2010/768 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  

 

(Resmi Gazete Tarihi: 22/08/2010- Sayı: 27680)

Madde 1 - 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesinde yer alan "Döviz Kullanım Oranı" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamındaki CIF ithal (yurt içi alımlar hariç) tutarının FOB ihraç tutarına (ikincil işlem görmüş ürünün serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ithalatının yapılması halinde bu ürünün gümrük kıymeti dahil) olan yüzde oranını,"

Madde 2 - Aynı Kararın 9 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Döviz kullanım oranı;

a) Dahilde işleme izninde,

b) Bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ile belirlenen bedelsiz ithalata ilişkin dahilde işleme izin belgesinde,

c) Dahilde işleme izin belgesi süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra geri gelen işlem görmüş ürün için yeni bir dahilde işleme izin belgesi düzenlenmesi halinde yeni belgede,

d) Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki yurt içi alımlarda,

aranmaz."

Madde 3 - Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici madde 15 ? (1) 1/1/2006 tarihinden önce otomotiv sektörü ile ilgili olarak düzenlenmiş ancak üzerinde değişmemiş eşya olarak yer alan akaryakıtın ihraç edildiği ilgili gümrük beyannameleri ile tevsik edilemediğinden kapatılamamış olan dahilde işleme izin belgelerinin taahhüt hesapları, ihracat taahhüdünün kapatılmasına ilişkin diğer şartlar saklı kalmak kaydıyla, bu belgelerin üzerinde değişmemiş eşya olarak yer alan akaryakıtın ihraç edildiğine yönelik tespitin münhasıran belgenin düzenlenmesine esas teşkil eden akaryakıta yönelik hammadde sarfiyat hesabı dikkate alınmak suretiyle kapatılır."

Madde 4 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

- See more at: http://www2.ithib.org.tr/content/20101025-sayl-dir-degisiklik-karar/#sthash.GvGjBfJc.dpuf