Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

Karar Sayısı: 2005/9736

Bakanlar Kurulundan:

 

 (Remi Gazete : 15.12.2005 Perşembe Sayı : 26024 )

 

Madde 1- 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Kararnamenin eki "Dahilde İşleme Rejimi Kararı"nın 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Şartlı muafiyet sistemi kapsamındaki sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere ihracatında; işlem görmüş ürünün elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile değişmemiş eşyaya ilişkin vergi, kaynak ülkelerle varolan anlaşmalardaki lehte hükümler saklı kalmak kaydıyla ödenir. Ancak, bu verginin aynı ithal eşyası için Toplulukta uygulanan vergiden yüksek olması halinde, Toplulukta uygulanan vergi ödenir."

Madde 2- Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ek Madde 1- Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) nezdinde bulunan "Teminat Sigortası" hesabı; ilgili gümrük idarelerince bu hesaba atıfta bulunularak talep edilen ilgili Devlet zararının karşılanmasını teminen, bu hesapta bulunan meblağın Gümrük Müsteşarlığı'nın uygun göreceği taleplere aktarılması suretiyle tasfiye edilir. Ayrıca, bu tasfiye işleminden sonra ilgili gümrük idareleri tarafından bu hesaba atıfta bulunularak Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ye amme alacaklarının tahsili talepleri intikal ettirilmeksizin, bu kapsamdaki Devlet zararının karşılanması için ilgili firmalar hakkında 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde takibata devam edilir."

Madde 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.