İhracat : 2009/8 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılma

 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

 

(15/07/2009 tarihli ve 27289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) 

 

(İhracat: 2009/8) 

 

 Madde 1 - 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin "Firmanın sorumluluğu” başlıklı 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 9 – (1) Elektronik ortamda düzenlenen dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar tarafından, belge kapsamındaki yurt içi alımlarda, BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde ve belgeden belgeye teslimlerde, ilgili gümrük beyannamesi ve belge orijinal nüshasının ithalat bölümüne gerekli düşümü yapılan alıma ilişkin fatura kayıtlarının, belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarılması gerekmektedir.

(2) Belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Ancak; yurt içi alım faturalarına ilişkin kayıtların birinci fıkrada öngörülen süre içerisinde Müsteşarlık web sayfasından elektronik ortama aktarıldığı hallerde, ithali öngörülen eşyanın miktarı revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.

(3) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde eşyanın tesliminden sonra yapılacak bir düzeltme sonucunda belge kapsamında ithali öngörülen eşyanın miktar ve/veya değerinde bir aşım olması halinde, bu aşımdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez.

(4) BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinden, Müsteşarlık bilgi sistemine erişim sağlanmaksızın belge kapsamındaki ithalat ve ihracat işlemlerinin gerçekleştirildiği hallerde, ilgili ithalata ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinde yer alan bilgilerin (rejim kodu, muafiyet kodu, satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu vb.) ilgili dahilde işleme izin belgesine ilişkin bilgilerden farklı olmaması gerekir. Aksine bir durumun tespiti halinde, bu durumdan belge sahibi firma sorumludur. Bu kapsamda bir miktar aşımı olması halinde, bu aşım revize işlemine konu edilemez. Ancak; ilgili ithalata ilişkin gümrük beyannamesinde doğru rejim koduna, doğru muafiyet koduna ve belgede yer aldığı şekliyle satır kodu, gümrük tarife istatistik pozisyonu ve miktara ilişkin birim bilgilerine yer verilmiş olmakla birlikte Müsteşarlık bilgi sistemine erişim sağlanamaması veya beyanname bilgilerinin elektronik ortamda alınmasında aksaklık yaşanması nedeniyle, elektronik ortamda otomatik düşümü yapılmaksızın belge kapsamındaki ithalat işlemlerinin gerçekleştirildiği hallerde ithali öngörülen eşyanın miktarı revize işlemine konu edilebilir ve revize edilen miktar dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.”

Madde 2 – Aynı Tebliğ'in “Yetki” başlıklı 14 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ayrıca, bu Tebliğ eki ek-1'de belirtilen bilgi ve belgelere ilave bilgi ve belge istenmesi, ek-1'de belirtilen bilgi ve belgelerde değişiklik ve yenilenme istenmesi veya ek-1'de belirtilen bilgi ve belgelerden birinin veya birkaçının istenmemesi ve dahilde işleme izin belgesinde yer alan bilgilerde resen düzeltme ve/veya değişiklik yapılması hususlarında Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.”

Madde 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.