BAKANLAR KURULU KARARI

 

(Resmi Gazete Tarihi: 04/05/2012- Sayı: 28282)

 

Karar Sayısı : 2012/2995

 

             Ekli “Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 21/3/2012 tarihli ve 21131 sayılı yazısı üzerine 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115, 121 inci ve 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 2/4/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

 

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

 Recep Tayyip ERDOĞAN

 

           Başbakan

 

 

 

             B. ARINÇ                                      M. ŞİMŞEK                           B. ATALAY                              B. BOZDAĞ

 

     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı V.          Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı

 

 

 

             S. ERGİN                                       F. ŞAHİN                              E. BAĞIŞ                                 N. ERGÜN

 

          Adalet Bakanı                  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı   Avrupa Birliği Bakanı       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

 

 

 

              F. ÇELİK                                   E. BAYRAKTAR                    A. DAVUTOĞLU                      M. Z. ÇAĞLAYAN

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanıÇevre ve Şehircilik Bakanı            Dışişleri Bakanı                        Ekonomi Bakanı

 

 

 

             T. YILDIZ                                        S. KILIÇ                            M. M. EKER                               H. YAZICI

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı      Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı

 

 

 

           İ. N. ŞAHİN                                    C. YILMAZ                            E. GÜNAY                                M. ŞİMŞEK

 

          İçişleri Bakanı                               Kalkınma Bakanı             Kültür ve Turizm Bakanı                   Maliye Bakanı

 

 

 

                                          Ö. DİNÇER                           İ. YILMAZ                                   V. EROĞLU

 

                                     Milli Eğitim Bakanı              Milli Savunma Bakanı               Orman ve Su İşleri Bakanı

 

 

 

                                                              R. AKDAĞ                                  B. YILDIRIM

 

                                                            Sağlık Bakanı        Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KARAR

 
Madde 1 – 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 9/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu müsteşar yardımcısının başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından genel müdür seviyesinde birer temsilci ve Ekonomi Bakanlığı İhracat, İthalat, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye genel müdürleri ile Gelir İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir başkan yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir başkan vekilinden teşekkül eder.”

Madde 2 – Aynı Kararda yer alan;

a) “Dış Ticaret Müsteşarlığını” ibaresi “Ekonomi Bakanlığını” şeklinde,

b) “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde,

c) “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” şeklinde,

ç) “Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde,

d) “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın” şeklinde,

e) “Müsteşarlıktan” ibareleri “Bakanlıktan” şeklinde,

f) “Gümrük Müsteşarlığı” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” şeklinde,

g) “Gümrük Müsteşarlığınca” ibareleri “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca” şeklinde, değiştirilmiştir.

Madde 3 – Aynı Kararın 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

Madde 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının  Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

27/1/2005

25709

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/12/2005

26024

6/8/2006

26251

23/9/2006

26298

8/12/2006

26370

8/4/2008

26841

8/10/2008

27018

10/2/2009

27137

17/7/2009

27291

14/5/2010

27581

29/6/2010

27626

22/8/2010

27680

13/11/2010

27758