Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (2010/464)

 

(29/06/2010 tarihli ve 27626 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)   

 

Madde 1- 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde ilave edilmiştir. 

Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu

 

Madde 9/A- (1) Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı'nın başkanlığında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı'ndan Genel Müdür seviyesinde birer temsilci, Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat ve İthalat Genel Müdürleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan bir Başkan Yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden bir Başkan Yardımcısı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden bir Başkan Vekili'nden teşekkül eder.

 

(2) Kurul başkanı görüşülecek konuların niteliğine göre istişari mahiyette olmak üzere, Kurul toplantılarına diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel sektör temsilcilerini davet edebilir. Bu kişiler oylamaya katılamazlar.

 

(3) Kurul, aşağıda belirtilen konular ile Kurul başkanı tarafından belirlenecek diğer konular hakkında istişari nitelikte görüş verir ve önerilerde bulunur.

 

a) Dahilde işleme rejiminden yararlanmayacak ürünler.

 

b) İndirimli teminat uygulamasındaki oranlar.

 

c) Sektör veya ürün bazında döviz kullanım oranları.

 

ç) Dahilde işleme izin belgesi süreleri.

 

d) Sektör veya ürün bazında eşdeğer eşya kullanımı.

 

e) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında tecil-terkin sistemi çerçevesinde yurtiçi alımlar.

 

(4) Kurulun çalışma usul ve esasları tebliğ ile belirlenir.

 

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.