İDMİB Ayakkabı, Deri Konfeksiyon Ve Saraciye Ur-Ge Projeleri ‘Almanya B2B İkili İş Görüşmeleri' Organizasyonu İhale Duyurusu

AYAKKABI, DERİ KONFEKSİYON VE SARACİYE SEKTÖRLERİNE YÖNELİK URGE PROJELERİ ALMANYA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ FAALİYETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1. İŞİN TANIMI 

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçı Birliği (İDMİB), 2.000'in üzerinde üyesiyle Türkiye'de deri ve deri mamulleri ihracatçısı firmaların öncü temsil kuruluşudur. Deri konfeksiyon, Ayakkabı, Saraciye, Tabakhane ve diğer her çeşit deri ürününün üretimini ve ihracatını yapmakta olan İDMİB üyeleri Türkiye'nin 1,5 milyar dolar olan toplam deri ihracatının %70'ini gerçekleştirerek Türk deri üretici ve ihracatçısının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. İDMİB, deri ve deri mamulleri endüstrisinin menfaatleri doğrultusunda üyelerini temsil etmek ve Türk deri ihracatının sürdürülebilir kalkınmasını teşvik etmek vizyonuna sahiptir. Bu çerçevede, İDMİB gerek ulusal ve uluslararası platformlarda gerek kamu kurumları düzeyinde Türk deri ve deri mamulleri sanayisinin ortak menfaatlerini koruma amacıyla çalışmaktadır. İDMİB ayrıca hedef pazarlara yönelik ticaret heyetleri düzenlemekte ve ihracatın arttırılması için alternatif pazar oluşturmak amacıyla ilgili pazarlara ilişkin farklı projeler yürütmektedir.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Saraciye Sektöründe Yeni Pazarlar Yeni Hedefler Ur-Ge Projesi (17.UR-GE.011), Deri Konfeksiyon Sektöründe Yeni Pazarlar Yeni Hedefler Ur-Ge Projesi (17.UR-GE.012), Ayakkabı Sektöründe Yeni Pazarlar Yeni Hedefler Ur-Ge Projesi (17.UR-GE.014) projeleri hayata geçirilmiştir.

Söz konusu UR-GE Projelerimiz kapsamında, 25-30 Haziran 2018 tarihleri arasında Almanya' ya yönelik 3 ayrı Yurt Dışı Pazarlama Heyeti gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

2. KULLANILAN TERİMLER VE KISALTMALAR:

 

Bu şartnamenin uygulanmasında;

Birlik               : İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) / İhaleyi yapan kurum

İstekli              : İhaleye teklif veren tedarikçi / hizmet sunucusu    

Yüklenici        : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli  

 

3. TARİH VE ETKİNLİK YERİ:

 

3.1 Söz konusu şartnamedeki işler, 25-30 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik kapsamında tamamlanacak ve teklifler Birlik'e kapalı teklif usulü ve de ayakkabı, deri konfeksiyon ve saraciye olmak üzere her bir sektör için ayrı teklif içerecek biçimde sunulacaktır. İDMİB Yönetim Kurulu Kararı ile yapılacak etkinliklerin tarihleri değişiklik gösterebilir.

 

a) Tekliflerin sunulacağı yer: İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği

Adres: Sanayi Caddesi Dış Ticaret Kompleksi B blok Kat:5 Çobançeşme-İstanbul

b) Son teklif verme tarihi: 17.04.2018

c) Son teklif verme saati: 17:00

 

3.2 Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta, kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Postada yaşanabilecek olan olası gecikmelerden Birlik sorumlu tutulamaz.

 

4. TEKLİF VEREMEYECEK KİMSELER

 

4.1 Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

 

a) Satın almayı yapacak TİM/Birlik Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/Birlik personeli.

b) Satın almayı yapacak TİM/Birlikten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları,

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

d) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen istekliler,

e) Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

 

4.2 Bu yasaklara rağmen satın almaya katılan istekliler satın alma dışı bırakılır. Ayrıca, bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, satın alma iptal edilir.

 

5. TEKLİF HAZIRLAMA GİDERLERİ

 

5.1 Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı Birlik' ten isteyemez.

 

6.  ŞARTNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

 

6.1 Teklif istendikten sonra şartnamede değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Birlik tarafından tespit edilmesi veya Birlik' e yazılı olarak bildirilmesi halinde, şartnamede değişiklik yapılabilir.

6.2 Şartnamede değişiklik yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde Birlik, satın alma tarihini erteleyebilir. Erteleme süresince, yeni teklif istenmesi ya da mevcut tekliflerin revize edilmesi mümkündür.

 

7. SATIN ALMANIN İPTAL EDİLMESİ

 

7.1 Birlik tarafından gerekli görülen veya şartnamede satın almanın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, satın alma iptal edilebilir. Bu halde verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır.

7.2 Satın almanın iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Birlik' ten herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

8. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

8.1 İstekliler teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını alt kalemlere göre belirtecektir. İstenen belge ve ek bilgilere teklif mektubunda yer verilmelidir. Teklif mektubunda, teklif edilen fiyatlar rakam ve yazı ile açıkça yazılmalıdır. Fiyat Teklifi ve işbu şartname, teklif veren şirketin temsil ve ilzama yetkilisi tarafından imzalanmalıdır ve kaşelenmelidir. Bu kapsamda, teklifte;

 

a) İşbu şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye'de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş olması,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren; teklif verenin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi, tüzel kişilik adına teklif verilmesi halinde şirketi temsil ve ilzama yetkili olunduğunu gösteren noter tasdikli İmza Sirküleri bulunması,

f) Kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığına dair yazılı beyanının bulunması,

e) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve / veya Sanayi odası veya meslek odası belgesi ile vergi levhasının birer örneği, gereklidir.

 

8.2 Teklif mektubu, bir zarfa konulduktan sonra zarfın üzerine teklif veren firma veya şahsın ismi, teklif verdiği konu açıkça yazılıp, zarf kapatıldıktan sonra, zarfın kapanan kısmı da teklif veren tarafından imzalanmalıdır.

8.3 Yapılacak olan teklifler KDV hariç olarak sunulacak ve ayrıca teklif içerisinde KDV'nin hariç olduğu belirtilecektir.

 

9. İSTEKLİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

9.1 İstekli tarafından etkinlik öncesinde, küme üyesi firmalar ile yapacağı birebir görüşmeler sonucu detaylı ticari firma profilleri oluşturulacaktır.

9.2 İstekli tarafından hedef ülkede ayakkabı, deri konfeksiyon ve Saraciye sektörleri bazında pazar araştırması yapılacak ve sunulacak rapora istinaden       etkinliğin gerçekleştirileceği şehir belirlenecektir.

9.3 İstekli, şartname konusu iş kapsamında Heyet katılımcısı firmaların bilgilerini içeren dijital broşür, tanıtıcı materyal ve davetiye oluşturarak Almanya' da yerleşik hedef kitleye ulaştıracaktır.

9.4 İstekli, her bir katılımcı küme firmasının, ayakkabı, deri konfeksiyon ve saraciye sektörüyle ilgili Almanya' dan satın almacı firma, kişi, kurum ve kuruluşlarla, küme üyesi firmaların profillerine en uygun biçimde eşleştirecek ve en az 6 (altı) özgün ve birebir iş görüşmesi (B2B) yapmasını sağlayacaktır.

9.5 İstekli tarafından ikili iş görüşmeleri organizasyonuna yer/toplantı salonu/fuaye alanı organizasyonu, tercüman hizmetleri de dahil edilecektir. Birlik tarafından talep edildiği takdirde heyet konaklama, uçak ulaşımı ve transfer hizmetlerine dair fiyat teklifi de istekli tarafından sunulacaktır.

9.6 İstekli, ihaleyi kazandığı takdirde, oluşturulacak ikili iş görüşmeleri takvimini heyetin Almanya' ya varışından en az 2 hafta önce taslak olarak Birlik' e yollayacak, programda kurum/kuruluş ve temsilcilerinin isimleri, sıralaması, saat bilgisi vb. içeren detaylı ziyaret çizelgesini Birlik ile paylaşacaktır.

9.7 İstekli, ihaleyi kazandığı takdirde, heyet çalışmaları kapsamında yaptığı çalışmalar esnasındaki gözlem ve tecrübelerin aktarıldığı bir özet rapor hazırlayacaktır. Bununla birlikte ayakkabı, deri konfeksiyon ve saraciye sektörlerinin dünya ve Almanya' daki durumu, Almanya'daki trendler, iş yapma kültürü, ürünlerin kullanım alanları ve satın almacı beklentileri gibi katılımcı firmaların heyet öncesinde ve sırasında sektörle ilgili bilmelerinde fayda olacak tüm bilgileri görüşme çizelgeleriyle birlikte yollayacaktır.

9.8 Herhangi bir itilaf ya da şartnamenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları iyi niyet esasına uygun olarak karşılıklı görüşmelerle halledemez ise uyuşmazlıkların halli noktasında İstanbul (Merkez) Mahkemesi ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt edilmelidir.

Programlar çerçevesinde organizasyona ilişkin detaylı fiyat tekliflerinizin 17.04.2018 günü mesai saati bitimine kadar ekteki şartname hükümleri doğrultusunda ve kapalı teklif usulüyle Birliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Teklifler kapalı zarfta, zarfın ağzı firma tarafından mühürlenmiş olarak gönderilecektir. Teklifler komisyon huzurunda açılarak değerlendirilecek olup, verilen tarihten sonra elimize geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Bilgi için           : Burcu ODABAŞ

Tel                   : 0212 454 0285

Fax                  : 0212 454 0170

E-mail              : tdharge@itkib.org.tr 

 

Adres: DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ

            Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi B Blok 5. Kat Yenibosna / Bahçelievler 34196

            İSTANBUL