Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasında Öngörülen Bildirim Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

 BİRİNCİ  BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının standartlara ilişkin hükümleri ile üç sayılı Ekinde yer alan “Standartların  Hazırlanması, Kabulü ve Uygulanması Hakkında İyi Uygulama Kodu” hariç olmak üzere, yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanacak teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarının ve standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşmaların Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasına bildirilmesi; talep edilmesi halinde, bunlara ilişkin ek bilgilerin ve bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve katılıma ilişkin bilgilerin üye ülkelere iletilmesi; Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasından intikal eden bildirimler ve bu bildirimlere ilişkin üye ülkelerden intikal eden ek bilgilerin yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına iletilmesi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu Yönetmelik,  sanayi ve tarım ürünleri dahil olmak üzere tüm ürünlere ilişkin düzenlemeleri kapsar. Ancak, kamu kuruluşları tarafından kendi üretim ve tüketim ihtiyaçları için hazırlanan satınalma şartnameleri ile Sağlık ve Bitki Sağlığına Yönelik Önlemlerin Uygulanmasına dair Anlaşmanın A Ekinde tanımlanan sağlık ve bitki sağlığı önlemlerine ilişkin düzenlemeler, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

 

Bu Yönetmelik ve bu konuda çıkarılacak tebliğlerde, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine yapılan bütün atıflar,  bunlarda yapılacak bütün değişiklikleri de kapsayacak şekilde yorumlanır.

 

Tanımlar

 

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

 

b) Anlaşma: Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının ekinde yer alan Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasını,

 

c) Sekretarya: Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasını,

 

d) Üye Ülkeler: Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkeleri,

 

e) Yetkili kamu kurum veya kuruluşları: Ürün veya ürün grubu itibarıyla mevzuat hazırlamaya ve yürütmeye yasal olarak yetkili olan veya Bakanlar Kurulu Kararıyla yetkili kılınan kamu kurum veya kuruluşlarını,

 

f) Teknik Düzenleme: Ürün özelliklerini veya işleme ve üretim yöntemlerini, idari hükümler de dahil olmak üzere belirten ve bir ürüne, işleme veya üretim yöntemine uygulanan terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme gereklerini veya yalnızca bunlardan birini içeren uyulması zorunlu olan belgeyi,

 

g) Teknik Düzenleme Taslağı: İlgili kuruluşlardan veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden alınan öneri veya yorumlara dayalı olarak değişikliklerin yapılabileceği, taslak aşamasında olan  teknik düzenlemeyi,

 

h) Uygunluk Değerlendirme Prosedürü: Teknik düzenlemelerin veya standartların gereklerine uyulup uyulmadığını belirlemek üzere, numune alma, test etme, denetleme;  değerlendirme, uygunluğun tasdiki ve garantisi; tescil, akreditasyon ve kabul yöntemlerini veya bunların kombinasyonlarını içeren doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan prosedürünü,

 

ı) Uygunluk Değerlendirme Prosedürü Taslağı: İlgili kuruluşlardan veya Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden alınan öneri veya yorumlara dayalı olarak değişikliklerin yapılabileceği, taslak aşamasında olan,  uygunluk değerlendirme prosedürünü,

 

i) Standart: Standart yapma yetkisi tanınan bir kurum tarafından yaygın olarak bir defadan fazla kullanılmak üzere kabul edilen; ürünle ilgili kuralları, yöntemleri, özellikleri veya ilgili işlem ve üretim yöntemlerini belirten;  uygulandığı ürüne, işlem veya üretim yöntemlerine göre terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme veya etiketleme gereklerini veya bunlardan biri veya birkaçını içeren  ihtiyari dokümanı,

 

j) Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Sistemi: Üyeliği ilgili bütün üyelerin yetkili kuruluşlarına açık olan uygunluk değerlendirme sistemini,

 

k) Bölgesel Uygunluk Değerlendirme Sistemi:Üyeliği sadece bazı üyelerin kuruluşlarına açık olan uygunluk değerlendirme sistemini,

 

l) Dünya Ticaret Örgütü Resmi Yazışma Dilleri: İngilizce, Fransızca veya İspanyolca dillerinden birini,belirtir.

 

 
 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Dünya Ticaret Örgütüne Giden Bildirimler,

 

 Dünya Ticaret Örgütünden Gelen Bildirimler

 

       
 

Dünya Ticaret Örgütüne Giden Bildirimler

 

Madde 4- Teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslağına ilişkin bildirim:

 

a) Teknik düzenleme taslağının içeriğinin ilgili uluslararası standardın içeriğine uygun olmaması veya konuyla ilgili uluslararası bir standardın mevcut bulunmaması ve teknik düzenlemenin diğer üyelerin ticareti üzerinde önemli bir etki yaratmasının muhtemel olması halinde;

 

b) Uygunluk değerlendirme prosedürü taslağının içeriğinin bir uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından yayımlanan ilgili rehber veya önerilere uygun olmaması veya bir uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından yayımlanan ilgili bir rehber veya önerinin mevcut olmaması ve uygunluk değerlendirme prosedürünün diğer üyelerin ticareti üzerinde önemli bir etki yaratmasının muhtemel olması halinde Müsteşarlık aracılığıyla Sekretaryaya gönderilir.

 

Madde 5- Yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanan ve 4 üncü Maddede belirtilen şartları haiz teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarının;

 

a) Sekretaryaya bildirilmek üzere, Ek 1'de belirtilen formata uygun olarak ve Ek 2'de yer alan açıklamalar doğrultusunda, Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanmış bildirim formatı,

 

b) Talep edilmesi halinde ilgili üyelere iletilmek üzere, Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanmış bildirime konu olan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarının; uluslararası standardizasyon kuruluşu tarafından hazırlanan standartlar veya yayımlanan rehber veya önerilerden farklılık gösteren bölümleri, Türkçe tam metinleri, Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanmış özeti, öngörülen yürürlüğe giriş tarihinden üç ay önce Müsteşarlığa gönderilir.

 

Madde 6- Teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürleri; insan, hayvan ve bitki sağlık ve yaşamı ve çevrenin korunması veya milli güvenlik ile ilgili acil sorunların çıkması veya böyle bir olasılığın bulunması halinde, 5 inci maddenin b bendinde belirtilen üç aylık süreye bakılmaksızın yürürlüğe konulabilir. Bu durumda, yürürlüğe girmiş bulunan düzenlemeye ilişkin bildirimin kapsadığı ürünler, düzenlemenin amacı, gerekçesi ve acil durumun niteliği Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanarak, Sekretaryaya iletilmek üzere en kısa sürede Müsteşarlığa gönderilir. Bununla birlikte, talep edilmesi halinde ilgili üyelere iletilmek üzere, sözkonusu düzenlemenin Türkçe tam metni ve Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanmış özeti Müsteşarlığa gönderilir.

 

Madde 7- Üye ülkelerce, bildirime konu olan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslakları hakkında daha fazla bilgi talep edildiği takdirde, yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanacak bu bilgiler de Müsteşarlık aracılığıyla mümkün olan en kısa sürede talep eden üye ülkelere iletilir.

 

Madde 8- Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarınca, üye ülkelerden alınan yorumların ve önerilerin ne ölçüde dikkate alınabildiği, herhangi bir değişikliğe gidilmesi halinde yapılmış olan değişiklik ile tasarı metin karşılaştırıldığında maddenin özüne ilişkin değişikliğin ne olduğu ve yürürlüğe giriş tarihini kapsayan ek bir bildirim Müsteşarlığa gönderilir.

 

Madde 9- Standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin ikili veya çok taraflı anlaşmaların gerçekleştirilmesi halinde, yetkili kamu kurum veya kuruluşlarınca, anlaşmanın kapsadığı ürünler ve anlaşmanın özeti, Dünya Ticaret Örgütü resmi dillerinden birinde hazırlanarak en kısa sürede Müsteşarlığa iletilir. Bu bildirim, üye ülkelere iletilmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığıyla Sekretaryaya bildirilir.

 

Bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve katılıma ilişkin olarak üye ülkelerden bilgi talep edilmesi halinde, talep edilen bilgiler, yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından üye ülkelere iletilmek üzere Müsteşarlığa gönderilir.

 

Dünya Ticaret Örgütünden Gelen  Bildirimler

 

Madde 10- Sekretarya'dan Türkiye'ye gönderilecek, diğer üyelerin teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedür taslakları hakkındaki bildirimler Müsteşarlık tarafından yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına bildirilir.

 

Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının, üye ülkeler tarafından hazırlanan teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürü taslaklarına ilişkin bildirimler hakkında ek bilgi talep etmeleri halinde, bu talepler Müsteşarlık aracılığı ile ilgili üyelere iletilir. İlgili üyelerden Müsteşarlığa intikal eden ek bilgiler, Müsteşarlıkça talepte bulunan kurum veya kuruluşa iletilir. Üye ülkelerden talep edilen ek bilgilerin ücrete tabi olması halinde, bu ücret talepte bulunan yetkili kamu kurum veya kuruluşu tarafından karşılanır.

 

Yetkili kamu kurum veya kuruluşlarının, söz konusu düzenlemelere ilişkin muhtemel yorum ve önerileri, bildirimde yer alan son yorum tarihi gözönüne alınarak Müsteşarlıkça belirlenen süre içerisinde Müsteşarlığa gönderilir.

 

Madde 11- Standartlara, teknik düzenlemelere ve uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili ikili veya çok taraflı anlaşmalara ilişkin olarak Sekretaryadan intikal eden bildirimler Müsteşarlık aracılığıyla ilgili kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilir.

 

Yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından, üye ülkelerin bölgesel veya uluslararası uygunluk değerlendirme sistemlerine üyelik ve katılıma ilişkin olarak bilgi talep edilmesi halinde, talep edilen bilgiler Müsteşarlık aracılığıyla ilgili üyelerden temin edilerek talepte bulunan kamu kurum veya kuruluşlarına gönderilir.

 

Yürürlük

 

Madde 12- Bu Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 13- Bu Yönetmeliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

 

EK:1           

                                                                                                                                            G/TBT/W/2

 

WORLD TRADE ORGANIZATION                  RESTRICTED  

 

(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ)                                                                                                                 G/TBT/Notif.95.

 

Committe on Technical Barriers to Trade

 

(Ticarette Teknik Engeller Komitesi)

 

 

NOTIFICATION

 

BİLDİRİM

 

 

 

 

1. Member to Agreement notifying:

 

    (Bildirim yapan ülke)

 

    If applicaple, name of local government involved (Article 3.2 and 7.2)

 

    (Mümkünse, Anlaşma'nın 3.2 ve 7.2 maddeleri kapsamında belirtilen yerel idarenin ismi)

 

2. Agency Responsible:

 

   (Sorumlu kurum)

 

    Agency or authority designated to handle comments regarding the notification

 

    can be indicated if different from above:

 

   (Yukarıda belirtilenden farklı ise, bildirimlere ilişkin yorumları değerlendirmek üzere belirlenen yetkili kurum veya kuruluş)         

 

3.  Notified under Article 2.9.2 ( ), 2.10.1 ( ), 5.6.2 ( ), 5.7.1 ( ), other:

 

    (Bildirimin Anlaşmanın hangi maddesine/maddelerine göre yapıldığı)

 

4.  Products covered (Kapsadığı ürünler)

 

     (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff headings.

 

      ICS numbers may be provided in addition,where applicable):

 

     (Uygulanabildiği yerlerde, HS veya CCCN numaraları, bulunmadığı takdirde ulusal tarife fasılları.

 

     Mümkünse, bunlara ilaveten ICS numaraları da belirtilmeli)

 

5. Title, number of pages and language(s) of the notified document:

 

    (Bildirilen dökümanın başlığı , sayfa sayısı ve dili )

 

 

6.  Description of the content:

 

     (İçeriğin tanımı)

 

 

7.  Objective and rationale:

 

     (Amaç ve gerekçe)

 

 

8.   Relevant documents:

 

     (İlgili dökümanlar)

 

9.   Proposed date of adoption:

 

     (Kabul için tasarlanan tarih)

 

      Proposed date of entry into force:

 

      (Yürürlüğe giriş için tasarlanan tarih)

 

10.  Final date for comments:

 

      (Yorumlar için son tarih)

 

 

11. Texts available from: National enquiry point ( ) or address and telefax

 

       number of other body:

 

     (Bildirime konu olan dökümanların nereden temin edileceği: Ulusal Bilgi Merkezi (    ) veya diğer bir kurumdan temin  

 

     edilecekse, söz konusu kurumun adresi ve faks numarası)

 

EK:2

 

 
                 Ek 1'de Yer Alan Bildirim Formunun Doldurulmasında

 

 Dikkate Alınacak Hususlar

  

 

1-  Bildirimi Yapan Üye: Anlaşmayı kabul eden ve bildirimi gerçekleştiren üye ülkedir.

 

2- Sorumlu Kurum: Teknik düzenleme veya uygunluk değerlendirme prosedürlerini hazırlayan yetkili kamu kurum veya kuruluştur.

 

3- Bildirimin Anlaşmanın Hangi Maddesine/Maddelerine Göre Yapıldığı:

 

Madde 2.9.2: Merkezi hükümet kuruluşu tarafından tasarlanan teknik düzenleme,

 

Madde 2.10.1: Merkezi hükümet kuruluşu tarafından kabul edilen teknik düzenleme,

 

Madde 3.2: Doğrudan merkezi hükümetin altında yer alan yerel idareler tarafından tasarlanan ve kabul edilen teknik düzenleme,

 

Madde 5.6.2: Merkezi hükümet kuruluşu tarafından tasarlanan uygunluk değerlendirme prosedürleri,

 

Madde 5.7.1: Merkezi hükümet kuruluşu tarafından kabul edilen uygunluk değerlendirme prosedürleri,

 

Madde 7.2: Doğrudan merkezi hükümetin altında yer alan yerel idareler tarafından tasarlanan ve kabul edilen uygunluk değerlendirme prosedürleri,

 

Madde 8.1: Hükümet dışı kuruluşlar tarafından kabul edilen uygunluk değerlendirme prosedürleri,

 

Madde 9.2: Uluslararası ve bölgesel kuruluşlar tarafından kabul edilen uygunluk değerlendirme prosedürleri.

 

4- Kapsadığı Ürünler: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları ile birlikte ürünlerin adları ve ICS (Uluslararası Standart Sınıflandırması) numaralarıdır.

 

5- Bildirilen Dökümanın Başlığı ve Sayfa Sayısı: Taslak halindeki veya kabul edilmiş bulunan teknik düzenleme veya uygunluk değerlendirme prosedürlerinin başlığı ve sözkonusu dökümanın sayfa sayısıdır.

 

6- İçeriğin Tanımı: Taslak halindeki veya kabul edilmiş bulunan teknik düzenleme veya uygunluk değerlendirme prosedürlerinin içeriğini açıkça ifade eden bir özetidir.

 

7- Amaç ve Gerekçe: Taslak halindeki veya kabul edilmiş bulunan teknik düzenleme veya uygunluk değerlendirme prosedürlerinin sağlık, güvenlik gibi amacı ve gerekçesidir.

 

8- İlgili Dökümanlar: Tarih ve referans numarası da dahil olmak üzere,  tasarının atıfta bulunduğu temel dökümanlar, taslağın kabul edildiğinde yayımlanacağı yayının adı, varsa atıfta bulunulan uluslararası standart, varsa dökümanların ücretidir.

 

9- Kabul ve Yürürlüğe Giriş İçin Tasarlanan Tarihler: Teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinin kabul edilmesi beklenen tarih ve Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının 2.12 Maddesi hükümleri dikkate alınmak kaydıyla, teknik düzenlemelerin ve uygunluk değerlendirme prosedürlerinin yürürlüğe girmesi için tasarlanan veya karar verilen tarihtir.

 

10- Yorumlar İçin Son Tarih: Taslak halindeki teknik düzenleme ve uygunluk değerlendirme prosedürleri hakkında diğer üyelerden gelebilecek yorumlara ilişkin son tarihtir. Yorumlar için tanınan normal süre 60 gündür. Ancak bir üye, diğer üyelerden 45 gün içinde herhangi bir yorum gelmediği veya sürenin uzatılmasına dair bir talep alınmadığı takdirde 45 gün sonunda sözkonusu düzenlemeyi yürürlüğe koyabileceğini bildirimde belirtebilir.

 

11- Bildirime Konu Olan Dökümanın Nereden Temin Edileceği: Bildirime konu olan dökümanın Müsteşarlıktan temin edileceği  “ulusal bilgi merkezi” ibaresinin karşısına çarpı işareti konulmak suretiyle belirtilecektir.

 

12- Ek 1'de yer alan formattaki Türkçe açıklamalar, yetkili kamu kurum veya kuruluşlarına bilgi vermek amacıyla yazılmış olduğundan, Dünya Ticaret Örgütü Sekretaryasına iletilmek üzere, Anlaşma'da öngörülen resmi dillerden birinde hazırlanmış olan bildirim formatında yer almayacaktır.