İhracat : 2009/1 Sayılı İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebli

İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/1) 

 

(29/01/2008tarihli ve 27125 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.)

 

Madde 1 - 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 9 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, belge taahhüt kapatma müracaatına kadar Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.?

Madde 2 - Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası yürürlükten kaldırılmış olup; takip eden fıkralar teselsül ettirilmiştir.

Madde 3 - Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 4 - Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, belge kapsamında gerçekleştirilen yurt içi alımların 15 günlük süre içerisinde elektronik ortama aktarılmaması nedeniyle, 6 (altı) ay süreyle indirimli teminattan yararlandırılmayan firmaların dahilde işleme izin belgelerine (bu firmaların bir başka firmanın belgesinde yan sanayici olması da dahil), yurt içi alım fatura kayıtlarının kapatma müracaatına kadar Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılmış olması halinde, indirimli teminat uygulanır."

Madde 4 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.