Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

SERBEST BÖLGELERDEN BAŞKA BİR ÜLKEYE YAPILAN SATIŞLARIN

 

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN KREDİ, SİGORTA VE

 

GARANTİ HİZMETLERİNDEN YARARLANDIRILMASI

 

HAKKINDA TEBLİĞ

 

(İhracat: 2009/5)

 

Amaç

 

Madde 1 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü maddelerine istinaden, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu'na göre Türkiye'de kurulan Serbest Bölgelerde faaliyet ruhsatı alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzelkişi kullanıcıların, başka ülkelere satışlarını artırmak ve bu kullanıcılara finansman desteği sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

 

Madde 2 – (1) Bu Tebliğ; Serbest Bölgelerde üretilerek başka bir ülkeye yapılan satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) tarafından sağlanan kredi, sigorta ve garanti hizmetlerinden yararlandırılmasına ve bu kapsamda başka bir ülkeye satış yükümlülüğünden doğan taahhüdün kapatılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Taahhüt süresi ve ek süreler

 

Madde 3 – (1) Serbest Bölgelerde üretilerek başka bir ülkeye yapılan satışların taahhüt gerçekleştirme süresi azami 18 (on sekiz) aydır. Ancak, gemi inşa ve başka bir ülkeye satışının finansmanı amacıyla kullanılacak kredilerde (hazır gemi hariç) ise bu süre 24 (yirmi dört) aydır. Ayrıca; ilgili kullanıcı tarafından taahhüt edilen başka bir ülkeye satışın %50'sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 (altı) ay uzatılabilir. Gemi inşa ve başka bir ülkeye satışın finansmanı amacıyla kullanılan kredilerde (hazır gemi hariç) ise gemi inşa faaliyetinin %50'sinin tamamlandığının Deniz Ticaret Odalarından alınan ekspertiz raporuyla tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 (altı) ay uzatılabilir.

 

(2) Serbest bölgeden başka bir ülkeye taahhüt edilen satış gerçekleştirilmeden kredi riskinin kapatılması, taahhüdü ortadan kaldırmaz.

 

(3) Kredi vadesi, krediye ilişkin taahhüt süresine paralel olarak ilgili banka tarafından uzatılabilir. Vadenin uzatılmaması veya orijinal kredi vadesinin kısa olması sebebiyle kredi riskinin taahhüt gerçekleştirme süresinden önce kapatılması halinde ise, taahhüt süresi içinde yapılan satış taahhüde sayılır.

 

Madde Taahhüdün kapatılması

 

Madde 4 – (1) Serbest Bölgelerde üretilerek başka bir ülkeye yapılan satışlara ilişkin taahhütler, Müsteşarlığın uygun görüşüne istinaden Türk Eximbank'ın belirleyeceği usuller çerçevesinde, krediyi alan kullanıcı tarafından gerçekleştirilen kesin satışı tevsik eden Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) asıllarına istinaden, ilgili banka tarafından kapatılır.

 

(2) İlgili banka tarafından, kullandırılacak kredilere ilişkin taahhüt hesaplanırken (Türk Lirası ihracat kredileri hariç), ana para ile birlikte faiz, komisyon ve diğer masraflar da hesaplamaya dahil edilir.

 

Mücbir sebep ve fevkalade haller

 

Madde 5 – (1) Aşağıda belirtilen mücbir sebep ve fevkalade hallerin kredinin süresi içinde vukuu halinde, kredi taahhüt süresinin (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren 3 üncü maddede belirtilen sürelere ilave olarak ek süre verilebilir;

 

a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl Müdürlükleri, İtfaiye Müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak yazı ile),

 

b) Yükümlü kullanıcının faaliyetinin kamu otoritelerince durdurulması (kullanıcı faaliyetini durduran kamu kurumundan alınacak yazı ile),

 

c) Grev ve lokavt (İl Çalışma Müdürlüklerinden alınacak yazı ile),

 

ç) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede Devletçe konulan yasaklar ile harp ve abluka hali,

 

d) Yükümlü kullanıcının iflası ya da konkordato ilan etmiş olması (Mahkeme Kararı ile),

 

e) Şahıs firması kullanıcılarda firma sahibinin ölümü.

 

 (2) Kullanıcıların mücbir sebep ve fevkalade hallerden yararlanabilmeleri için; en geç kredi taahhüt süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat etmeleri gerekir. Belirtilen süreler dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmez.

 

(3) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendindeki mücbir sebep ve fevkalade haller Müsteşarlıkça, diğer bentlerdeki mücbir sebep ve fevkalade haller ise, ilgili banka tarafından belirlenir.

 

(4) İlgili bankaca krediye ilişkin satış taahhüdü süresi, mücbir sebep ve fevkalade hale ilişkin ilgili kamu kurumundan alınacak belgede belirtilen süreler dikkate alınarak ve 1 (bir) yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

 

(5) Bu maddenin (1) numaralı fıkrasında belirtilen mücbir sebep ve fevkalade haller yalnız süre uzatımlarında dikkate alınır, taahhüdü ortadan kaldırmaz.

 

Müeyyide

 

Madde 6 – (1) Krediden yararlanan kullanıcı tarafından süresi içerisinde taahhüdün gerçekleştirilememesi halinde Türk Eximbank'ın ilgili programlarının uygulama esaslarında belirtilen müeyyideler uygulanır. 

 

Yetki

 

Madde 7 – (1) Müsteşarlık, bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözmeye yetkilidir.   

 

Yürürlük

 

Madde 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.     

 

Yürütme

 

Madde 9 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.