İTKİB Genel Sekreterliği Yazılım Lisansı Ve Donanım Bakım Güncelleme Teklif Alma Şartnamesi

1. TARAFLAR

a- İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Yenibosna-Bahçelievler İSTANBUL adresinde bulunan DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ'nde ikamet etmekte olup bu şartname içerisinde “İŞVEREN” olarak tanımlanmıştır.

b-İTKİB Bilgi İşlem Altyapısında kullanılmakta olan HP marka sunucu, veri depolama ve yedekleme ürünleri ile yedekleme ve sanallaştırma yazılımları lisans bakım ve güncelleme hizmeti teklifi verecek olan Firma şartname içerisinde “İSTEKLİ” olarak tanımlanmıştır.

 

2. ŞARTNAMENİN KONUSU

Bu şartname ile  Çobançeşme Mevkii Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi Yenibosna-Bahçelievler İSTANBUL adresinde bulunan İŞVEREN'e ait Bilgi İşlem Altyapısında kullanılmakta olan HP sunucu, veri depolama ve yedekleme donanımlarının bakım garanti ve destek hizmetleri ile, Vmware Sanallaştırma platformu ve Veeam Yedekleme yazılımı için temel destek ve güncelleme hizmetlerinin satın alımı yapılacaktır.

Bu kapsamda İŞVEREN  aşağıda bilgileri verilen ürünler ile ilgili hizmetler için  1 yıl süresince geçerli olacak biçimde teklifinde belirtmelidir. Teklifler her bir madde için ya da toplu olarak verilebilecektir.

 

 1. HP Donanımlar için talep edilen hizmetler ve donanım bilgileri;

 

Talep Edilen Hizmet

Hardware

SeriNo

HPE Proactive Care 24x7 SVC

HP 3PAR 7200c Veri Depolama Ünitesi

CZ35015074

HPE Foundation Care 24x7 SVC

HP StoreOnce 2900 Yedekleme Ünitesi

CZ253005W7

HPE Foundation Care 24x7 SVC

HP Gen9 Sunucu

CZJ53801P3

HPE Foundation Care 24x7 SVC

HP Gen9 Sunucu

CZJ53801P4

HPE Foundation Care 24x7 SVC

HP Gen9 Sunucu

CZJ53801P5

 

 1. Veeam Essentials Enterprise ürünü için talep edilen hizmet;

 

Ürün Adı

 Talep Edilen Hizmet

Kontrat Numarası

Veeam Essentials Enterprise (VMware)

Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle (3 Sunucu)

00999960

 

 1. Vmware Vsphere 6 with Operations Management Standard ürünleri için talep edilen hizmet

 

Ürün Adı

 Talep Edilen Hizmet

Kontrat Numarası

VMware vCenter Server 6 ,VMware vSphere 6 with Operations Management Standard for 1 processor

Vmware Basic Support Subscription

441758681

 

3. TEKLİF HAZIRLAMA

İSTEKLİ'nin, Şartnamede detayları belirtilen hizmet için fiyatlandırma yaparak hazırlayacağı birim ve toplam fiyatı rakamla ve yazıyla belirtilen imzalı teklifini kaşeli ve imzalı şekilde elden teslim etmesi gerekmektedir.

Teklif İçeriği:

 1. Fiyat Teklifi
 2. İSTEKLİ' nin .imza sirküleri, şirketin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesinin bir sureti İŞVEREN' e teklifle birlikte iletilecektir.
 3. Tekliflerin teslim edileceği adres: Yenibosna Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok 4. Kat Evrak Kayıt Birimi Bahçelievler / İSTANBUL.
 4. Teklifler 27.09.2019 Cuma günü mesai bitimine kadar iletilecektir.
 5. Teklifte fiyatlar KDV hariç olarak belirtilmiş olacaktır
 6. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
 7. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve İŞVEREN' i bilgilendirecektir.
 8. İhale ilgili detaylı bilgi almak için irtibat bilgileri şöyledir:

Tayfun Yetkin             0212 454 03 36                      tayfun.yetkin@itkib.org.tr

Nurhak Şahin            0212 454 02 65                      nurhak.sahin@itkib.org.tr

 

4. TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

4.1. İŞVEREN'in Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler ile İŞVEREN personeli,

4.2. İŞVEREN'den ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

4.3. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

4.4. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

4.5. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

4.6. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

5. İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

5.1. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

5.2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

5.3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

6. TEKLİFİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ

6.1. Teklifler, İŞVEREN oluşturacağı bir Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

6.2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

6.3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı veya mail yoluyla bildirilecektir.

6.4. İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde İŞVEREN'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

7. İHALEDEN VAZGEÇME

7.1. İŞVEREN gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

7.2. İSTEKLİ'ler, İŞVEREN'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde İŞVEREN'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Şartnameden doğacak uyuşmazlıkların hallinde İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları geçerli olacaktır.

 

9. TAAHHÜTNAME

İSTEKLİ Teknik ve İdari şartnameyi kabul ettiğine dair İSTEKLİ'nin antetli kağıdına ıslak kaşe, onaylı ve imzalı belgeyi teklif ile birlikte ibraz etmek zorundadır.

10. GİZLİLİK

10.1. İSTEKLİ, imzalanacak sözleşmenin içeriğini ve bu sözleşme kapsamında İŞVEREN hakkında edindiği her çeşit bilgiyi gizli tutacaktır. Bu sır tutma yükümlülüğü sözleşmenin bitiminden sonra da devam edecektir.

10.2. Belirtilen sır tutma yükümlülüğü, sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile hukuki düzenlemeler çerçevesinde, kendisine bu bilgiler verilebilecek olan işçilere, serbest elemanlara, alt işverenlere ve üçüncü kişilere de sirayet eder.

10.3. İSTEKLİ, sır tutma yükümlülüğüne aykırı hareket ederse ve bu yükümlülüğe aykırı hareket etmediğini ispatlayamaz ise, İŞVEREN'e her aykırı hareketi için, hemen muaccel olmak üzere, İŞVEREN tarafından belirlenecek miktarda cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞVEREN' in cezai şart ödenmesi talebi İSTEKLİ'nin saklama şartına uyması gerekliliğini ortadan kaldırmaz. İŞVEREN'in ve diğer tüm 3.tarafların bundan dolayı uğrayacağı zararın ayrıca tazminini talep etme haklı saklıdır.

 

11. İMZALANACAK SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

11.1. İŞVEREN ile ihaleyi kazanan İSTEKLİ arasında anlaşılan bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

11.2. Sözleşme yapıldıktan sonra 5 gün içerisinde İŞVEREN ile iş programı kesinleştirilecektir.

11.3. Sözleşmeden kaynaklanan her türlü vergi İSTEKLİ tarafından karşılanacaktır.