HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE ÜNİVERSİTE LİSANS ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK YARIŞMASI HİZMET ALIM ŞARTNAMESİ

 

İŞİN KAPSAMI:

1.PROJENİN AMACI

Türkiye'de Tekstil Mühendisliği lisans eğitimi veren Üniversite öğrencileri ile diğer disiplinlerde mühendislik eğitimi alan öğrencilerin iştiraki ile gruplar halinde ülkemiz inovasyon ve girişim ekosisteminde yer alan paydaşlarının ve Yüksek Öğretim Kurumu iş birliğinde Hazırgiyim Sektörüne yönelik yenilikçi fikirlerin kazandırılmasının amaçlandığı uzun soluklu bir yarışma düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

 

2.TANIMLAR

2.1.İDARE: İş sahibi “İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri -İHKİB” ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği “BİRLİK” olarak anılacaktır.

2.2.YÜKLENİCİ: Yarışmanın konseptini hazırlayan danışmanlığı, organizasyonu ve yürütülmesi faaliyetlerini İdare ile eş güdümlü gerçekleştirecek firma,

2.3.YÖK: Yüksek Öğretim Kurulu

 

3. PROJENİN TEKNİK YAPISI

3.1 Yarışma için, İDARE'nin YÖK ile birlikte gerekli bilgilendirmeleri duyuruları yapacaktır.

3.2 Yarışmanın ön hazırlıklarının, 2021 yılı Temmuz ayında başlaması ve Akademik takvimle birlikte fiilen başlaması ile birlikte Mart 2022'de final sunumları ile ödül töreni yapılacak şekilde planlama yapılacaktır.

3.3 Yarışmanın dijital platformlar kullanılarak yapılması planlanacaktır. Yarışmanın yürütülmesine ilişkin, içinde yüklenicinin de olacağı ve İdarenin belirleyeceği “Yarışma Yürütme Kurulu” gibi bir yapı olacaktır.

3.4 Mart 2022'de yapılacak final sunumları ve ödül töreni için ön görüde bulunulacak ama final sunumlarının yapılma şekli ile ödül töreni o günkü salgın hastalık şartları dikkate alınarak belirlenecektir.

3.5 Yarışma sosyal medya ve medya tanıtımı için İdare ayrıca çalışma yapacak ama bu ekipler yüklenici ile koordinasyon içinde çalışacaktır.

3.6 Yarışma, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe sorun olarak görünen konuların çözümü veya yenilikçi fikirlerin ürün ve/veya hizmete dönüşmesine yönelik olacaktır.

3.7 Yarışmaya katılacak takımlarda Tekstil Mühendisliği eğitimi alan en az bir öğrenci olacak ve takım sözcüsü de tekstil mühendisliği öğrencisi olacaktır.

3.8 Yarışma için oluşturulacak takımlarda, diğer disiplinlerde mühendislik eğitimi alan öğrencilerde de katılabilecektir.

3.9 Yarışmaya tekstil mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin bireysel katılımı da mümkün olabilecektir.

3.10 Yarışacak öğrenciler, 2021-2022 Eğitim ve öğrenim döneminde mühendislik eğitimi alan 4. Sınıflardan oluşacaktır.

3.11 Takımların belirlenme şekli, bireysel ve/veya grup katılımı takım üye sayısı, takım sayısı, eleme prosedürleri ve yöntemi yüklenici firmanın tarafından ön görülecektir.

3.12 Yarışmaya katılan grupların konularına göre alacağı eğitimler, eğitim konuları mentör eşleşmeleri, jüri değerlendirmesi gibi hususlar takvimleri ile yüklenici tarafından ön görülecektir.

3.13 Tüm eğitimler, mentör çalışmaları dijital platformlar üzerinden planlanacak ve yüklenici tarafından 2021 -2022 akademik takvimi dikkate alınarak yapılacaktır.

3.14 Yarışmanın finalistlerine verilecek eğitim ödülü, diğer yarışmalara katılım, para ödülü, kuluçka merkezlerinde iş geliştirme gibi ödüller Yüklenici tarafından ön görülecek ve yarışma yürütme kurulu ile belirlenecektir.

3.15 Yarışmanın tüm aşamaları takip edilecek, sonuçlanana kadar tüm süreçleri “Yarışma Yürütme Kurulu”na raporlanacaktır.

3.16 Yarışma aşamaları YÜKLENİCİ tarafından belirlenecek ve detayları İDARE ile paylaşılacaktır.

3.17 YÜKLENİCİ, sözleşmenin imzalanmasından sonra bir hafta içerisinde tarihleri ile iş planı hazırlayacaktır. İDARE'nin onay vermesi ile proje planına uygun çalışma başlatılacaktır.

3.18 Yarışma, ön görülen takım ve/veya bireysel başvuru alınması halinde başlatılacaktır.

 

4.SORUMLULUKLAR​

4.1.YÜKLENİCİ' nin Sorumlulukları

4.1.1.Yarışma isminin ve logosunun belirlenmesi,

4.1.2.Yarışma konseptinin hazırlanması,

4.1.3.Yarışma web sitesinin oluşturulması,

4.1.4.Yarışma takviminin belirlenmesi,

4.1.5.Yarışma duyurusunun hazırlanması, duyuruya çıkılması, bireysel veya grup başvurularının alınması

4.1.6.Genel Girişim ve İnovasyon Eğitimlerinin verilmesi

4.1.7.Grup oluşturma ve katılım alınması 

4.1.8.Hazırgiyim sektöründeki alanların belirlenmesi

4.1.9.Hazırgiyim Sektöründen konuşmacıların bilgilendirmesi

4.1.10.Gruplarla birebir görüşme ve ihtiyaç tespiti

4.1.11.İhtiyaça göre grup-mentor eşleşmesi ve görüşmelerin yapılması

4.1.12.Girişimcilik temel eğitimleri verilmesi

4.1.13.Sektör temsilcilerine bilgilendirme ve sponsorluk dosyası hazırlanması

4.1.14.Yarışma sürecinde, Sektörden Girişimci, Akademisyen ve Yatırımcı Konuşmacılar ile eğitimler /paneller düzenlenmesi

4.1.15.Kullanılacak dijital platformların tedarik edilmesi ve yönetilmesi,

4.1.16.Yarışma sürecinde ortaya çıkabilecek Ürün veya hizmetin Üretim/ Yazılım/ Tedarik süreçlerine destek olunması,

4.1.17.Yarışmacı grupların sunumlarının formatının ve çerçevesinin belirlenmesi, gerekirse sunumların dijital ortamda hazırlanması eğitimi verilmesi,

4.1.18.Final sunumları ile yarışma finalinin konseptinin belirlenmesi ve İdareye öneriler sunulması,

4.1.19.Yarışma ödülleri, finalistlere verilebilecek yurt içi/dışı eğitim, yarışmalara iştirak ve/veya kuluçka/AR&GE merkezlerinde iş/ürün/hizmet geliştirme gibi aşamaların belirlenmesi

4.1.20.Seçilen Projelerin Duyurusu ve Hazırgiyim Sanayisi ile Buluşturulması,

4.1.21.Modüller içinde yapılacak eğitimlerin belirlenmesi, eğitmenlerin belirlenmesi ve gerekmesi durumunda mentörlerin belirlenmesi,

4.1.22.Öğrenci grupları arasında ve/veya idare ile kurulacak iletişim gruplarının kurulması,

4.1.23.Ekiplere Pazar onayı için; sponsor satış kanallarının belirlenmesi, seri üretim hazırlıkları ve numune üretimine destek verecek sponsor firmaların belirlenmesi ve deneme satışları yapılması gibi konularda eğitim ve destek verilmesi,

 

4.2.İDARE'nin Sorumlulukları

4.2.1.İDARE işin yapılması sırasında her türlü kurumlar arası bilgilendirme ve koordinasyonu sağlayacaktır.

4.2.2.Projenin sosyal medya tanıtımı ile yazılı/görsel medyadaki tanıtımına ilişkin destek alacağı firmaları belirleyecektir.

4.2.3.YÜKLENİCİ personelinin çalışması için gerekli altyapının oluşturulması, gerekmesi halinde çalışma odası, toplantı odası konferans odası veya dijital paneller yapılacak ise bunların alt yapısının hazırlanmasından destek olacaktır.

4.2.4.İDARE, mentör çağrısı yapılıp, seçilmesi konusunda gerekli desteğin sağlanması ve ekipler ile her modülde eşleştirme yapacaktır.

4.2.5.İDARE, ihtiyaca göre her modülde ek mentör araştırması yapıp, seçilmesi konusunda destek verecektir.

4.2.6.İDARE, ticarileşen iş modellerinin Teşvik / Hibe programlarına katılım, Sektörden yatırımcı veya iş modeli uyarlama desteği alınması ve Patent/ Lisans / marka Tescili vb desteklerin verilmesi konusunda sorumlu olacaktır.

4.2.7.İDARE, proje sonunda ticarileştirilecek ürün ya da hizmetin sektöre duyurulması için ödül ve gala gecesi düzenleyecektir.

 

Yarışma Dönemi: Ekim 2021 – Mart 2022

 

Amaç:

İşbu şartname İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından İHKİB İnovatif Fikir Maratonu'nun amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve etkinlikten beklenen maksimum faydanın sağlanması için takip edilecek işlerin belirlenmesidir.

Teklif İçeriği:

Teklifi veren şirket teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak belirtecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır. 

 

Genel Şartlar:

  1. Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.
  2. Teklifler 15/06/2021 tarihi en geç saat 16:00'a kadar kapalı zarf  yolu ile Çobançesme Mevkii, Bahçelievler, Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B Blok adresine iletilmelidir.
  3. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.
  4. Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.
  5. Kapalı zarf üzerine ihale bilgilerinin yazılması ve zarfın kapatıldığı kısmın imzalanıp kaşelenmiş olması gerekmektedir.
  6. İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.
  7. Güncel imza sirküleri.
  8. Proje çizimleri-taslak sunumu
  9. Referanslar.

 

      Sorularınız için aşağıda yer alan kişi ile irtibat kurabilirsiniz.

İlgili kişi:

Teknik konularda: Gülçin Banu Çeker – banu.ceker@itkib.org.tr – 0 212 454 01 90

İdari konularda: Meryem Bozkurt- meryem.bozkurt@itkib.org.tr – 0 212 454 02 07

 

 

ÖDEME ŞARTLARI

 

YÜKLENİCİ, Ödemeler  YÜKLENİCİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK'e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK'in ödeme takvimine uygun olarak  YÜKLENİCİNİN  banka hesabına yapılacaktır.

 

 

GİZLİLİK

 

YÜKLENİCİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkanı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. YÜKLENİCİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. YÜKLENİCİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve 50.000 TL tutarında cezai şartı BİRLİK'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

 

 

GENEL HÜKÜMLER:

1. YÜKLENİCİ'nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile YÜKLENİCİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. YÜKLENİCİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak, Sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.

5. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra YÜKLENİCİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

6. YÜKLENİCİ firma tarafından avans istenmesi durumunda sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde YÜKLENİCİ, taraflarca belirlenen avans tutarında teminat çekini veya mektubunu BİRLİK'E sunmakla yükümlüdür. Bu teminat hizmetin YÜKLENİCİ'den sözleşme çerçevesinde belirtilecek şartlar dahilinde eksiksiz alınması durumunda iade edilecektir. Aksi takdirde, BİRLİK'in söz konusu teminat çekini nakde çevirme hakkı saklıdır. BİRLİK bu teminatın türünü ve niteliğini dilediği gibi tek taraflı olarak değiştirme ve gerekirse ek teminat talep etme hakkını haizdir.

7. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

8.  BİRLİK, işbu şartname kapsamında sonuçlandırılan ihale sonucunda yapılacak sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Sözleşmenin BİRLİK tarafından haklı sebeple feshedilmesi halinde Hizmet Veren, BİRLİK'in uğrayacağı tüm doğrudan ve dolaylı zararları tazmin etmekle birlikte ayrıca sözleşme bedeli kadar cezai şart bedelini BİRLİK'e ödemekle yükümlüdür.

9. Hizmetin YÜKLENİCİ tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. YÜKLENİCİ, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

 

YÜKLENİCİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. YÜKLENİCİ'in, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %1'i oranından cezai şart BİRLİK'e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

 

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

 

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

 

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİKten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen YÜKLENİCİler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen YÜKLENİCİler,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar

 

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki YÜKLENİCİ'ler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

 

DEVİR VE TEMLİK

 

YÜKLENİCİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK'in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

 

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve YÜKLENİCİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları YÜKLENİCİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

YÜKLENİCİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler. 

 

 

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.YÜKLENİCİ'ler, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

 

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

 

 

 

Firma

Teklif (Rakam ile KDV Hariç)

Teklif (Yazı ile KDV Hariç)