Bülten Sıra No: 2018/3453

13 Nisan 2018, Cuma
İlgili Birim/Kurum: DEVLET YARDIMLARI ŞUBESİ

2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde Değişiklik Hakkında Özet Not (Değişiklik Tarihi: 10.04.2018)

 • Tasarımcı tarafından üye olunan ilgili mesleki örgütün Bakanlıktan ön onay almış olması gerekir.
 • Tasarımcı şirketi ile tasarım ofislerinin yalnızca destek kapsamına alındıkları tarihten sonra gerçekleştirecekleri faaliyetler ve harcamaların destek kapsamında değerlendirileceği ifade edilmiştir.
 • İstihdam desteğinden yararlandırılan tasarımcı, modelist ve mühendislere ilişkin talimat konusu edilmiş işveren primi ile fazla mesai, sosyal yardım, ikramiye, prim ve diğer yan hak ödemelerin desteklenmeyeceği hususu mevzuata aktarılmıştır.
 • Destek kapsamında alınan alet/teçhizat malzemenin rayice ve içerik olarak belirlenen kapsama uygunluğu konularında destek kapsamındaki şirketten Bakanlıkça belirlenen bilirkişi, uzman veya uzman kurum/kuruluşlardan temin edilmek üzere rapor talep edebilir. Söz konusu raporun olumsuz olması halinde harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Hakediş miktarı hesaplamasını takiben, şirket borçsuzluk durumuna ilişkin Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde sorgulamanın ve mahsup işleminin re’sen yapılabileceği mevzuata yansıtılmıştır.
 • Tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında gerçekleştirilen yerinde inceleme çalışmaları kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılık durumları için ilave müeyyide hükümlerine yer verilmiştir:
  • “Tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket tarafından satın alınan alet/ teçhizat/malzeme/yazılımın tasarım ve ürün geliştirme departmanı dışında kullanıldığı, destek süresi içinde satıldığı veya kiraya verildiği, istihdam edilen tasarımcı/modelist/mühendisin tasarım ve ürün geliştirme departmanı dışında istihdam edildiği tespit edilen şirkete sağlanan destek ödemeleri 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu fıkrada sayılan fiiller tekrarlandığı halde, şirkete sağlanan ilgili destek ödemeleri 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır, destek başvuruları süresiz reddedilir ve şirket destek kapsamından çıkarılır.”
 • Şirketlerin ihracata yönelik devlet desteklerine erişiminin basitleştirilmesini teminen destek başvuru belgeleri de dahil olmak üzere her türlü başvurunun KEP aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilmiştir:
  • İBGS/Bakanlığa ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık KEP adresine iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.
  • KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur.
 • İlgili değişiklik ile 30.04.2018 tarihine kadar eski usulde (evrakların Devlet Yardımları Şubesine fiziki olarak teslimi yoluyla) başvuru yapmak isteyen firmaların başvuruları kabul edilecek olup, ayrıca e-imzalı belgelerle KEP üzerinden başvuru şartı aranmayacaktır.
 • 01.05.2018 tarihinden itibaren ise tüm başvuruların e-imzalı belgelerle KEP üzerinden yapılması zorunlu olacaktır.
 • Tasarımcı şirketler ve tasarım ofisleri ile ilgili lafzi ve diğer mevzuata uyum kapsamında değişiklikler yapılmıştır.

 

 

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.