtiyaçların ve hedeflerin etrafında toplanan firmaların bir küme oluşturarak bir sinerji yakalamaları ve rekabet avantajı sağlamaları hedeflenmektedir. Bu minvalde kümelenme çalışmaları devlet desteklerinde de karşılığını bulmuş, Ticaret Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı “Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi Tebliği” de bu destekler arasında yer almıştır.

URGE Tebliği hakkında bilgi ve ilgili belgeler için: https://ticaret.gov.tr/destekler/ihracat-destekleri/teblig-bazinda-destek-mevzuati/2010-8-sayili-uluslararasi-rekabetciligin-gelistirilmesinin-desteklenmesi-hakkind

Sözleşme Makamı Hakkında Genel Bilgi  

İhracatçı Birlikleri 1937 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde çeşitli sektörlerde hizmet vermekte olan ve ihracatın artırılması, desteklenmesi ve koordinasyonunu sağlayarak ekonomik gelişmeye katkıda bulunmayı amaçlayan kuruluşlardır. Türkiye'de 27 ayrı sektörde/alt sektörde faaliyet gösteren 61 ihracatçı birliği vardır. İhracatçı birlikleri, üye firmaların ticari kapasitelerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Birlikler bu genel amaca yönelik olarak birçok fonksiyon ifa etmektedir. Bunlar Kanun ve Yönetmelik'te genel hatları ile tanımlanmıştır.

Türkiye çapında faaliyet gösteren birlikler 13 genel sekreterlik halinde örgütlenmiştir. İTKİB bunlardan birisi olup bünyesinde dört Birlik bulunmaktadır. Bunlar,

 • İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği,
 • İstanbul Halı İhracatçıları Birliği'dir.

 

 1. İŞİN KAPSAMI

İşbu Şartnameye konu olan faaliyet Birlikler tarafından 2010/8 sayılı URGE Tebliğ kapsamında yürütülmekte olan URGE Projeleri (ortalama 4 proje)kapsamında gerçekleştirilecektir. Her bir URGE Projesi'nde ortalama 15'er küme firması yer almakta olup; her bir proje özelinde aynı içerikle danışmanlık faaliyetinin yürütülmesi öngörülmektedir.

İhracat Pazarlama danışmanlığının süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri her bir URGE Projesi özelinde ayrı ayrı sözleşmeler ile akdedilecektir.

Söz konusu Projeler kapsamında firmaların hedef pazarlarına yönelik ihracat pazarlama konusundaki yetkinliklerinin geliştirilmesi ile rekabetçi bir işletme grubu yaratılması ve pazara giriş ve nüfuz etmeye hazırlanmaları amacıyla “İhracat Pazarlama Danışmanlığı” yürütülecektir. Her bir faaliyet için ortalama 5 küme firmasının katılımı öngörülmektedir. Faaliyetler kapsamında verilecek hizmet katılımcı firma sayısından bağımsızdır. Faaliyetler ile küme firmalarının;

 • Dil bilen, pratik ihracat operasyonu ve pazarlamasına hakim nitelikli personele erişimi yoksa söz konusu işletmelerin insan kaynağı açısından belirli bir süre desteklenmesi,
 • İşletme içinde eğer yoksa bir ihracat/pazarlama departmanının oluşturularak eleman yetiştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması,
 • Hedef pazarlara işletmenin ve ürünlerinin hazırlanması,
 • Hedef pazarlardaki faaliyetler için yeterli sayıda alıcı ile temasa geçilmesi ve işletme için bir müşteri portföyünün oluşturulması,
 • Ürün satışı ve dağıtım kanalı kurulmasına yönelik girişimlerin başlatılması hedeflenmektedir.

Faaliyet ile firmalar kalıcı bir alt yapıya sahip ihracat pazarlama departmanına ve eğitimli personele sahip işletmelere dönüşecektir. Deneyimli, sektörel ihracat deneyimi ve ihracat danışmanlığı nosyonuna sahip bir danışman 6 aylık program ile her firmada haftada bir kez yarım günlük seanslarda hazırlık ve uygulama çalışmalarını yürütecekler. Program ile faaliyet için Hizmet Sağlayıcının her bir küme firmasına 12 adam / günlük danışmanlık hizmeti vermesi beklenmektedir.

 

 1. Hazırlık Aşaması

Projede yer alan firmalara faaliyet detaylarının anlatılacağı ve faaliyetin firmalarda sürdürülebilirliği için alınması gereken aksiyonlara ilişkin bir günlük ön ziyaretlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.

Ön ziyaretten sonra hazırlık aşamasında yürütülecek çalışmalar; 

 • Firma ve ürünlere özgü ihracat stratejisinin ve pazarlama planının belirlenmesi,
 • İhracata yönelik kısa ve orta vadeli firma insan kaynağı planlanmasının yapılması,
 • Ürün hazırlıkları,
 • Hedef pazar beklentilerine göre hazırlanmış firma profili,
 • Hedef pazar beklentilerine uygun web sitesi / broşür içeriği / ürün kataloğu içeriklerinin gözden geçirilmesi,
 • Firmanın pazarlarına yönelik Pazar araştırması raporunun ve pazar beklenti analizinin yapılması, potansiyel alıcı listelerinin ortaya çıkarılması,
 • Hedef pazara yönelik ihracat fiyat stratejisi ve fiyat kararlarının analizi,
 • İhracat konulu kısa ve orta vadeli işletme içi eğitim ve danışmanlık planının hazırlanması 

Faaliyetin bu aşamasında her firma yerleşkesinde en az 2 adam / günlük saha çalışması öngörülmekte olup, bu aşama faaliyetin ilk birinci ayı içinde tamamlanacaktır.

 

 1. Uygulama Aşaması

Faaliyetin ilk aşamasında yapılan firma tespitleri (firmaların ihtiyacı, hedeflediği pazar ve müşteri kitlesine göre) dikkate alınarak firmalarda yaklaşık olarak 5 aylık uygulama sürecinde aşağıdaki hizmetlerin verilmesi hedeflenmektedir;

 • Her bir katılımcı firma ile birebir planlama ve strateji çalışmaları,
 • İhracata yönelik kısa ve orta vadeli firma insan kaynağı planlaması,
 • Firmaya özel operasyonel ihracat evrakları ve potansiyel alıcılarla iletişim belgeleri (yazışmalar),
 • İhracat fiyat listeleri ve firmaya özel geliştirilmiş teklif verme şablonu,
 • Firma ve ürünlerine özgü ihracat stratejisi ve tanıtımları,
 • Hedef Pazar beklentilerine göre hazırlanmış firma profili, web sitesi ve broşür içeriği,
 • Firma pazarlama planı, pazarlama bütçesi,
 • Hedef Pazar belirleme, pazar beklenti analizi ve hedef pazara yönelik satış faaliyetleri,
 • Alıcılarla görüşmelerin değerlendirme ve yönlendirmeleri, özet sonuçlar raporu,
 • Hedef pazarlardaki fuarlara hazırlıklar ve karşılaştırmalı fuar analiz raporları,
 • İhracata yönelik işletme içi eğitimlerin planlanması ve uygulanması;  
  • Fiyatlandırma
  • Ödeme şekilleri
  • Teslim şekilleri
  • İhracatta kullanılan belgeler
  • İhracata yönelik devlet yardımları
  • İhracat pazarlaması
  • Fuar katılımı

 

Faaliyetin bu aşamasında her firma yerleşkesinde en az 10 adam / günlük saha çalışması öngörülmekte olup, bu aşama faaliyetin en geç 6. ayında tamamlanacaktır.

 

 1. TESLİMLER, LOJİSTİK VE ZAMANLAMA  

Faaliyet süresince ve sonunda danışman firma tarafından Sözleşme Makamı'na İhracat Pazar Danışmanlığı ile ilgili bilgilendirme ve sonuç raporu sunması ve gerekli görülen durumlarda proje komitesine / kümeye faaliyetin ilerleyişi ve sonuçları ile ilgili olarak sunum yapılması beklenmektedir.

Danışmanlık faaliyetine ilişkin ödemeler hak edişe göre yapılacak olup ödeme ve teslim dönemleri sözleşme aşamasında tanımlanacaktır.

 • Hizmetin sağlanacağı yer: İstanbul - Dış Ticaret Kompleksi
 • Zamanlama: Danışmanlık hizmetinin her bir URGE Projesi özelinde imzalanacak sözleşmede belirtilecek tarihlere göre yapılması planlanmaktadır. Danışmanlık hizmetinin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

 1. GEREKLİLİKLER

Teklif sunan firmanın ihracat ve pazarlama danışmanlığı konusunda iş bitirmelerini teklif dosyalarında sunmaları gerekmektedir. Tekstil veya hazır giyim sektöründe en az 3 firmaya ihracat ve pazarlama danışmanlığı hizmeti vermiş olması ve bu hizmeti referans mektubu ile bildirmesi tercih sebebidir.

Teklif sunan isteklilerin danışman ekiplerinin ise her birinin en az 3'er firmaya (tercihen tekstil ve hazırgiyim sektöründe) ihracat ve pazarlama danışmanlığı vermiş olması gerekmektedir. Danışmanların yetkinliklerini gösteren CV'lerin teklif dosyalarında sunulması gerekmektedir. Danışman firmanın bu proje için her bir kümeye en az 1'er danışman tahsis etmesi ve bu danışmanların hizmet süresi içerisinde programa dahil olduklarını beyan etmeleri (bkz. Ek-2 – Münhasırlık & Müsaitlik Belgesi) beklenmektedir.

 

 1. TEKLİF SUNMA YÖNTEMİ VE ŞARTLARI
 • Satın alma süreci TİM ve İhracatçı Birlikleri mevzuatı uyarınca kapalı zarf usulü yürütülecektir.
 • Teklifler, yazılı olarak, kapalı zarf içerisinde Sözleşme Makamının adresine posta yoluyla/elden en geç 20 Şubat 2020 tarihinde Birliğe ulaşması sağlanacak şekilde teslim edilecektir.
 • Teklifler mali ve teknik teklif olarak ayrı ayrı hazırlanıp zarflara konulacak ve iki zarf, tek bir zarfın içerisine konarak iletilecektir. Her bir zarfın kapatma yeri firmanın imza yetkilisi tarafından kaşe-imza yapılmalıdır.
 • Teknik teklif zarfı içerisinde yer alması gereken bilgi/belgeler;
  1. Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname,
  2. Hizmetin nasıl yapılacağını ve metodolojiyi detaylı bir şekilde anlatır nitelikte hazırlanan teknik açıklamalar (şart değildir),
  3. Tüzel kimlik formu (bkz. Ek-1),
  4. Kurum/kuruluşunuzu tanıtıcı sunum,
  5. En az 3 referans mektubu (tercihen benzer sektörlerde yürütülen URGE ihtiyaç analizi çalışmalarından),
  6. Ekipte yer alacak uzmanların detaylı özgeçmişleri ve münhasırlık/müsaitlik belgeleri (bkz. Ek-2)
 • Mali teklif zarfı içerisinde yer alması gereken tek belge; Hizmetin alt kırılımları bazında teklif edilen bedelleri içeren mali teklif formudur (bkz. Ek-3).
 • İletişim;
  • İTKİB Satın Alma Şubesi: idari@itkib.org.tr

 

 1. İDARİ HUSUSLAR

Teklif veren kurum/kuruluş;

 • Birliğin en düşük teklifi yada herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını,  
 • Teklif konusu işle ilgili olmak üzere Birliğin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını,
 • Teklif konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini,
 • İşi bizzat kendinin yapacağı, iş ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini,
 • İşin tüm haklarının Birliğe ait olduğunu ve hizmete dahil olacak personelin çalışma süresince ve sonrasında çalışmanın içeriği ve firmalara ait bilgileri paylaşmayacağını,
 • Teklifin bir yıl boyunca (2020 yılı) geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ

EK-1  TÜZEL KİMLİK FORMU

ÖZEL KURUM/KURULUŞLAR İÇİN

TÜRÜ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STK (Sivil Toplum Kuruluşu)

EVET

 

 

HAYIR

 

 

 

İSİM(LER)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KISALTMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL MERKEZ RESMİ ADRESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTA KODU

 

 

 

 

 

 

 

POSTA KUTUSU

 

 

 

 

 

 

 

ŞEHİR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜLKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERGİ NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT YERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAYIT TARİHİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

G

 

A

Y

 

Y

Y

Y

Y

 

KAYIT NUMARASI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELEFON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-POSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

BU “TÜZEL KİŞİLİK BELGESİ” DOLDURULMALI VE AŞAĞIDAKİLERLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR:

 1. SÖZLEŞME TARAFININ İSİM, ADRES VE ULUSAL OTORİTELER TARAFINDAN VERİLEN KAYIT NUMARASINI GÖSTEREN RESMİ DOKÜMANIN BİR KOPYASI (ÖRNEĞİN; RESMİ GAZETE, ŞİRKETLERİN KAYDI VB.)
 2. YUKARIDA DEĞİNİLEN RESMİ DOKÜMANDA BELİRTİLMEMİŞSE VE DE MÜMKÜNSE VERGİ KAYDININ BİR KOPYASI

 

TARİH VE İMZA

 

 
 
EK – 2 MÜNHASIRLIK VE MÜSAİTLİK BELGESİ


 

Yukarıda belirtilen hizmet alımına, Danışman olarak görev almak üzere katılmayı kabul ettiğimi beyan ediyorum. Bu teklif seçildiği takdirde, özgeçmişimin sunulduğu konum için öngörülen aşağıda belirtilen süre ya da sürelerde çalışmak istediğimi ve çalışabileceğimi beyan ediyorum.

 

Başlangıç

Bitiş

Çalışma Gün Adedi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Tarih

                                                                                   İsim/Soyisim

                                                                                   İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3 MALİ TEKLİF FORMU

 

 

Sözleşme başlığı        : İhracat ve Pazarlama Danışmanlığı Hizmet Alımı

İsteklinin adı              : … … … … … … … … …

 

 

 

TEKLİF EDİLEN HİZMETİN ALT KIRILIMLARI

BİRİM MALİYET (Adam/Gün) TEKLİFİ – A

Katılımcı Firma Başına Önerilen Hizmet Süresi – B

KATILIMCI FİRMA BAŞINA TOPLAM MALİYET

(A x B)

1

 

Hazırlık Aşaması

 

(Şartnamede ort. 2 adam/gün hizmet süresi öngörülmüştür.)

 

…………………

 

 

 

 

 

 

……………….

2

 

 

Uygulama Aşaması

 

(Şartnamede ort. 10 adam/gün hizmet süresi öngörülmüştür.)

 

……………….

 

 

 

 

 

 

……………….

TOPLAM

 

 

 

Önemli Notlar;

Verilecek olan teklifler;

 • Firma başına ve KDV dahil olarak verilecek olup, yazı ve rakam ile ayrı ayrı belirtilecektir,
 • 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerlilik süresine sahip olmalıdır,
 • Yüklenici tarafından durum tespit ziyaretleri ve tüm toplantılara katılacak kişilerin ulaşım, konaklama vb. her türlü masraf dahil sunulmalıdır.

 

Tarih

Yetkili Kişi İsim / Soyisim / İmza

İsteklinin Kaşesi