2008/13417 Sayılı DİR Değişiklik Kararı

2008/13417 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

 

 (Resmi Gazete Tarihi: 08/04/2008- Sayı: 26841)

 

Madde 1 - 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararının 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"(5) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında, işlem görmüş ürünlerin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin verginin aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması halinde, tarım ürünleri ile 1/95 sayılı Avrupa Topluluğu-Türkiye Ortaklık Konseyi Karan kapsamı ürünler hariç olmak üzere, Toplulukta uygulanan vergi ödenir."

 

Madde 2 – Aynı Kararın 21  inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"(2) Bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğ ve genelge hükümlerine uyulmadığının, dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin düzenlenmesi veya revizesi için ibraz edilen bilgi ve belgeler ile belge/izin kapsamında yapılan işlemlerin gerçek dışı olduğunun veya gerçeği yansıtmadığının yahut belgenin/iznin sahtesinin düzenlendiğinin veya üzerinde tahrifat yapıldığının tespiti halinde; ilgili belge/izin iptal edilir ve ilgililer hakkında kanuni işlem yapılır. Ayrıca, bu belge/izin sahibi firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgelere/izinlere (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil), belirtilen tespitin yapılmasını müteakiben, bu Kararın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, belge/izin kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl sureyle indirimli teminat uygulanmaz."

 

Madde 3 – Aynı Kararın 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"c) Bu gümrük beyannamesinde kayıtlı dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni sahibi firma adına ve/veya aracı ihracatçı firma adına düzenlenmiş ve düzenlenecek olan belgelere/izinlere (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil), belirtilen tespitin Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) intikalini müteakiben, bu Kararın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, belge/izin kapsamında yapılacak tüm ithalat işlemlerinde geçerli olmak üzere 1 (bir) yıl süreyle indirimli teminat uygulanmaz. Ayrıca; aracı ihracatçı, beyanname konusu işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyanın ithalatı esnasında alınmayan vergiden, belge/izin sahibi firma ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur."

 

Madde 4 – Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

"Geçici Madde 14 – (1) 27/12/2006 tarihli ve 5569 sayılı Kanun çerçevesindeki finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerine göre borçlan yeniden yapılandırılan ve yeni bir itfa planına bağlanan borçlular adına, 30/12/2006 tarihinden önce düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (müeyyide uygulanan ancak vergileri tahsil edilmeyen belgeler/izinler dahil), belge/izin sahibi firmanın müracaat tarihinden itibaren 18 (onsekiz) ayı aşmamak üzere sözleşme süresi kadar süre verilir.

 

(2) Bu kapsamda ek süre verilen dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin ihracat taahhütleri; belge/izin sahibi firma, bu firmanın grup firmaları veya ilgili sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracat ile kapatılabilir. Ancak, ihracat taahhütlerinin belge/izin sahibi firmanın grup firmaları veya ilgili sözleşmede belirtilen borçlular ve müşterek borçlu müteselsil kefiller tarafından yapılan ihracat ile kapatılmasında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri saklıdır."

 

Madde 5 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 6 – Bu Karan Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

- See more at: http://www2.ithib.org.tr/content/200813417-sayl-dir-degisiklik-karar/#sthash.fnX9jjXv.dpuf