2006/10737 Sayılı DİR Değişiklik Kararı

Bakanlar Kurulu Kararı

 

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Karar Sayısı: 2006/10737

 

Bakanlar Kurulundan:

 

Ekli "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında

 

Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu'nun 3/7/2006 tarihli ve2006/34 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 inci, 
28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı
 
 
Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999
tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 80, 111, 115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984
tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 17/7/2006
tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                            Ahmet Necdet SEZER
                                                            CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
 
A.GÜL                   A.ŞENER              M.A.ŞAHİN            B.ATALAY
Dışişleri Bak. ve       Devlet Bak.ve        Devlet Bak.ve        Devlet Bakanı
Başb.Yrd.               Başb.Yrd.            Başb.Yrd.
 
A.BABACAN               M.AYDIN              N.ÇUBUKÇU            K.TÜZMEN
Devlet Bakanı           Devlet Bakanı        Devlet Bakanı        Devlet Bakanı
 
C.ÇİÇEK                 M.V.GÖNÜL            A. AKSU              K.UNAKITAN
Adalet Bakanı           Milli Savunma        İçişleri Bakanı      Maliye Bakanı
                        Bakanı
 
H.ÇELİK                 F.N.ÖZAK             R.AKDAĞ              B.YILDIRIM
Milli Eğitim Bakanı     Bayındırlık ve       Sağlık Bakanı        Ulaştırma Bakanı
                        İskan Bakanı
 
M.M.EKER                M.BAŞESGİOĞLU        C.ÇİÇEK
Tarım ve Köyişleri      Çalışma ve Sos.Güv.  Sanayi ve Ticaret
Bakanı                  Bakanı               Bakanı V.
 
M.H.GÜLER               A.KOÇ                O.PEPE
Enerji ve Tabii         Kültür ve Turizm     Çevre ve Orman
Kaynaklar Bakanı        Bakanı               Bakanı
 
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
 
Madde 1- 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/1/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Kararnamenin eki Dahilde İşleme Rejimi Kararına
aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Geçici Madde 12- (1) 27/1/2005 tarihinden önce, süresi içerisinde taahhüt
kapatma müracaatı yapılmaması nedeniyle resen kapatılan veya iptal edilen ve bu suretle uygulanan müeyyidenin kısmen tahsil edildiği dahilde işleme izin belgesi
kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak belge süresi içerisinde ihraç edildiğinin ilgili gümrük idaresinden teyit edilmesi ve resen kapatma veya
 iptal işleminin Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından geri alınması kaydıyla belge ihracat taahhütleri, bu ihracata tekabül eden ithal eşyasına müeyyide 
uygulanmaksızın, ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği tarafından kapatılır.
(2) Birinci fıkra hükmü çerçevesinde ihracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgesi kapsamında, henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve 
ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatlar ilgili gümrük idaresince belge sahibi firmaya iade edilir.Ancak, belge 
kapsamında daha önce tahsil edilmiş tutarlar (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge sahibi 
firmaya iade edilmez."
Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.