Bülten Sıra No: 2017/3031

12 Haziran 2017, Pazartesi

Turquality Tebliğindeki Değişiklikler Hk.

Sayın Üyemiz,

 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 30083 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality'nin Desteklenmesi· Hakkında Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/06/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yayımlanan tebliğdeki değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir.

 

 

TURQUALITY TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

 

 

Ø  Kuruluşların iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri ve Genelgede belirtilen tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderlerle ilgili, destek limitleri TL olarak revize edilmiş, önceki USD tutarlarının 4 ile çarpılması suretiyle limitler belirlenmiştir. Destek üst limitlerinin her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenmesi karara bağlanmıştır.

Buna göre;

o   Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 1.000.000 TL tutarında,

o   b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL tutarında,

o   c) TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 2.000.000 TL tutarında,

o   ç) Birden fazla Birlik tarafından oluşturulan ve destek kapsamına alınan projeler için Birlik başına 1.000.000 TL tutarında,

desteklenecektir.

 

Ø  Tasarım ve Ürün Geliştirme departmanlarında istihdam edilen mühendisler de destek kapsamına alınmıştır. Marka Programı kapsamında desteklenecek personel sayı sınırı kaldırılmış, destek üst limiti kontrolü değişmemiştir. Turquality Programı kapsamında desteklenecek personel sayısı sınırı 5’ten 10’a çıkarılmıştır.

 

Ø  Şirketlerin desteklerden yararlanabilmeleri için, TURQUALITY®/Marka Destek Programı kapsamına alınan markalarına ilişkin bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası yaptırmaları zorunludur. Gelişim Yol Haritası, ilgili markanın destek kapsamına alındığı tarihten itibaren 5 yıllık süreyi kapsar. Şirketlerin bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar en fazla 800.000 TL tutarında ve %50 oranında desteklenecektir.

 

Ø  Turquality Destek Programı’na yönelik olarak Tebliğ’de düzenlenen (5+5) 10 yıllık destek süre kısıtlaması kaldırılmış olup, her bir hedef pazar için destek süresi sabit 5 yıl olarak tanımlanmıştır.

 

Ø  TURQUALITY® programında yer alan firmalar destek kalemlerinin çoğundan (Patent, tanıtım, birim, yurtdışındaki kuruluşları ile ilgili alınan danışmanlık, pazara giriş, sertifikasyon ve depolama) her bir pazarda azami 5 yıl boyunca desteklerden yararlanabilecek iken, belirli desteklerden (Kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlık ve tasarımcı giderleri), kapsama alındıkları tarihten itibaren 5 yıl yararlanacaklar. Hedef pazarlara yönelik danışmanlık faaliyetleri ilgili hedef pazarında 5 yıl daha desteklenebilecek iken, Tasarımcı, Mühendis maaşlarının desteklenmesi konusunda ilave bir süre uzatımı bulunmamaktadır. 

 

Ø  Tebliğ kapsamında olan şirketler URGE (bireysel danışmanlık kalemi hariç) ve Türk Ticaret Merkezleri desteklerinden faydalanabilecekler.

 

Ø  Firmaların, destek süresi içerisinde ilgili hedef pazarlarda almış oldukları destekler düşülerek 2010/6 Sayılı Tebliğ’den faydalanmalarına imkân sağlanmıştır. Destek süresi sona eren (kapsamdan çıkmak için Bakanlığa başvuru yapan) şirketler; URGE,  Pazar Araştırması, Pazara Giriş Belgeleri, Tasarım ve Yurt Dışı Fuar desteklerinden de faydalanabilecekler.

 

Ø  Yurtdışı Fuar katılımları hedef pazar koşulu olmaksızın, firmalar kapsamda olduğu müddetçe desteklenmeleri için gerekli yapı oluşturulmuştur.

 

Ø  Tebliğ kapsamında Turquality programında destek süresini daha önce tamamlamış firmalar kapsam dahilinde bulunmakta olup yeni hedef pazar başvurularını Bakanlığa onaylatarak yeni hedef pazarlarına yönelik harcamalarından destek alabilirler. Halihazırda 5 yıldan az destek aldıkları pazarlarda da 5 yıla tamamlanacak şekilde desteklenmeye devam edilebilirler.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.