2009/14617 Sayılı DİR Değişiklik Kararı

2009/14617 Sayılı  Dahilde İşleme Rejimi Kararinda Değişiklik Yapilmasi Hakkinda Karar

 

 (Resmi Gazete Tarihi: 10/02/2009- Sayı: 27137)

 

Madde 1 - 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararının 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Dahilde işleme izin belgesinin taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü); dahilde işleme izninin taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemlerini geri almaya ise Gümrük Müsteşarlığı yetkilidir. Taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan belge/izin ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge/izin sahibi firmaya iade edilir, ancak belge/izin kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge/izin sahibi firmaya iade edilmez. Ayrıca; taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan firmaların düzenlenmiş ve düzenlenecek olan dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların, geri alma işlemi tesis edilen dahilde işleme izin belgesi ve yan sanayici olarak öngörüldüğü bir başka firmanın dahilde işleme izin belgesi de dahil) bu belgeler kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olmak üzere bir yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz."

Madde  2 - Aynı Kararın geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) 27/12/2006 tarihli ve 5569 sayılı Kanun çerçevesindeki finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre borçları yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular adına 30/12/2006 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (resen kapatılan, müeyyideli olarak taahhüt kapatma işlemi yapılan veya iptal edilen belgeler/izinler dahil), belge/izin sahibi firmanın müracaat tarihinden itibaren onsekiz ayı aşmamak üzere sözleşme süresi kadar süre verilir."

Madde  3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

- See more at: http://www2.ithib.org.tr/content/200914617-sayl-dir-degisiklik-karar/#sthash.5hqTQMkI.dpuf