Bülten Sıra No: 2023/5741

Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler Hakkında

03 Mayıs 2023, Çarşamba

3 Mayıs 2023 tarihli  Resmi Gazete’de yer alan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinin Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar başlıklı 23. Maddesi, Menşe şahadetnamesi aranılacak haller başlıklı 38. Maddesi, Ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler başlıklı 205. maddesi, Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat başlıklı 207. Maddesi, İtirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilebilmesi başlıklı 587. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğine nihai kullanıma tabi eşya için alınmış bir teminat olmaması haline ilişkin geçiş hükmü başlıklı “Geçici Madde 21” eklenmiştir.
Bunun yanı sıra; Gümrük Yönetmeliğinin EK 14’ünün “II- Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” başlıklı bölümünde “A. İhracat” ve “B. İthalat” başlıkları altında yer alan “9 Nolu kutu: Mali sorumlu kişi” alt başlığındaki paragraflar; “İhracatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır. Kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyaridir.” şeklinde değiştirilmiştir.
“Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” başlıklı bölümde değişiklik yapılmış ve “54 Nolu kutu: Yer ve tarih, beyan sahibi veya temsilcisinin adı ve imzası” alt başlığındaki paragraflarda yer alan “yer” ibareleri “beyanın verildiği yer” şeklinde değiştirilmiştir.
Gümrük Yönetmeliğinin EK 82’sinde yer alan tablonun 7 numaralı satırı; “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Ek-14’te ihtiyari olduğu belirtilen alanlar hariç olmak üzere Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması.” şeklinde değiştirilmiştir.
Ek 82’nin 37 numaralı satırı ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Söz konusu değişikliklerin yer aldığı Resmi Gazete’ye ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230503-8.htm

 Bültenlerimizi email ile almak istiyorsanız tıklayınız.